Narcomania – marele pericol.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
182 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-13 15:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.83+614.35 (1)
Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică (81)
Inspecţie şi control sanitar (64)
SM ISO690:2012
COBÎLEANSCHI, Oleg; DANDARA, Alexandru. Narcomania – marele pericol.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 2(66), pp. 106-113. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011

Narcomania – marele pericol.

Narcomania - the greatest danger.

Наркомания – большая угроза


CZU: 613.83+614.35
Pag. 106-113

Cobîleanschi Oleg, Dandara Alexandru
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2020


Rezumat

Drogurile mereu au fost o parte din cultură, istorie și chiar din medicină. În dependență de perioadă, drogurile au fost folosite pentru „a comunica cu altă lume” sau a comunica cu spiritele naturii ori pentru tratarea maladiilor, așa ca „răceala” sau bolile ce se socoteau incurabile. Cum a spus Paracelsus – „Leacul este un venin, iar veninul e leacul”. Dar totuși viața în adicție de droguri este o grea și des letală pentru consumator. Într-o perioadă scurtă consumatorul de droguri transformă propria existență într-un coșmar, coborând ca pe o scară numai în jos, spre autodistrugere ca persoană. În secolul XXI, sub definiția de „drog” se subînțelege o substanță nocivă cu o influență negativă pentru societate. Marele pericol constă în invizibilitatea aparentă a problemei și dificultatea de a detecta persoana dependentă care prezintă pericol pentru el însuși și societate. Scopul lucrării e de a dezvălui aspectele adicției. Descrierea a multor cauze de ce e greu de a detecta adicția de droguri. La fel a fost descrise riscurile de abuz de droguri și detectarea preventivă a utilizatorilor de droguri. A fost descris diferența dintre efect și specificul de folosire a anumitor droguri. A fost evidențiate schemele concrete de detectare a folositorilor de droguri și acțiunile care ar trebui efectuate pentru tratarea adicției

Narcotics were always a part of culture, history and even medicine. Depending on the era, narcotics were used „to connect with another world” or the spirits of nature or to cure common diseases like „flu” or diseases that were considered incurable. As Paracelsus said - „The dose makes the poison. But life in drug addiction, however, is difficult and often deadly for the consumer. In a short time the drug user pretends his existence in a nightmare that resembles a ladder that is directed only downwards, to self-destruction of the person. In the 21st century, the notion of „narcotic is understood as a destructive substance with a negative influence on society. The great danger lies in the invisibility of the size of the given problem and the difficulties of detecting a drug addict who presents a danger both for himself and for society. This paper opens the brackets in the notion of drug addiction. Most general causes of drug initiation and why drug addiction is difficult to detect have been described. Attention was drawn to the risks of drug use and the preventive detection of a drug user. Similarly, some differences between the use of a specific drug have been described. Attention was drawn to the schematic detection of drug addiction and the actions that must be taken to treat addicted patients.

Наркотики всегда были частью нашей культуры, истории и даже медицины. В зависимости от эпохи, наркотики были использованы для „общения с потусторонним миромˮ, в общении с духами природы или в лечении болезней, таких как простуда или, как считалось, неизлечимых болезней. Как сказал Парацельс: „Лекарство это яд, а яд это лекарствоˮ. Но все же жизнь зависимого от наркотиков часто имеет летальный исход. В кратчайшие сроки потребитель наркотиков превращает своё существование в сущий кошмар, падая по наклонной, к разрушению своей личности. В ХХI веке под определением «наркотик» подразумевается вредное вещество с негативным влиянием на общество. Большая опасность состоит в неявном видении масштаба проблемы, а также сложности выявления зависимого индивида, который представляет опасность для себя и общества. Цель данной работы состоит в описании разных аспектов зависимости. Также были описаны причины сложностей выявления зависимости от наркотиков. Описаны риски употребления наркотиков, превентивное выявление зависимого от наркотиков. Акцент в данной работе поставлен на разницу между эффектом и спецификой использования определенных наркотических веществ. Описаны определенные схемы выявления наркоманов, а также меры, которые необходимо предпринять для лечения зависимости.

Cuvinte-cheie
adicţie, scheme de combatere, pericolul social,

addiction, treatment of addiction, social danger,

зависимость, меры для предотвращения, социальная опасность