Direction and Principles of Foreign Policy of China: Xi Jinping’s Vision
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
449 26
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-07 22:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39 (79)
Internaționalism. Mișcări internaționaliste, obiective (96)
SM ISO690:2012
SIBULA, Adam. Direction and Principles of Foreign Policy of China: Xi Jinping’s Vision. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 1, pp. 74-82. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 1 / 2020 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Direction and Principles of Foreign Policy of China: Xi Jinping’s Vision

Направление и принципы внешней политики Китая: видение Си Цзиньпина

Direcția și principiile politicii externe a Chinei: Viziunea lui Xi Jinping

CZU: 327.39
JEL: F50, O53

Pag. 74-82

Sibula Adam
 
University of Economics in Bratislava
 
Disponibil în IBN: 9 iulie 2020


Rezumat

Since Xi Jinping came to power in November 2012, there have been significant changes in the direction of China's foreign policy. The power transition has also changed the strategy of China in its domestic and foreign affairs. Xi and his administration have revised the traditional principles upon which China's relations with other states within the international community have been anchored. This shift away from the previously enforced norms has led to China's strengthening of its international relations and has increased its position in foreign policy to such an extent that it is no longer a silent observer, but a strong and important state affecting international affairs globally. Decision-making and foreign policy goals have become more open, proactive and ambitious, leading to a diversification of roles within the Chinese Communist Party and a consistent hierarchy of power, headed by President Xi Jinping. The article aims to examine questions concerning the direction and objectives of new Chinese foreign policy. We will emphasize the values, principles and Xi's ideas shaping the future shape of international relations and China's active role in this process.

С тех пор как Си Цзиньпин пришел к власти в ноябре 2012 г., произошли значительные изменения в направлении внешней политики Китая. Переход власти также изменил стратегию Китая в его внутренних и внешних делах. Си Цзиньпин и его администрация пересмотрели традиционные принципы, на которых строились отношения Китая с другими государствами в рамках международного сообщества. Этот отход от ранее действовавших норм привел к укреплению международных отношений Китая и усилению его позиций во внешней политике до такой степени, что он уже не является молчаливым наблюдателем, а является сильным и важным государством, влияющим на международные дела в глобальном масштабе. Принятие решений и внешнеполитические цели стали более открытыми, инициативными и амбициозными, что привело к диверсификации ролей внутри Коммунистической партии Китая и последовательной иерархии власти во главе с председателем Си Цзиньпином. Целью данной статьи является рассмотрение вопросов, касающихся направления и целей новой китайской внешней политики. Мы подчеркнем ценности, принципы и идеи Си Цзиньпина, формирующие будущую форму международных отношений, а также активную роль Китая в этом процессе.

De când Xi Jinping a venit la putere în noiembrie 2012, s-au înregistrat schimbări semnificative în direcția politicii externe a Chinei. Tranziția de putere a schimbat, de asemenea, strategia Chinei în afacerile sale interne și externe. Xi și administrația sa au revizuit principiile tradiționale pe care au fost ancorate relațiile Chinei cu alte state din cadrul comunității internaționale. Această trecere de la normele puse în aplicare anterior a dus la consolidarea relațiilor sale internaționale de către China și și-a sporit poziția în politica externă într-o asemenea măsură încât nu mai este un observator tăcut, ci un stat puternic și important care afectează afacerile internaționale la nivel global. Obiectivele decizionale și politica externă au devenit mai deschise, proactive și ambițioase, ducând la o diversificare a rolurilor în cadrul Partidului Comunist Chinez și la o ierarhie consistentă a puterii, condusă de președintele Xi Jinping. Articolul își propune să examineze întrebări referitoare la direcția și obiectivele noii politici externe chineze. Vom sublinia valorile, principiile și ideile lui Xi care modelează forma viitoare a relațiilor internaționale și rolul activ al Chinei în acest proces.

Cuvinte-cheie
China, foreign policy, decision-making, principles,

Китай, внешняя политика, принятие решений, принципы,

China, politică externă, luarea deciziilor, principii