Societătea cunoașterii și războiului informațional
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
419 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-18 16:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
32.019.5+327 (3)
Politică (2484)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1210)
SM ISO690:2012
,. Societătea cunoașterii și războiului informațional. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol.7, Partea 1, 5 iunie 2020, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2020, pp. 10-19. ISBN 978-9975-88-060-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1, 2020
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 5 iunie 2020

Societătea cunoașterii și războiului informațional

The knowledge society and information war

CZU: 32.019.5+327

Pag. 10-19

 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 octombrie 2020


Rezumat

În articol se analizează fenomenul societății cunoașterii ca rezultat al revoluției informaționale și fundament pentru un nou mod de producție – cel informațional. Autorul demonstrează, că în aceste condiții războiul informațional apare ca o nouă generație de război ce se caracterizează ca război hibrid, ca război fără frontiere fixe, fără o proprietate clar stabilită asupra sistemelor informaționale ale părților implicate în război. Folosirea armelor informaționale permite atingerea rezultatului dorit, atât în conflictele militare, cât și în cele politice, economice și sociale. Cu ajutorul acestei arme devine posibilă distrugerea, deformarea, furtul, trunchierea informațiilor din punct de vedere tehnologic; restricționarea accesului la informație, dezactivarea sau perturbarea sistemelor de telecomunicații, utilizate în domeniile civil sau politic. Noul tip de armă are impact ascuns nu numai asupra sistemelor tehnice, dar și asupra conștiinței individuale, de grup și sociale, asupra comportamentului oamenilor și a sistemului social în ansamblu. Specificitatea armelor informaționale permite utilizarea strategiei acțiunilor indirecte, metodelor ce vizează destabilizarea societăților din interior și crearea conflictelor locale controlate din afara.

The article analyzes the phenomenon of the knowledge society as a result of the information revolution and also as the foundation for a new mode of production. The author demonstrates that in these conditions the information war appears as a new generation of war that is characterized as a hybrid war, as a war without fixed borders, without a clearly established property over the information systems of the parts involved in the war. The use of information weapons allows to achieve the desired result, both in military conflicts and in political, economic and social ones. With the help of this weapon it becomes possible to destroy, deform, steal, truncate information from a technological point of view, also to restrict access to information, disable or disrupt telecommunications systems used in civil and political fields. The new type of weapon has a hidden impact not only on technical systems, but also on individual, group and social consciousness, on human behavior and the social system as a whole. The specificity of information weapons allows the use of the strategy of indirect actions, methods aimed at destabilizing societies from insider and creating controlled local conflicts from outside.

Cuvinte-cheie
societatea cunoaşterii, război informațional, spaţiu informaţional, cunoştinţe, informaţii, noosferă,

knowledge society, information war, information space, knowledge, information, noosphere