Motivation of university lecturers and quality at work
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
390 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-20 06:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.091 (57)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2599)
SM ISO690:2012
ABU ARAR, Haila. Motivation of university lecturers and quality at work. In: Vector European, 2020, nr. 2, pp. 103-108. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Motivation of university lecturers and quality at work

Motivația lectorilor universitari și calitatea muncii

CZU: 378.091

Pag. 103-108

Abu Arar Haila
 
Free International University of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2020


Rezumat

Human resources management includes many components like: personnel policy, team relations, socio-psychological aspects of management. The key place is to determine ways to increase productivity, ways to increase creative initiative, and to stimulate and motivate employees. The process of losing interest of a teacher hired for work, invisible to an inexperienced eye, his passivity brings such tangible results as staff turnover; the leader discovers that it must be in all the details of any business conducted by employees, who, in turn, does not show the slightest initiative. The efficiency of the university is declining. To prevent the loss of potential profits (projects, prestige, and rating), the manager must maximize the profitability of his subordinates. For an efficient management of a resource as expensive as people, the rector / leader must identify certain parameters of the work entrusted to subordinates, changing them so that it can influence the psychological state of performance, motivating or demotivating them. Properly designed work should create internal motivation, a sense of personal contribution to manufactured products. A person is a social being, which means that a sense of ownership can cause a deep psychological satisfaction in him, it also allows him to realize himself as a person. The purpose of the research is to investigate the motivational factors and tools for streamlining the university mission.

Gestiunea resurselor umane include multe componente, printre care: politica de personal, relațiile de echipă, aspectele socio-psihologice ale managementului. Locul cheie este ocupat de determinarea unor modalități de creștere a productivității, de modalități de creștere a inițiativei creative, precum și de stimularea și motivația angajaților. Procesul de a pierde interesul unui profesor angajat pentru muncă, invizibil pentru un ochi fără experiență, pasivitatea acestuia aduce rezultate atât de tangibile ca cifra de afaceri a personalului, conducătorul descoperă că trebuie să se afle în toate detaliile oricărei afaceri desfășurate de subordonați, care, la rândul lor, nu arată nici cea mai mică inițiativă. Eficiența universității este în scădere. Pentru a preveni pierderea profiturilor potențiale (proiecte, prestigiu, rating), managerul trebuie să maximizeze rentabilitatea subordonaților săi. Pentru un management eficient al unei resurse atât de scumpe ca oamenii, rectorul/conducătorul trebuie să identifice anumiți parametri ai muncii încredințați subordonaților, schimbându-i care poate influența starea psihologică a performanților, motivându-i sau demotivându-i. Lucrările proiectate corect ar trebui să creeze motivație internă, un sentiment de contribuție personală la produsele fabricate. O persoană este o ființă socială , ceea ce înseamnă că un sentiment de proprietate poate provoca o satisfacție psihologică profundă în el, vă permite, de asemenea, să vă realizați ca persoană. Scopul cercetării constă în investigarea factorilor motivaționali și instrumentelor de eficientizare a misiunii universitare.

Cuvinte-cheie
university environment, professional activity, performance, motivation, incentives in the quality of work,

mediul universitar, activitate profesională, performanţă, motivare, stimulente în calitatea muncii