Morbiditatea geriatrică și calitatea vieții în etapa spitalicească
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
128 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-03 13:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-082.4-053.9 (1)
Patologie. Medicină clinică (4185)
SM ISO690:2012
ŞORIC, Gabriela; POPESCU, Ana; COŞCIUG, Elena; POPA, Ana; NEGARĂ, Anatolie; BODRUG, Nicolae. Morbiditatea geriatrică și calitatea vieții în etapa spitalicească. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2020, nr. 3(85), pp. 32-35. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687

Morbiditatea geriatrică și calitatea vieții în etapa spitalicească

Geriatric morbidity and quality of life at the hospital stage

Гериатрическая заболеваемость и качество жизни на госпитальном этапе


CZU: 616-082.4-053.9
Pag. 32-35

Şoric Gabriela, Popescu Ana, Coşciug Elena, Popa Ana, Negară Anatolie, Bodrug Nicolae
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2020


Rezumat

Calitatea vieții vârstnicilor este una din prioritățile politicilor sociale, întrucât nu afectează doar persoanele, ci și întreaga societate. Geriatria modernă implică atât asistența medicală, cât și cea socială a populației vârstnice, căreia îi sunt caracteristice polipatologia și multiple sindroame geriatrice. Acestea, neevaluate și netratate la timp, au un impact nefast asupra calității vieții. Scopul studiului efectuat a fost determinarea problemelor de sănătate și evaluarea calității vieții pacienților geriatrici în etapa spitalicească. Studiul a fost realizat pe un lot de 1158 de persoane cu vârsta cuprinsă între 65 și 96 de ani, media fi ind de 71,64±0,1 ani, internate în secțiile de geriatrie ale IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în perioada 2015-2017. Toți pacienții au fost examinați conform evaluării geriatrice complexe, ce a inclus: statutul clinic (anamneza, examenul clinic), statutul fi zic (evaluarea autonomiei: scorul Katz, scorul Lawton; evaluarea mersului și a echilibrului prin executarea testului Tinetti), statutul cognitiv (testul MMSE), statutul nutrițional (IMC), psihologic (testul Hamilton), social, economic (veniturile lunare) și autoevaluarea calității vieții (chestionarul Nottingham). Morbiditatea vârstnicilor se distinge prin cronicitate, polipatologie și specifi citate (conform studiului – pondere înaltă a afecțiunilor cardiace, neurologice și tulburări mentale, digestive, dar și sindroame geriatrice), care determină diminuarea calității vieții și dependență. Problemele vârstnicilor sunt complexe, necesită colaborare interdisciplinară și implementarea unul plan de îngrijiri de lungă durată.

Th e quality of life of the elderly is one of the priorities of social policies, as it aff ects not only people, but society as a whole. Modern geriatrics involves both medical and social care of the elderly population characterized by polypathology, but also multiple geriatric syndromes, which unevaluated and untreated in time have a detrimental impact on quality of life. Th e purpose of the study was to determine the health problems and evaluating the quality of life of geriatric patients at the hospital stage. Th e study was performed on a group of 1158 patients aged between 65 and 96 years, the average being 71,64±0,1 year, hospitalized in the geriatric wards of the IMSP Clinical Hospital of the Ministry of Health, Labor and Social Protection during the years 2015-2017. All patients were examined according to the complex geriatric assessment which included: clinical status (history, clinical examination), physical status (autonomy assessment – Katz Score, Lawton Score; gait and balance assessment by performing the Tinetti test), cognitive status (MMSE test), nutritional status (BMI), psychological status (Hamilton test), social and economic status (monthly income) and self-assessment of quality of life (Nottingham questionnaire). Elderly morbidity is distinguished by chronic polypathology and specifi city (according to the study – high rate of heart disease, neurological and mental disorders, digestive and geriatric syndromes) which causes decreased quality of life and dependence. Th e problems of the elderly are complex, require interdisciplinary collaboration and the implementation of a long-term care plan.

Качество жизни пожилых людей является одним из приоритетов социальной политики, поскольку оно затрагивает не только людей, но и общество в целом. Современная гериатрия включает в себя как медицинскую, так и социальную помощь пожилому населению, для которого характерна полипатология, a также множественные гериатрические синдромы, которые оказывают негативное влияние на качество жизни. Целью исследования было выявление профиля здоровья и оценка качества жизни гериатрических госпитализированных пациентов. Исследование было проведено в группе из 1158 пациентов в возрасте от 65 до 96 лет, в среднем 71,64± 0,1 года, госпитализированных в Государственное медицинское санитарное учреждение Клиническая больница Министерства Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты в течение 2015-2017 годов. Все пациенты были обследованы в соответствии с комплексной гериатрической оценкой, которая включала: клинический статус, физическое состояние, оценка походки и баланса, когнитивный статус (тест MMSE), нутритивный статус, психологический, социальноэкономический статус и самооценка качества жизни (Ноттингемский опросник). Заболеваемость пожилых людей отличается хронической полипатологией и специфичностью (согласно исследованию – высокая доля сердечно-сосудистых заболеваний, неврологических и психологических расстройств, пищеварительных и гериатрических синдромов), что приводит к снижению качества жизни и зависимости. Проблемы пожилых людей являются сложными, требуют междисциплинарного сотрудничества и реализации плана долгосрочного ухода.

Cuvinte-cheie
vârstnic, morbiditate, Calitatea vieţii,

elderly, morbidity, life quality,

пожилые, заболеваемость, качество жизни