Starea ecologică a unor arii protejate din regiunea centrală a Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
505 11
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-20 12:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
574:504.06(478) (1)
Ecologie generală şi biodiversitate (716)
Știința mediului înconjurător (845)
SM ISO690:2012
LIOGCHII, Nina, BEGU, Adam, BRAŞOVEANU, Valeriu, FASOLA, Regina, MOTELICA, Liliana. Starea ecologică a unor arii protejate din regiunea centrală a Republicii Moldova. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective: Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii, 1-2 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2020, Vol. 1, pp. 126-138. ISBN 978-9975-76-361-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2020
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2021

Starea ecologică a unor arii protejate din regiunea centrală a Republicii Moldova

Ecological state of some protected areas from the central region of the Republic of Moldova

CZU: 574:504.06(478)

Pag. 126-138

Liogchii Nina12, Begu Adam12, Braşoveanu Valeriu12, Fasola Regina12, Motelica Liliana1
 
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2020


Rezumat

Lucrarea include rezultatele cercetării a 6 arii naturale protejate de stat, amplasate în Regiunea Centru a Republicii Moldova. Starea ecologică a componentelor biotice și abiotice a fost evidențiată pe baza stării de protecție și abundenței speciilor rare de floră și faună, a calității aerului privind conținutul de SO2, fondul radiologic și conținutul metalelor grele în sol, litieră și mușchi.

The paper includes the research results of 6 State Natural Protected Areas, which are located in the Central Region of the Republic of Moldova. The ecological status of the biotic and abiotic components was highlighted based on the state of protection and abundance of rare species of flora and fauna, the air quality regarding the content of SO2, the radiological fund and the content of heavy metals in soil, litter and moss.

Cuvinte-cheie
stare ecologică, Arii naturale protejate de stat, componente naturale reprezentative, specii rare, abundenţă, dioxid de sulf, metale grele,

ecological status, natural areas protected by the state, representative natural components, rare species, abundance, Sulfur dioxide, heavy metals