Relaţia „profesor – operă literară – receptor”: o abordare teoretico-metodologică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
240 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-04 14:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
82:37.015.31+82.0:111.852 (1)
Literatură (2461)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2453)
Metafizică (72)
SM ISO690:2012
ŞCHIOPU, Constantin. Relaţia „profesor – operă literară – receptor”: o abordare teoretico-metodologică. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 114-118. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Relaţia „profesor – operă literară – receptor”: o abordare teoretico-metodologică

The relationship ”teacher – literary work – receiver”: a theoretical-methodological approach


CZU: 82:37.015.31+82.0:111.852
Pag. 114-118

Şchiopu Constantin
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 20 august 2020


Rezumat

Adresându-se unor destinatari potenţiali, textul artistic exercită mai multe funcţii: expresivă, referenţială, cognitivă, formativă. Calitatea de cititor antrenează, implicit, dezvoltarea percepţiei, imaginaţiei, a gândirii artistice, valorificarea şi dezvoltarea potenţelor de creativitate literară. Atât în procesul de predare cât şi în cel de receptare/interpretare a literaturii, este necesar să se ţină cont de anumite principii specifice, în primul rând, de principiul literaturii ca artă: abordarea literaturii în maniera unei curiozităţi, testarea cunoaşterii prin experienţă, dorinţa de a trăi întru ambiguitate, perfecţionarea şi rafinarea permanentă a simţurilor, echilibrul dintre logică şi imaginaţie, sesizarea relaţiilor dintre părţile constitutive ale operei.

Addressing potential recipients, the artistic text has several functions: expressive, referential, cognitive, formative. The capacity of a reader implicitly involves the development of perception, imagination, artistic thinking, improvement and development of the abilities of literary creativity. In the teaching process, as well as in the reception/interpretation of literature, it is necessary to take into account certain specific principles, first of all, of literature as an art: approaching literature in the manner of a curiosity, testing the knowledge through experience, the desire to live in ambiguity, perfecting and permanently refining the senses, balance between logic and imagination, realization of the relationship between the constituent parts of the work.

Cuvinte-cheie
operă literară, profesor, receptor, principii, gândire artistică, interpretare,

iterary work, teacher, receiver, principles, artistic thinking, interpretation

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-109253</doi_batch_id>
<timestamp>1639014775</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică</full_title>
<issn media_type='print'>23451408</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>1(36)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Relaţia &bdquo;profesor &ndash; operă literară &ndash; receptor&rdquo;: o abordare teoretico-metodologică</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Constantin</given_name>
<surname>Şchiopu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>114</first_page>
<last_page>118</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>