Aspecte sociale, medicale și legale în prevenirea și combaterea violenței în perioada pandemiei COVID-19
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
77 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-21 23:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.624+343.54+179.2+616.9-036.21:578.834.1 (1)
Psihologie socială (586)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (281)
Filosofie morală. Etică. Filosofie practică (203)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (259)
Virologie (140)
SM ISO690:2012
GINCOTA BUFTEAC, Ecaterina; SPINEI, Larisa; CALAC, Marina; POTÎNG, Lilia. Aspecte sociale, medicale și legale în prevenirea și combaterea violenței în perioada pandemiei COVID-19. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2020, nr. 3(85), pp. 7-14. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687

Aspecte sociale, medicale și legale în prevenirea și combaterea violenței în perioada pandemiei COVID-19

Social, medical and legal aspects in prevention and controlling violence during COVID-19 pandemic

Социальные, медицинские и правовые аспекты предотвращения и борьбы с асилием во время пандемии COVID-19


CZU: 316.624+343.54+179.2+616.9-036.21:578.834.1
Pag. 7-14

Gincota Bufteac Ecaterina1, Spinei Larisa2, Calac Marina1, Potîng Lilia3
 
1 IMSP Centrul de Intervenţie Precoce „Voinicel”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2020


Rezumat

Violența asupra femeilor și a copiilor este o încălcare a drepturilor omului și o problemă sociomedicală majoră. Un șir de tratate internaționale și norme naționale asigură dreptul la protecție față de violența de orice fel. Au fost studiate mecanismele de colaborare intersectorială în asistența cazurilor de violență în familie (fi zică și psihologică) asupra femeilor și a copiilor, până și după izolarea impusă de răspândirea noului coronavirus COVID-19. Autorii au realizat o cercetare calitativă cu implicarea actorilor din sistemul public și cel privat în domeniile social, juridic și medical, antrenați în asistența victimelor violenței, precum și o analiză din birou a datelor existente la subiect. În perioada de izolare, conform datelor Telefonului de Încredere pentru Femei și Fete, ponderea apelurilor a crescut cu peste 30%. Autoritățile responsabile de înregistrarea sesizărilor și-au desfășurat activitatea atât de la distanță, cât și cu program redus de muncă, limitând în măsura posibilului contactul cu clienții. Spitalizarea cazurilor a fost restricționată. Astfel, aplicarea protocoalelor care să asigure continuitatea procedurilor intersectoriale de asistență a cazurilor de violență a fost limitată sau total absentă. Lipsa de răspunsuri din partea statului, adaptabile la condițiile de urgență, limitează drepturile persoanelor la protecție împotriva violenței.

Violence against women and children is a violation of human rights and a major social and medical problem of public health. A number of International Treaties and national rules ensure the right to protection against violence of any kind against them. Th e intersectoral collaboration mechanisms in domestic violence (physical and psychological) against women and children, before and aft er the isolation imposed by the spread of COVID-19 have been studied. Th e authors conducted a qualitative research with the involvement of several actors in the public and private system with social, legal and medical profi le involved in assisting victims of violence, as well as an offi ce analysis of existing data on the subject. During the isolation period, according to the data of the Hotline for Women and Girls, the share of calls increased by over 30%. Th e authorities responsible for registering complaints worked, either remotely or on a short-term basis which limited contact with customers. Hospitalization of cases has been restricted. Th us, the protocols application to ensure the continuity of intersectoral procedures in violence assistance was limited or completely absent. Th e lack of responses from the state, adaptable to emergency conditions, limits people’s rights to protection against violence.

Насилие в отношении женщин и детей является нарушением прав человека и серьезной социальной и медицинской проблемой. Ряд международных договоров и национальных норм обеспечивают право на защиту от любого насилия. Был проведен анализ механизмов межсекторального сотрудничества при оказании помощи в случаях бытового насилия (физического и психологического) в отношении женщин и детей до и после изоляции, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Авторы провели качественное исследование с участием государственных и частных организаций в социальной, правовой и медицинской сфер, занимающихся оказанием помощи жертвам насилия, а также провели анализ существующей информации по этому вопросу. За период изоляции, по данным Горячей линии для женщин и девочек, доля звонков увеличилась более чем на 30%. Органы, ответственные за регистрацию жалоб, работали либо на расстоянии, либо на краткосрочной основе и имели ограниченные контакты с клиентами. Госпитализация больных была ограничена. Таким образом, применение протоколов для обеспечения непрерывности межсекторальных процедур оказания помощи в случаях насилия было снижено или полностью отсутствовало. Отсутствие реакции со стороны государства, адаптируемой к чрезвычайным ситуациям, ограничивает права людей на защиту от насилия.

Cuvinte-cheie
violență, copii, femei, pandemia COVID-19,

violence, children, women, COVID-19 pandemic,

насилие, дети, женщины, пандемия COVID-19