Relații între profilul clinic, metabolismul osos și riscul de fracturi de fragilitate în perioada postmenopauzală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
69 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-03 14:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[616.71-007.234:618.173]-074 (1)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (245)
SM ISO690:2012
CAZAC, Victor; GROPPA, Liliana; RUSSU, Eugen; CHIŞLARI, Lia; ROTARU, Larisa. Relații între profilul clinic, metabolismul osos și riscul de fracturi de fragilitate în perioada postmenopauzală. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 2(66), pp. 129-131. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011

Relații între profilul clinic, metabolismul osos și riscul de fracturi de fragilitate în perioada postmenopauzală

Relationships between the clinical profile, bone metabolism and fragility fracture risk in postmenopausal women.

Взаимосвязь между клиническим профилем, метаболизмом костной ткани и риском переломов у женщин в постменопаузе.


CZU: [616.71-007.234:618.173]-074
Pag. 129-131

Cazac Victor12, Groppa Liliana12, Russu Eugen1, Chişlari Lia1, Rotaru Larisa12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2020


Rezumat

Menopauza este asociată cu schimbări metabolice, inclusiv modificări în metabolismul osos, mineral, cu posibila dezvoltare a osteoporozei. În dezvoltarea osteoporozei postmenopauzale au fost implicați multipli factori, așa ca vârsta, constituția astenică, sedentarismul sau deficitul vitaminei D. În cercetarea dată, indexul adipozității a corelat negativ cu riscul de fracturi majore și riscul de fracturi de col femural, spre deosebire de IMC care nu a oferit rezultate semnificative. Parathormonul (PTH) seric a corelat invers cu riscul de fracturi majore, calciul seric a fost asociat cu risc sporit de fracturi majore și de col femural, fosforul seric a fost asociat cu risc sporit de fracturi majore. Prin urmare, spre deosebire de indicele masei corporale (IMC), procentul de adipozitate, împreună cu calciul și fosforul seric s-au dovedit a fi asociat cu risc sporit de fracturi de fragilitate. Parathormonul seric a fost asociat cu risc redus de fracturi, posibil prin rolul osteoanabolic ale oscilărilor pulsatile ale PTH.

Menopause is associated with metabolic changes, including changes in bone and mineral metabolism with possible development of osteoporosis. In the development of postmenopausal osteoporosis, multiple factors have been involved, such as age, asthenic constitution, low activity and vitamin D level. Adiposity index revealed a negative correlation with major fragility fracture risk as well as hip fracture risk, whereas BMI yielded non-significant results. Age of menarche or menopause, number of births and pregnancies, β-CTX, serum osteocalcin, and serum vitamin D did not reveal significant relationships. Serum parathormone (PTH) values correlated inversely with major fracture risk, while serum calcium was associated with increased major fracture risk as well as femoral hip fracture risk, and serum phosphate level was associated with increase major fracture risk. Unlike body mass index (BMI), adiposity index, together with serum calcium and phosphate have proven to be associated with a higher fragility fracture risk. Serum PTH values was associated with a reduced fracture risk, possibly due to the osteoanabolic effect of pulsatile PTH secretion.

Менопауза связана с метаболическими изменениями, включая изменения костного и минерального обмена с возможным развитием остеопороза. В развитии постменопаузального остеопороза было задействовано множество факторов, таких как возраст, астеническое телосложение, низкая активность и уровень витамина D. Индекс ожирения показал отрицательную корреляцию с риском серьезного перелома, а также с риском перелома шейки бедра, тогда как индекс массы тела (ИМТ) не дал значимых результатов. Возраст менархе или менопаузы, количество рождений и беременностей, β-CTX, сывороточный остеокальцин и сывороточный витамин D не выявили значимых взаимосвязей. Уровни паратгормона в сыворотке крови (ПТГ) обратно коррелировали с риском серьезного перелома, в то время как содержание кальция в сыворотке было связано с повышенным риском серьезного перелома, а также с риском перелома бедра, а уровень фосфата в сыворотке крови был связан с повышенным риском серьезного перелома. В отличие от ИМТ, индекс ожирения вместе с содержанием кальция и фосфата в сыворотке крови, как было доказано, связан с более высоким риском хрупких переломов. Уровни ПТГ в сыворотке были связаны со снижением риска переломов, возможно, из-за остеоанаболического эффекта пульсирующей секреции ПТГ

Cuvinte-cheie
index adipozitate biomarker fracturi,

adiposity index biomarker fractures,

индекс ожирения биомаркер переломы