Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023” – un nou pas spre disoluţia știinţei din Republica Moldova?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1225 37
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-25 17:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.322.3:37 (3)
Dinamica economică. Circuit economic (421)
Educație (13949)
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe, COJOCARU, Igor, MINCIUNĂ, Vitalie, MANIC, Stelian, MANIC, Ludmila. Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023” – un nou pas spre disoluţia știinţei din Republica Moldova? In: Intellectus, 2020, nr. 1-2, pp. 116-126. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023” – un nou pas spre disoluţia știinţei din Republica Moldova?

Competition of Project Proposals “State Program 2020-2023” – A New Step Towards the Dissolution of Science in the Republic of Moldova?

CZU: 330.322.3:37

Pag. 116-126

Cuciureanu Gheorghe1, Cojocaru Igor1, Minciună Vitalie1, Manic Stelian2, Manic Ludmila3
 
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea Americană din Moldova,
3 University of Adelaide
 
Disponibil în IBN: 5 august 2020


Rezumat

Autorii supun analizei aspecte ale organizării și desfășurării concursului propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023”. Se constată multiple încălcări ale cadrului normativ din Republica Moldova, dar și ale bunelor practici internaţionale, ceea ce denotă incompetenţă și chiar rea-intenţie în distribuirea fondurilor publice destinate cercetării știinţifi ce. După ce fi nanţarea pentru cercetare a fost redusă drastic (urmând să ajungă la mai puţin de 0,2% din PIB în 2023), iată că acum şi distribuirea acesteia pentru următorii patru ani pare să se transforme într-un eşec total din punct de vedere al asigurării unui mediu propice cercetării. Astfel se confirmă previziunile pesimiste ale autorilor privind perspectivele ştiinţei în Republica Moldova, expuse în studiile anterioare, cauzate de lipsa unei viziuni clare asupra dezvoltării ştiinţei, a unor mecanisme de promovare a politicii statului în domeniu şi de realitatea tristă că în Republica Moldova cercetarea ştiinţifi că nu este considerată un domeniu important.

The authors analyze the aspects of the organization and development of the competition of project proposals “State Program 2020-2023”. There are multiple violations of the regulatory framework in the Republic of Moldova, and also of good international practices, which allows us to talk about incompetence and even malice in the distribution of public funds for scientifi c research. After funding for research has been drastically reduced (to less than 0.2% of GDP in 2023), now its distribution for the next four years also seems to be a total failure in terms of ensuring an environment conducive to research. This confi rms our pessimistic predictions about the prospects of science in the Republic of Moldova, exposed in previous studies, caused by the lack of a clear vision on the development of science, mechanisms to promote state policy in the fi eld and the sad reality that in the Republic of Moldova scientifi c research is not considered an important field.

Cuvinte-cheie
finanţare competitivă, politica știinţei, experți, evaluare, proiecte, fonduri publice, cercetare ştiinţifică, priorităţi,

competitive financing, science policy, experts, evaluation, projects, public funds, scientific research, priorities