Menținerea stabilității sectorului bancar din Republica Moldova în condițiile pandemiei COVID-19
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
154 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-02 18:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
71(478):614.4(100) (1)
Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană și rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini (108)
Prevenirea şi controlul maladiilor transmisibile (infecţioase, contagioase). Prevenirea epidemiilor (25)
SM ISO690:2012
BEJAN, Anastasia. Menținerea stabilității sectorului bancar din Republica Moldova în condițiile pandemiei COVID-19. In: Economica. 2020, nr. 2(112), pp. 73-83. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(112) / 2020 / ISSN 1810-9136

Menținerea stabilității sectorului bancar din Republica Moldova în condițiile pandemiei COVID-19

Maintenance of the Moldovan Banking Sector Stability in the Context of COVID-19 Pandemic


CZU: 71(478):614.4(100)
JEL: E52, G01, G21.
Pag. 73-83

Bejan Anastasia
 
Banca Naţională a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 22 iulie 2020


Rezumat

Pandemia COVID-19 a distorsionat situația economică din întreaga lume, afectând veniturile agenților economici și ale consumatorilor. Acest fapt influențează și situația financiară a băncilor, având în vedere rolul determinant al sistemului bancar în acumularea mijloacelor bănești temporar libere din economie și investirea acestora sub formă de credite. În contextul actual, eforturile Băncilor Centrale, din întreaga lume, sunt îndreptate spre asigurarea stabilității sectorului bancar, menținerea intermedierii financiare și a funcțiilor băncilor, precum și atenuarea potențialelor efecte de încetinire a creșterii economice. În prezentul articol, au fost analizate măsurile întreprinse de Băncile Centrale din Uniunea Europeană pentru a diminua efectele pandemiei COVID-19, acțiunile întreprinse de Banca Națională a Moldovei, în acest context, precum și măsurile necesare să fie întreprinse, în continuare, de băncile comerciale pentru a-și conserva capitalul și lichiditățile.

The COVID-19 pandemic has distorted the economic situation around the world, affecting the incomes of enterprises and consumers. This fact also influences the financial situation of banks, given the key role of the banking system in accumulating temporarily free money from the economy and investing these resources in loans. In the current situation, the Central Banks’ efforts from all over the world are aimed at ensuring the stability of the banking sector, maintaining the financial intermediation and the functions of banks, as well as mitigating the potential effects of slowing economic growth. The present article examines the measures taken by the Central Banks of the European Union to mitigate the effects of the COVID-19 pandemic, the actions taken by the National Bank of Moldova in this context and as well the measures needed to be taken forwards by the commercial banks to preserve their capital and liquidity.

Cuvinte-cheie
Bancă Centrală, risc, criză financiară, COVID-19, sector bancar, stabilitate,

Central Bank, Risk, financial crisis, COVID-19, banking sector, stability