Coordonate psiho-sociale ale criminalității în contextul pandemiei în România
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
80 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-08 18:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.97 (57)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (563)
SM ISO690:2012
STOICA, Cristina-Maria; POPESCU, Catalin Paul. Coordonate psiho-sociale ale criminalității în contextul pandemiei în România. In: Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate. 17 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de științe penale și criminologie aplicată, 2020, pp. 27-33. ISBN 978-9975-3314-2-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie 2020
Conferința "Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie "
Chişinău, Moldova, 17 octombrie 2020

Coordonate psiho-sociale ale criminalității în contextul pandemiei în România

Psycho-social coordinates of criminality in the context of the pandemic – Romania


CZU: 343.97
Pag. 27-33

Stoica Cristina-Maria, Popescu Catalin Paul
 
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2020


Rezumat

Spațiul social contemporan, marcat în mod evident de efectele acestui dezastru medical global, a cunoscut o serie de modificări drastice în planul modalităților concrete de relaționare interindividuală iar această nouă realitate a evidențiat clar o prezență mai susținută a comportamentelor umane cu potențial criminogen, precum și o creștere a agresivității manifestate atât la nivel individual cât și în colectivități. Totodată, putem observa că mișcările sociale au luat amploare în perioada aplicării restricțiilor de către autorități, acestea având uneori un caracter violent ce demonstrează o periculoasă alunecare către radicalismul extrem. În acest peisaj conturat, descris pe alocuri prin culori sumbre, lucrarea în cauză își propune o analiză a particularităților intervenite la nivelul manifestărilor fenomenului criminalității, în contextul pandemiei determinate de SARS-Cov-2, la nivelul societății românești, pe parcursul anului de grație 2020.

The contemporary social space, obviously marked by the effects of this global medical disaster, has undergone a series of drastic changes in terms of concrete ways of interindividual relationship and this new reality has clearly highlighted a more sustained presence of human behavior with criminogenic potential and a increase in aggression manifested both individually and in communities. At the same time, we can see that social movements have grown during the application of restrictions by the authorities, which are sometimes violent in nature, demonstrating a dangerous shift towards extreme radicalism. In this specified landscape, described in some places by gloomy colors, this article aims to analyze the particularities of the manifestations of crime, in the context of the pandemic caused by SARS-Cov-2, at the level of Romanian society, during the current year - 2020 .

Cuvinte-cheie
criminalitate, criminogen, delincvenţă, devianță, comportament, restricții, pandemie,

crime, criminogenic, delinquency, deviance, behavior, restrictions, pandemic