Provocările societale ale globalizării și educației în condițiile digitalizării lumii moderne
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
317 30
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-16 10:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.42:37.01 (1)
Procese sociale. Dinamică socială (339)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2316)
SM ISO690:2012
RAILEAN, Elena; TROFIMOV, Victoria. Provocările societale ale globalizării și educației în condițiile digitalizării lumii moderne. In: Moldoscopie. 2020, nr. 2(89), pp. 134-142. ISSN 1812-2566.
10.5281/zenodo.3980595
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566

Provocările societale ale globalizării și educației în condițiile digitalizării lumii moderne

Social challenges of the globalization and education in the conditions of modern world digitalization

Les défis sociétaux de la mondialisation et de l’éducation dans les conditions de numérisation du monde moderne

Социальные вызовы глобализации и образования в условиях цифровизации современного мира


DOI: 10.5281/zenodo.3980595
CZU: 316.42:37.01
Pag. 134-142

Railean Elena1, Trofimov Victoria2
 
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 8 septembrie 2020


Rezumat

Globalizarea și educația sunt două fenomene sociale distincte, multidimensionale, interconectate și interdependente. La etapa actuală este imposibil să ne imaginăm o lume fără tehnologii digitale. Formularea întrebării științifice referitor la specificul provocărilor societale ale globalizării și educației în condițiile digitalizării (Big Data, Metadata ș.a.) necesită un apel la problematica sociologiei educației, sociologia fiind știința preocupată de studiul fenomenelor sociale. În cadrul acestei lucrări autorii și-au propus ca scop identificarea și analiza provocărilor societale ale globalizării și educației și argumentarea importanței sociologiei educației în calitate de instrument eficient, pasibil să contribuie la soluționarea problemelor cauzate de provocările societale. Metodologia cercetării s-a axat pe investigarea metasistemică a specificului provocărilor societale, reieșind din datele actualizate oferite de Wordometers, prioritizarea analizei situațiilor de impas și a paradoxurilor globalizării educației, precum și descrierea în dinamică a datelor empirice.

Globalization and education are two distinct, multidimensional, interconnected and interdependent social phenomena. At present, it is impossible to imagine a social life without digital technologies. Development of the scientific question regarding the specific features of the societal challenges caused by globalization and education in conditions of digitalization (Big Data, Metadata, etc.) requires an appeal to methodological issues of educational sociology, sociology being the science concerned with the study of social phenomena. In this paper, the authors aimed to identify and analyze the societal challenges of globalization and education in situation of digitalization and argue the importance of the sociology of education as an effective conceptual tool, able to contribute to solving the problems caused by societal challenges. The research methodology is focused on the metasystemic investigation of the specific features of societal challenges, is based on updated data provided by Wordometers, prioritizing deadlocks and paradoxes of globalization of education, and the dynamic description of empirical data.

La mondialisation et l’éducation sont deux phénomènes sociaux distincts, multidimensionnels, interconnectés et interdépendants. Au stade actuel, il est impossible d’imaginer un monde sans technologies numériques. La formulation de la question scientifique sur la spécificité des défis sociétaux de la mondialisation et de l’éducation dans les conditions de la numérisation (Big Data, Metadata, etc.) nécessite un appel à la question de la sociologie de l’éducation, la sociologie étant la science qui s’intéresse à l’étude des phénomènes sociaux. Dans cet article, les auteurs ont le but à identifier et analyser les défis sociétaux de la mondialisation et de l’éducation et à argumenter l’importance de la sociologie de l’éducation en tant qu’outil efficace, capable de contribuer à résoudre les problèmes posés par les défis sociétaux. La méthodologie de recherche est concentrée sur l’investigation métasystémique des spécificités des défis sociétaux, émergeant des données mises à jour fournies par Wordomètres, la priorisation des situations d’impasse et des paradoxes de la mondialisation de l’éducation, et la description dynamique des données empiriques.

Глобализация и образование - это два различных, многомерных, взаимосвязанных и взаимозависимых социальных феномена. На современном этапе невозможно представить мир без цифровых технологий. Формулировка научного вопроса о специфике социальных вызовов глобализации и образования в условиях цифровизации (Big Data, Metadata и пр.) требует обращения к проблематике социологии образования, cоциология являясь наукой, занимающейся изучением социальных явлений. В данной статье авторы поставили цель выявить и проанализировать социальные вызовы глобализации и образования и аргументировать важность социологии образования как эффективного инструмента, способного внести вклад в решение проблем, вызванных социальными вызовами. Методология работы сосредоточена на метасистемном исследовании специфики социальных вызовов, на основе обновленных данных, предоставленных Wordometers, приоритизации анализа тупиковых ситуаций и парадоксов глобализации образования, а также динамическом описании эмпирических данных.

Cuvinte-cheie
fenomen social, influențe externe, știință globală, educaţie, Big Data, globalizare, digitalizare,

social phenomenon, external influences, global science, education, big data, globalization, Digitalization,

phénomène social, influences externes, science globale, éducation, Big Data, mondialisation, numérisation,

социальный феномен, внешние воздействия, глобальная наука, образование, big data, глобализация, цифровизация