Evaluarea componenţei fizico-chimice şi indicii de calitate a apelor conexe ariilor naturale protejate de stat din raionul Anenii Noi
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
655 26
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-07 23:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
556.314:502.62(478) (1)
Hidrosfera. Apa în general. Hidrologie (399)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (532)
SM ISO690:2012
TĂRÎŢĂ, Anatolie, SANDU, Maria, MOŞANU, Elena, COZARI, Tudor, LOZAN, Raisa. Evaluarea componenţei fizico-chimice şi indicii de calitate a apelor conexe ariilor naturale protejate de stat din raionul Anenii Noi. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă: consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie", 21-22 martie 2020, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2020, Vol.1, pp. 143-154. ISBN 978-9975-76-307-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1, 2020
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
Chişinău, Moldova, 21-22 martie 2020

Evaluarea componenţei fizico-chimice şi indicii de calitate a apelor conexe ariilor naturale protejate de stat din raionul Anenii Noi

CZU: 556.314:502.62(478)

Pag. 143-154

Tărîţă Anatolie, Sandu Maria, Moşanu Elena, Cozari Tudor, Lozan Raisa
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 17 iulie 2020


Rezumat

Ariile naturale protejate de stat (ANPS) din r-nul Anenii Noi ocupă o suprafaţă mică (0,08% din suprafaţa totală pe republică), alcătuind cca 2,7% din suprafaţa administrativă a acestuia. Apele subterane din zonele limitrofe ANPS, după valoare Indicelui de Poluare cu nitraţi sunt de la nepoluate la slab poluate, iar apa din fântână de la marginea Monumentului Natural Botanic “Schinoasa Mare” este poluată cu nitraţi, depăşind CMA pentru apa potabilă de 1,7 ori. Apa  r. Bâc (zona limitrofă ANPS) are un IPAcc de la 39% (aval or. Străşeni) la 43-46% (la revărsarea în fl. Nistru), astfel fiind de clasa IV (poluată). Conţinutul metalelor grele (Cu, Ni, Zn, Pb şi Mn) din sedimentele r. Bâc caracterizează starea sedimentelor ca fiind nepoluate cu aceste metalele. Starea trofică a lacurilor Teliţa Nouă şi Ghidighici prezintă caracteristici oligotrofe pentru şi eutrofe pentru lacul Sălaş.

The state protected natural areas (SNPA) in the Anenii Noi district occupy a small area (0.08% of the total area per republic), making up about 2.7% of its administrative area. Ground waters in areas bordering with SNPA, according to Nitrate Pollution Index value, is from unpolluted to poorly polluted, and the water in the well at the edge of the Botanical Natural Monument "Schinoasa Mare" is polluted with nitrates, exceeding the MAC for drinking water 1.7 times. Water from Bâc river (zone bordering with SNPA) has an Pollution Water Index from 39% (downstream Straseni) at 43-46% (at the overflow into the Dniester river), thus being class IV (polluted). The contents of heavy metals (Cu, Ni, Zn, Pb and Mn) in the sediments of the Bâc river characterize the state of as being unpolluted with these metals. The trophic state of the lakes “New Telita” and “Ghidighici” has oligotrophic characteristics to eutrophes for the Sălaş lake.

Cuvinte-cheie
Arii naturale protejate de stat, ape poluate, indice de poluare, metale grele,

State Natural Protected Areas, polluted waters, pollution index, heavy metals