Constitutional Court of Ukraine in the system of state authorities of Ukraine
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
53 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.114:342.5 (1)
Tipuri și forme ale dreptului (566)
Puterea statului. Sistemul și funcția organelor de guvernământ (239)
SM ISO690:2012
BYCHKOV , Igor. Constitutional Court of Ukraine in the system of state authorities of Ukraine. In: Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), pp. 62-67. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 6-7(342-343) / 2020 / ISSN 1810-309X

Constitutional Court of Ukraine in the system of state authorities of Ukraine

Конституционный Суд Украины в системе органов государственной Власти Украины

Curtea Constituțională a Ucrainei în sistemul puterii de stat al Ucrainei


CZU: 340.114:342.5
Pag. 62-67

Bychkov Igor
 
National Academy of Legal Sciences of Ukraine
 
Disponibil în IBN: 15 iulie 2020


Rezumat

The article is devoted to revealing the peculiarities of the position of the Constitutional Court of Ukraine in the system of state authorities in Ukraine in terms of the legal nature of the tasks entrusted to it and the corresponding functional relationship with the bodies of legislative, executive and judicial power. Despite the spread in the domestic scientific literature of the definition of the Constitutional Court of Ukraine as a judicial body or body related to the so-called control branch of power, nevertheless, the necessity of a comprehensive perception of the Constitutional Court of Ukraine as an atypical organ of state power, which simultaneously combines features , as well as the judiciary, while carrying out specific governmental activities. This approach allows to consolidate the legal status of the Constitutional Court of Ukraine as a separate body of state power, emphasizing its independence in the system of separation of powers and contributing to the effective fulfillment of the role in the mechanism of checks and balances.

Статья посвящена раскрытию особенностей положения Конституционного Суда Украины в системе органов государственной власти в Украине с точки зрения юридической природы возложенных на него задач и соответствующего функционального соотношения с органами законодательной, исполнительной и судебной власти. Несмотря на распространение в отечественной научной литературе определения Конституционного Суда Украины в качестве судебного органа или органа, относящегося к так называемой контрольной ветви власти, тем не менее, обосновывается необходимость комплексного восприятия Конституционного Суда Украины в качестве нетипичного органа государственной власти, который одновременно сочетает черты как контрольной, так и судебной власти, осуществляя при этом специфическую по предназначению государственную деятельность. Такой подход позволяет закрепить правовой статус Конституционного Суда Украины как особого органа государственной власти, подчеркивая его независимость в системе разделения властей и способствуя эффективному выполнению роли в механизме сдержек и противовесов.

Articolul este dedicat dezvăluirii particularităților poziției Curții Constituționale a Ucrainei în sistemul autorităților de stat din Ucraina în ceea ce privește natura juridică a sarcinilor încredințate și relația funcțională corespunzătoare cu organele puterii legislative, executive și judiciare. În ciuda răspândirii în literatura științifică internă a definiției Curții Constituționale a Ucrainei ca organ judiciar legat de așa-numita ramură de control al puterii, este necesară o percepție cuprinzătoare a Curții Constituționale a Ucrainei ca organ atipic al puterii de stat, care combină simultan trăsături, precum și sistemul judiciar, în timp ce desfășoară activități guvernamentale specifice. Această abordare permite consolidarea statutului juridic al Curții Constituționale din Ucraina ca un organism separat al puterii de stat, subliniind independența sa în sistemul de separare a puterilor și contribuind la îndeplinirea efectivă a rolului în mecanismul verificărilor și soldurilor.

Cuvinte-cheie
constitutional jurisdiction, constitutional justice, system of checks and balances, separation of powers, Constitutional Court of Ukraine,

конституционная юрисдикция, конституционная юстиция, система сдержек и противовесов, разделение властей, Конституционный Суд Украины,

jurisdicție constituțională, justiție constituțională, sistem de verificări și solduri, separarea puterilor, Curtea Constituțională a Ucrainei