Элювиальный процесс и размеры гипергенных потерь породообразующих силикатных минералов в покровных отложениях водоразделов Молдовы
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
617 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-16 12:13
SM ISO690:2012
АЛЕКСЕЕВ, Василий; CERBARI, Valerian; БУРГЕЛЯ, Аурелий; VARLAMOV, Eugen. Элювиальный процесс и размеры гипергенных потерь породообразующих силикатных минералов в покровных отложениях водоразделов Молдовы . In: Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2009, nr. 1, pp. 19-28. ISSN 1857-0046.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Numărul 1 / 2009 / ISSN 1857-0046

Элювиальный процесс и размеры гипергенных потерь породообразующих силикатных минералов в покровных отложениях водоразделов Молдовы

Pag. 19-28

Алексеев Василий, Cerbari Valerian, Бургеля Аурелий, Varlamov Eugen
 
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013


Rezumat

На основании результатов минералогических исследований зональных черноземов, сформировавшихся на покровных отложениях водоразделов Молдовы, рассчитан баланс первичных, глинистых и общий баланс минералов. Установлены размеры элювиальных потерь породообразующих силикатов в зональном аспекте, которые носят закономерный характер и увеличиваются по мере роста увлажненности почв. По результатам исследований определен ряд породообразующих силикатных минералов по снижению устойчивости к выветриванию в данной климатической зоне, выраженной в условных единицах.

The article extends series of publications on hypergenic processes in covering deposits of Moldova’s watersheds. In a new report based on results of mineralogical investigations of zonal chernozems, formed on these deposits, were presented results of balance determination of primary, clay and total balance of rock-forming silicate minerals, and amounts of their eluvial losses under action of soil-formation process. As a witness of hypergenic changes in soils quartz was used as a material resistant to weathering. Investigations were implemented in zones with different damping with hydrothermal coefficients (Visotsky-Ivanov) 0,50-0,55, 0,60-0,65, 0,65-0,70, 0,70-0,80. There were found eluvial losses of primary and clay minerals consistently growing to upper horizons of soil and in the direction from southern chernozems’ subtypes to those in the north. Consistent character of changes covers both primary and clay minerals and in the aggregate reach more than 20 kg per 100 kg of rock. In upper horizons losses of primary minerals amounted 6,6-9,8 kg/100 kg of rock. Losses of clay minerals in the same horizons were within 2,3-12,3 kg/100 kg of rock. Total negative balance of silicate minerals constituted from 9,5-10,7 in ordinary chernozems of the south to 21,8 kg/100 kg of rock in leached chernozems of the Moldova’s north. Dynamics of eluvial losses of silicates is mainly determined by growth of losses of clay minerals. The obtained data represent a substantial scientific interest. They form a new vision of volumes of hypergenic transformations of surface deposits of the republic and give possibility to produce an assessment of regional geochemical elements’ washing out. On the results of the investigations there was determined a series of rock-forming silicate minerals sorted by decrease of their resistance to weathering expressed in conventional units: potassium feldspats (6,5), plagioclases (5,5), mica (2,6), kaolinite fraction over 1 μm (1,5), chlorite fraction over 1 μm (1,3); among clay minerals: kaolinite fraction less than 1 μm (3,9), smectite (2,0), chlorite fraction less than 1 μm (1,7). A higher resistance to weathering of fine-dispersed chlorite and kaolinite in comparison with their coarsely dispersed analogs is facade and explained by presence of physical dispergation of these materials.

Articolul prezent continuă seria de publicaţii consacrate proceselor de hipergeneză ce evoluează în depozitele supraiacente de pe cumpenele de apă ale Moldovei. În acest mesaj pe baza cercetărilor mineralogice ale cernoziomurilor zonale, formate pe depozitele menţionate sunt prezentate rezultatele determinării bilanţului mineralelor primare şi celor argiloase, bilanţul total al mineralelor silicate constituente ale rocilor, precum şi, valorile pierderilor lor pe seama proceselor de eluviere ce evoluează în cadrul proceselor de solificare. În calitate de martor al transformărilor hipergenetice ce s-au petrecut în sol este utilizat cuarţul rezistent la alterare. Cercetările s-au efectuat pe zone climatice cu coeficienţii hidrotermici (după Vâsoţkii-Ivanov) 0,50-0,55, 0,60-0,65, 0,65-0,70, 0,70-0,80. Au fost stabilite pierderile eluviale ale mineralelor primare şi celor argiloase, care cresc spre orizonturile supraiacente ale solurilor şi în direcţia de la subtipurile cernoziomurilor situate în extrema sudică spre cele situate în extrema nordică. Această legitate de modificări se extinde atât asupra mineralelor primare, cât şi celor argiloase şi atinge în total cota de peste 20 kg la 100 kg de rocă. În orizonturile de la suprafaţă pierderile mineralelor primare au constituit 6,6-9,8 kg/100 kg rocă. Pierderile mineralelor argiloase în cadrul aceloraşi orizonturi se situează în limitele 2,3-12,3 kg/100 kg rocă. Bilanţul negativ total al mineralelor silicate a constituit de la 9,5-10,7 în cernoziomurile obişnuite de la Sud până la 21,8 kg/100 kg rocă în cernoziomurile levigate de la Nordul Moldovei. Dinamica pierderilor eluviale ale silicaţilor este determinată în special de creşterea pierderilor mineralelor argiloase. Datele obţinute prezintă incontestabil un interes ştiinţific substanţial prin faptul că formează o viziune nouă asupra proporţiilor modificărilor hipergenetice ale depozitelor de suprafaţă a Republicii şi acordă oportunitatea evaluării exportului geochimic regional al elementelor. În rezultatul cercetărilor efectuate a fost stabilit şirul mineralelor silicate constituente ale rocilor – funcţie a micşorării rezistenţei lor la alterare, exprimate în unităţi convenţionale: feldspaţii potasici (6,5), feldspaţii calcosodici (5,5), mice (2,6), caolinitul fracţiunii >1 μm (1,5), cloritul fracţiunii >1 μm (1,3); în cadrul mineralelor argiloase: caolinitul fracţiunii <1 μm (3,9), smectitul (2,.0), cloritul fracţiunii <1 μm (1,7). Faptul că cloritul şi caolinitul din fracţiunea fină manifestă o rezistenţă mai mare la alterare comparativ cu mineralele similare din fracţiunea mai grosieră este doar o aparenţă şi se explică prin existenţa dispergării mecanice a acestor minerale.