Menopauza chirurgicală: aspecte psihologice în perioada perioperatorie.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
202 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-10 22:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
618.14-089.87+159.9 (1)
Științe medicale. Medicină (8082)
Psihologie (2267)
SM ISO690:2012
VATAMAN, Elena. Menopauza chirurgicală: aspecte psihologice în perioada perioperatorie.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 2(66), pp. 143-147. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011

Menopauza chirurgicală: aspecte psihologice în perioada perioperatorie.

Surgical menopause: psychological aspects in the perioperative period

Хирургическая менопауза: психологические аспекты в периоперативном периоде

CZU: 618.14-089.87+159.9

Pag. 143-147

Vataman Elena
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2020


Rezumat

Histerectomia reprezintă una dintre cele mai frecvente intervenții ginecologice. Uterul ca organ hormonal țintă are nu numai un rol fiziologic, dar și social, sexual și psihologic, iar bolile și intervențiile chirurgicale asupra acestui organ pot creşte rata de incidență a tulburărilor psihice. Scopul studiului a fost de a analiza tendinţa, amploarea şi factorii de impact ai schimbării stării psihologice înainte şi după histerectomie. Studiul a fost realizat în cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” (Chișinău) prin examinarea a 16 cazuri de histerectomie. A fost aplicată metoda de chestionare, iar instrumentele utilizate au fost Scala Climacterică Greene şi Inventarul Depresiv Beck completate preoperator şi la a 10-12-a zi postoperator. Analizând gradul depresiei pacientelor în legătură cu histerectomia s-a constatat preoperator în 37,5% lipsa depresiei şi în 56,25% – depresia de grad minim. Postoperator la aceste paciente s-a înregistrat diminuarea gradului de depresie astfel încât 50,0% au raportat lipsa depresiei, iar 31,25% dintre paciente au raportat depresie de grad minim. Analiza scorurilor totale a Scalei Climacterice Greene a demonstrat că acestea aveau tendinţă de micșorare de la 0,73 preoperator la 0,69 postoperator pe contul profilului psihologic şi somatic. De remarcat faptul că deja la a 10 -12 - a zi postoperator pacientele au raportat scoruri mai mari a profilului vasomotor (0,68 vs 1,25). La pacientele incluse în studiu gradul problemelor psihologice a fost sporit în perioada preoperatorie, ce poate fi explicat prin dezvoltarea depresiei, ca răspuns la simptomele fizice pentru care este planificată histerectomia, și anxietății, determinate de viitoarea intervenție chirurgicală.

Hysterectomy is one of the most common gynecological interventions. The uterus as a target hormonal organ has not only a physiological role, but also a social, sexual and psychological role, but diseases and surgeries on this organ can increase the incidence rate of mental disorders. The aim of the study was to analyze the trend, extent and impacting factors of the change in the psychological status before and after hysterectomy. The study was performed at Municipal Clinical Hospital „Gheorghe Paladi” (Chisinau) by examining 16 cases of hysterectomy. The questionnaire method was applied, and the tools used were the Greene Climacteric Scale and the Beck Depressive Inventory completed preoperatively and on the 10-12th postoperative day. Analyzing patients’ degree of depression about hysterectomy, we found preoperatively in 37.5% lack of depression and in 56.25% - minimal depression. Postoperatively, these patients experienced a decrease in depression so that 50.0% reported no depression, and 31.25% of patients reported minimal depression. The analysis of the total scores of the Greene Climacteric Scale showed that they tended to decrease from 0.73 preoperatively to 0.69 postoperatively on account of the psychological and somatic profile. It should be noted that already on the 10th -12th postoperative day the patients reported higher scores of the vasomotor profile (0.68 vs 1.25). Patients included in the study had an increased degree of psychological problems especially in the preoperative period, which can be explained by the development of depression, in response to the physical symptoms for which the hysterectomy was planned, and anxiety, caused by future surgery

Гистерэктомия является одной из самых распространенных гинекологических вмешательств. Матка как гормональный орган-мишень играет не только физиологическую роль, но также социальную, сексуальную и психологическую, а заболевания и операции на этом органе могут увеличить частоту возникновения психических расстройств. Целью исследования было проанализировать тенденцию, величину и влияние факторов психологического изменения до и после гистерэктомии. Исследование проводилось в Муниципальной Клинической Больнице «Георге Палади» (Кишинев) путем изучения 16 случаев гистерэктомии. Был применен метод анкетирования с использованием следующих инструментов: Климактерической Шкалы Грина и Депрессивного Опросника Бека, заполненных до операции и на 10-12 день после операции. Анализируя степень депрессии пациенток в связи с гистерэктомией, была обнаружено отсутствие депрессии до операции у 37,5% пациенток и у 56,25% - депрессия минимальной степени. В послеоперационном периоде у этих пациенток отмечалось снижение степени депрессии, 50,0% женщин сообщили об отсутствии депрессии, а 31,25% пациенток указали на минимальную депрессию. Анализ по Климактерический Шкале Грина показал, что пациентки имели тенденцию к снижению показателей с 0,73 до операции до 0,69 после операции из-за психологического и соматического профиля. Следует отметить, что уже на 10-12 день после операции женщины сообщали о более высоких показателях вазомоторного профиля (0,68 против 1,25). У пациенток, включенных в исследование, в предоперационном периоде была повышена степень психологических проблем, что можно объяснить развитием депрессии в ответ на физические симптомы, по поводу которых запланирована гистерэктомия, и беспокойство, вызванное будущим хирургическим вмешательством .

Cuvinte-cheie
Menopauza chirurgicală, depresie, anxietate,

Surgical menopause, depression, anxiety,

Хирургическая менопауза, депрессия, беспокойство.