Spasmele epileptice la copii: aspecte clinico-electroencefalografice.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
326 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-15 19:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.853-009.24-053.2-07 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (736)
SM ISO690:2012
FEGHIU, Ludmila; HADJIU, Svetlana; CĂLCÎI, Cornelia; CUZNEȚ, Ludmila; GRÎU, Corina; GROPPA, Stanislav. Spasmele epileptice la copii: aspecte clinico-electroencefalografice.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 3(67), pp. 102-111. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011

Spasmele epileptice la copii: aspecte clinico-electroencefalografice.

Epileptic spasms in children: clinical-electroencephalographic aspects

Эпилептические спазмы у детей: клинико-электроэнцефалографические аспекты

CZU: 616.853-009.24-053.2-07

Pag. 102-111

Feghiu Ludmila12, Hadjiu Svetlana13, Călcîi Cornelia21, Cuzneț Ludmila13, Grîu Corina1, Groppa Stanislav21
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Epileptologie,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2020


Rezumat

Introducere. Spasmele epileptice (SE) sunt comune sindromului West (SW), o encefalopatie devastatoare, frecventă la copiii până la 2 ani, de etiologii variate, cum sunt: tulburările structurale ale creierului și cele cromozomiale, bolile metabolice, uneori – cauze necunoscute. Examenul clinico-electroencefalografic stă la baza confirmării diagnosticului. Scopul acestui studiu este de a recunoaște manifestările clinico-electroencefalografice în SE la etape timpurii, pentru a ajuta specialiștii implicați, în detectarea precoce a bolii. Material și metode: Studiu retrospectiv pe un lot de 19 copii cu SE, cu vârsta până la 2 ani, distribuiți în felul următor: 1-3 luni (4 cazuri); 3-6 luni (7); 6-12 luni (5); >1 an (3 cazuri), examinați în baza anamnezei și filmărilor video. Au fost evaluate și am pus în discuție manifestările clinice și caracteristicile traseelor electroencefalografice (EEG). Rezultate obținute: Diagnosticul SE s-a bazat pe prezența SE (89,5%), caracterul lor repetitiv (79%), apariția preferențial la trezire (68,4%). S-a notat o incidenţă crescută la băieței (68,4%). SE la debut: spasmul pleoapelor (15,8%) sau a mușchilor feței (10,5%); încordări ale mușchilor gâtului (21%); încordarea trunchiului (21%); spasmele membrelor – în flexie (15,8%), în extensie (10,5%), mixte (5,4%); spasme izolate (57,9%), simetrice (26,3%), asimetrice (15,8%). SE atipice – frecvent la sugari (79%). Retardul mental a anticipat SE (84,2%), relaționând cu debutul precoce a lor (89,5%). EEG la debut: traseu burst suppression (15,8%); hipsaritmie tipică (36,8%), hipsaritmie modificată (31,6%), hipsaritmie cu modificări epileptiforme focale (10,5%), lipsa modificărilor epileptiforme (5,3%). Concluzii: Suspectarea SW la etape precoce se face prin prezența oricăror tipuri de spasme, asociate cu o mare varietate electroencefalografică și depresie neuropsihică. Recunoașterea timpurie a SE și a etiologiilor SW este imperativă pentru alegerea diferenţiată a preparatului antiepileptic și prevenirea handicapului psihomotor.

Introduction. Epileptic spasms (ES) are common in West syndrome (WS), a devastating encephalopathy, common in children up to 2 years, of various etiologies, such as: structural disorders of the brain and chromosomes, metabolic diseases, sometimes - unknown causes. The clinical-electroencephalographic examination is the basis for confirming the diagnosis. The aim of this study is to recognize the clinical-electroencephalographic manifestations in ES at early stages, to help the specialists involved in the early detection of the disease. Material and methods: Retrospective study on a group of 19 children with ES, aged up to 2 years, distributed as follows: 1-3 months (4 cases); 3-6 months (7); 6-12 months (5); > 1 year (3 cases), examined based on the anamnesis and video recordings. The clinical manifestations and the characteristics of the electroencephalographic (EEG) pathways were evaluated and discussed. Results obtained: The diagnosis of ES was based on the presence of ES (89.5%), their repetitive nature (79%), the preferential appearance on waking (68.4%). There was an increased incidence in boys (68.4%). ES at onset: spasm of the eyelids (15.8%) or facial muscles (10.5%); neck muscle strains (21%); trunk tension (21%); limb spasms - in flexion (15.8%), in extension (10.5%), mixed (5.4%); isolated spasms (57.9%), symmetrical (26.3%), asymmetric (15.8%). Atypical ES - common in infants (79%). Mental retardation anticipated ES (84.2%), relating to their early onset (89.5%). EEG at onset: burst suppression path (15.8%); typical hypsarhythmia (36.8%), modified hypsarhythmia (31.6%), hypsarhythmia with focal epileptiform changes (10.5%), lack of epileptiform changes (5.3%). Conclusions: WS is suspected at an early stage by the presence of any type of spasm, associated with a wide variety of electroencephalography and neuropsychic depression. Early recognition of ES and WS etiologies is imperative for the differentiated choice of antiepileptic drug and the prevention of psychomotor disability.

Введение. Эпилептические спазмы (ЭС) распространены при синдроме Веста (SW), разрушительной энцефалопатии, распространенной у детей до 2 лет, различной этиологии, например: структурные нарушения головного мозга и хромосом, нарушения обмена веществ, иногда - неизвестные причины. Клинико-электроэнцефалографическое обследование является основанием для подтверждения диагноза. Целью данного исследования является выявление клинико-электро-энцефалографических проявлений ЭС на ранних стадиях, чтобы помочь специалистам, участвующим в раннем выявлении заболевания. Материал и методы: ретроспективное исследование группы состоящей из 19 детей с ЭС в возрасте до 2 лет, распределенных следующим образом: 1-3 мес (4 случая); 3-6 месяцев (7); 6-12 месяцев (5); > 1 года (3 случая), обследовано на основании анамнеза и видеозаписи ЭС. Были оценены и обсуждены клинические проявления и характеристики электроэнцефалографических (ЭЭГ) записей. Результаты: диагноз SW был основан на наличии ЭС (89,5%), с повторяющимся характером (79%), преимущественном появлении при пробуждении (68,4%). Заболеваемость среди мальчиков была выше (68,4%). ЭС в начале заболевания: спазм век (15,8%) или лицевых мышц (10,5%); натяжение мышц шеи (21%); натяжение туловища (21%); спазмы конечностей - при сгибании (15,8%), разгибании (10,5%), смешанные (5,4%); изолированные спазмы (57,9%), симметричные (26,3%), асимметричные (15,8%). Атипичные ЭС - часто встречается у младенцев (79%). Умственная отсталость проявлялась из-за раннего начала спазмов (84,2%) (89,5%). ЭЭГ в дебюте: изменения по типу burst suppression (15,8%); типичная гипсаритмия (36,8%), модифицированная гипсаритмия (31,6%), гипсаритмия с очаговыми эпилептиформными изменениями (10,5%), отсутствие эпилептиформных изменений (5,3%). Выводы. Подозрение на SW на ранней стадии связано с наличием любого типа спазмов, связанных с широким спектром изменений на электроэнцефалографии и нервно-психическими нарушениями. Раннее распознавание этиологии ЭС и SW необходимо для дифференцированного выбора противоэпилептического препарата и профилактики психомоторной инвалидности.

Cuvinte-cheie
Spasme epileptice, sindrom West, electroencefalografie,

Epileptic spasms, West syndrome, electroencephalography,

эпилептические спазмы, синдром Веста (SW), электроэнцефалография

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Feghiu, L.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Hadjiu, S.A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Călcîi, C.</creatorName>
<affiliation>Centrul Naţional de Epileptologie, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Cuzneț, L.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Grîu, C.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Groppa, S.A.</creatorName>
<affiliation>Centrul Naţional de Epileptologie, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Spasmele epileptice la copii: aspecte clinico-electroencefalografice.</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0011</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Spasme epileptice</subject>
<subject>sindrom West</subject>
<subject>electroencefalografie</subject>
<subject>Epileptic spasms</subject>
<subject>West syndrome</subject>
<subject>electroencephalography</subject>
<subject>эпилептические спазмы</subject>
<subject>синдром Веста (SW)</subject>
<subject>электроэнцефалография</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>616.853-009.24-053.2-07</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020-11-19</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Introducere. Spasmele epileptice (SE) sunt comune sindromului West (SW), o encefalopatie devastatoare, frecventă la copiii p&acirc;nă la 2 ani, de etiologii variate, cum sunt: tulburările structurale ale creierului și cele cromozomiale, bolile metabolice, uneori &ndash; cauze necunoscute. Examenul clinico-electroencefalografic stă la baza confirmării diagnosticului. Scopul acestui studiu este de a recunoaște manifestările clinico-electroencefalografice &icirc;n SE la etape timpurii, pentru a ajuta specialiștii implicați, &icirc;n detectarea precoce a bolii. Material și metode: Studiu retrospectiv pe un lot de 19 copii cu SE, cu v&acirc;rsta p&acirc;nă la 2 ani, distribuiți &icirc;n felul următor: 1-3 luni (4 cazuri); 3-6 luni (7); 6-12 luni (5); &gt;1 an (3 cazuri), examinați &icirc;n baza anamnezei și filmărilor video. Au fost evaluate și am pus &icirc;n discuție manifestările clinice și caracteristicile traseelor electroencefalografice (EEG). Rezultate obținute: Diagnosticul SE s-a bazat pe prezența SE (89,5%), caracterul lor repetitiv (79%), apariția preferențial la trezire (68,4%). S-a notat o incidenţă crescută la băieței (68,4%). SE la debut: spasmul pleoapelor (15,8%) sau a mușchilor feței (10,5%); &icirc;ncordări ale mușchilor g&acirc;tului (21%); &icirc;ncordarea trunchiului (21%); spasmele membrelor &ndash; &icirc;n flexie (15,8%), &icirc;n extensie (10,5%), mixte (5,4%); spasme izolate (57,9%), simetrice (26,3%), asimetrice (15,8%). SE atipice &ndash; frecvent la sugari (79%). Retardul mental a anticipat SE (84,2%), relațion&acirc;nd cu debutul precoce a lor (89,5%). EEG la debut: traseu burst suppression (15,8%); hipsaritmie tipică (36,8%), hipsaritmie modificată (31,6%), hipsaritmie cu modificări epileptiforme focale (10,5%), lipsa modificărilor epileptiforme (5,3%). Concluzii: Suspectarea SW la etape precoce se face prin prezența oricăror tipuri de spasme, asociate cu o mare varietate electroencefalografică și depresie neuropsihică. Recunoașterea timpurie a SE și a etiologiilor SW este imperativă pentru alegerea diferenţiată a preparatului antiepileptic și prevenirea handicapului psihomotor.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Introduction. Epileptic spasms (ES) are common in West syndrome (WS), a devastating encephalopathy, common in children up to 2 years, of various etiologies, such as: structural disorders of the brain and chromosomes, metabolic diseases, sometimes - unknown causes. The clinical-electroencephalographic examination is the basis for confirming the diagnosis. The aim of this study is to recognize the clinical-electroencephalographic manifestations in ES at early stages, to help the specialists involved in the early detection of the disease. Material and methods: Retrospective study on a group of 19 children with ES, aged up to 2 years, distributed as follows: 1-3 months (4 cases); 3-6 months (7); 6-12 months (5); &gt; 1 year (3 cases), examined based on the anamnesis and video recordings. The clinical manifestations and the characteristics of the electroencephalographic (EEG) pathways were evaluated and discussed. Results obtained: The diagnosis of ES was based on the presence of ES (89.5%), their repetitive nature (79%), the preferential appearance on waking (68.4%). There was an increased incidence in boys (68.4%). ES at onset: spasm of the eyelids (15.8%) or facial muscles (10.5%); neck muscle strains (21%); trunk tension (21%); limb spasms - in flexion (15.8%), in extension (10.5%), mixed (5.4%); isolated spasms (57.9%), symmetrical (26.3%), asymmetric (15.8%). Atypical ES - common in infants (79%). Mental retardation anticipated ES (84.2%), relating to their early onset (89.5%). EEG at onset: burst suppression path (15.8%); typical hypsarhythmia (36.8%), modified hypsarhythmia (31.6%), hypsarhythmia with focal epileptiform changes (10.5%), lack of epileptiform changes (5.3%). Conclusions: WS is suspected at an early stage by the presence of any type of spasm, associated with a wide variety of electroencephalography and neuropsychic depression. Early recognition of ES and WS etiologies is imperative for the differentiated choice of antiepileptic drug and the prevention of psychomotor disability.</p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>Введение. Эпилептические спазмы (ЭС) распространены при синдроме Веста (SW), разрушительной энцефалопатии, распространенной у детей до 2 лет, различной этиологии, например: структурные нарушения головного мозга и хромосом, нарушения обмена веществ, иногда - неизвестные причины. Клинико-электроэнцефалографическое обследование является основанием для подтверждения диагноза. Целью данного исследования является выявление клинико-электро-энцефалографических проявлений ЭС на ранних стадиях, чтобы помочь специалистам, участвующим в раннем выявлении заболевания. Материал и методы: ретроспективное исследование группы состоящей из 19 детей с ЭС в возрасте до 2 лет, распределенных следующим образом: 1-3 мес (4 случая); 3-6 месяцев (7); 6-12 месяцев (5); &gt; 1 года (3 случая), обследовано на основании анамнеза и видеозаписи ЭС. Были оценены и обсуждены клинические проявления и характеристики электроэнцефалографических (ЭЭГ) записей. Результаты: диагноз SW был основан на наличии ЭС (89,5%), с повторяющимся характером (79%), преимущественном появлении при пробуждении (68,4%). Заболеваемость среди мальчиков была выше (68,4%). ЭС в начале заболевания: спазм век (15,8%) или лицевых мышц (10,5%); натяжение мышц шеи (21%); натяжение туловища (21%); спазмы конечностей - при сгибании (15,8%), разгибании (10,5%), смешанные (5,4%); изолированные спазмы (57,9%), симметричные (26,3%), асимметричные (15,8%). Атипичные ЭС - часто встречается у младенцев (79%). Умственная отсталость проявлялась из-за раннего начала спазмов (84,2%) (89,5%). ЭЭГ в дебюте: изменения по типу burst suppression (15,8%); типичная гипсаритмия (36,8%), модифицированная гипсаритмия (31,6%), гипсаритмия с очаговыми эпилептиформными изменениями (10,5%), отсутствие эпилептиформных изменений (5,3%). Выводы. Подозрение на SW на ранней стадии связано с наличием любого типа спазмов, связанных с широким спектром изменений на электроэнцефалографии и нервно-психическими нарушениями. Раннее распознавание этиологии ЭС и SW необходимо для дифференцированного выбора противоэпилептического препарата и профилактики психомоторной инвалидности.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>