Ciuma: interferențe cinematografice și etnologice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
163 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-14 22:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[398.2+791.43]:61(091) (1)
Folclor propriu-zis (395)
Divertisment. Jocuri. Sport (1069)
Științe medicale. Medicină (7129)
SM ISO690:2012
ARAPU, Valentin. Ciuma: interferențe cinematografice și etnologice. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 27, pp. 4-11. ISSN 1857-2049.
10.5281/zenodo.3956732
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 27 / 2020 / ISSN 1857-2049

Ciuma: interferențe cinematografice și etnologice

Чума: кинематографические и этнологические интерференции

The plague: cinematographic and ethnological interference


DOI: 10.5281/zenodo.3956732
CZU: [398.2+791.43]:61(091)
Pag. 4-11

Arapu Valentin
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2020


Rezumat

Istoria omenirii a fost marcată de multipli factori de ordin socio-economic, politic, cultural şi religios. În anumite perioade ale trecutului şi prezentului oamenii s-au confruntat şi se confruntă în continuare cu inamici şi ucigaşi invizibili care iau forma unor epidemii/pandemii, cea mai recentă fiind COVID-19, comparată, pentru impactul său dezastruos asupra umanităţii, cu epidemiile de ciumă din trecut. Ciuma a fost descrisă în cronici, naraţiuni istorice, memorii, opere literare şi folclor. În epoca contemporană Ciuma a devenit subiect de ecranizare: producţiile cinematografice Povestea călătoriilor (1983), Black Death (2010), The Physician (2013). Deşi aceste filme abundă în erori de ordin istoric, totuşi ele prezintă valoare artistică şi etnoculturală prin invocarea unor aspecte importante ale epidemiilor de pestă, fiind nuanţate manifestările ei simptomatice, simbolurile zoomorfe şi fobiile oamenilor. În tradiţiile populare româneşti Ciuma este reflectată în medicina populară şi cea magică. Simbolurile zoomorfe ale Cimei – şobolanii, şoarecii şi purecii – fac parte din unele credinţe populare, practicile terapeutice, basme şi jocuri. În literatura universală Ciuma are în general o imagine cvasi negativă, unele excepţii în acest sens fiind oferite de scriitorii satirici pentru care viciile societăţii sunt mai dezastruoase decât Ciuma.

История человечества была отмечена множеством социально-экономических, политических, культурных и религиозных факторов. В определенные периоды прошлого и настоящего люди сталкивались и по-прежнему сталкиваются с невидимыми врагами и убийцами, которые принимают форму эпидемий/ пандемий, самой последней из которых является пандемия COVID-19, сравниваемая, из-за ее губительного воздействия на человечество, с эпидемиями чумы прошлого. Чума была описана в хрониках, исторических повестях, мемуарах, литературных произведениях и фольклоре. В современную эпоху она стала предметом экранизации и отражена в фильмах Сказка странствий (1983), Черная Смерть (2010), Ученик лекаря (2013). Хотя эти киноленты изобилуют историческими ошибками, они, тем не менее, представляют художественную и этнокультурную ценность, затрагивая важные аспекты эпидемий чумы, нюансируя ее симптоматические проявления, зооморфные символы и человеческие страхи. В румынских народных традициях чума отражена в народной и магической медицине. Зооморфные символы Чумы – крысы, мыши и блохи – являются частью некоторых народных верований, терапевтических практик, сказок и игр. Во всемирной литературе чума обладает крайне отрицательным образом, некоторые исключения в этом отношении предоставляют писатели-сатирики, для которых пороки общества более губительны, чем сама чума.

The history of mankind has been marked by multiple socioeconomic, political, cultural and religious factors. In certain periods of the past and present, people encountered and still face invisible enemies and killers that take the form of epidemics / pandemics, the most recent being COVID-19, compared, for its disastrous impact on humanity, with the plague epidemics of the past. The plague has been described in chronicles, historical narratives, memoirs, literary works and folklore. In the contemporary era, the plague became the subject of film productions Travel Story (1983), Black Death (2010), The Physician (2013). Although these films abound in historical errors, they nevertheless present artistic and ethnocultural value by invoking important aspects of the plague epidemics, its symptomatic manifestations, zoomorphic symbols and human phobias being nuanced. In the Romanian folk traditions the plague is reflected in folk and magical medicine. The zoomorphic symbols of the plague – rats, mice and fleas – are part of some popular beliefs, therapeutic practices, fairy tales and games. In world literature, the plague generally has a quasi-negative image, some exceptions in this respect being offered by satirical writers for whom the vices of society are more disastrous than the plague

Cuvinte-cheie
ciuma, focul viu, simboluri zoomorfe, medicina magică,

чума, живой огонь, зооморфные символы, магическая медицина,

plague, living fire, zoomorphic symbols, magical medicine