Unele coordonate lingvistice ale limbajului poetic eminescian
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
673 23
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-11 21:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (622)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2077)
SM ISO690:2012
BAHNARU, Vasile. Unele coordonate lingvistice ale limbajului poetic eminescian. In: Philologia, 2020, nr. 1-2(307-308), pp. 5-28. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3779947
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Unele coordonate lingvistice ale limbajului poetic eminescian

Some linguistic coordinatesof the Eminescian poetic language

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3779947
CZU: 821.135.1.09

Pag. 5-28

Bahnaru Vasile
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 8 iulie 2020


Rezumat

The analysis of the language of Eminescu's lyric poetry shows that the poet knew to use all the expressive capacities of the Romanian’s levels, managing to create an unequaled poetry both in relation to the previous period and in relation to the later one.Mihai Eminescu was aware of the objective unity of the Romanian in general and of its grammatical structure. Heexploited its expressive potential with much ingenuity and creativity, so that all the poets who followed Eminescu did nothing than imitate him, and, if they did not succeed, they tried to align themselves with fashionable currents, which very soon demonstrated their creative limits, and sometimes even their futility and artistic superficiality.Mihai Eminescu is the „un-couple” poet both by the depth of hisexpressedideas, and by the expressiveness and variety of forms and means of expression.The study of the stylistic values of Eminescu's poetic language was also done to demonstrate the absurdity of the existence of a „Moldavian language”, distinct from the Romanian (even if the so-called „Moldavian language” contains some lexical units and grammatical constructions and calques mechanically borrowed from Russian), a position promoted by some anti-Romanian elements sustained for political interests by our „non-friends”, who want nothing more than to keep the Republic of Moldova in the „cage” of the Russian internationalist happiness.

Analiza limbajului poetic al liricii eminesciene permite să concluzionăm că poetul a beneficiat de toate capacitățile expresive ale tuturor nivelurilor limbii române, reușind să elaboreze o poezie inegalabilă atât în raport cu perioada anterioară, cât și în raport cu cea posterioară. Mihai Eminescu era conștient de unitatea obiectivă a limbii române în general și a structurii ei gramaticale, încât și-a permis să valorifice potențialul ei expresiv cu multă ingeniozitate și creativitate, încât toți poeții care l-au urmat nu au făcut decât să-l imite, iar, dacă nu le-a reușit, au încercat să se alinieze unor curente la modă, care și-au demonstrat foarte curând limitele creatoare, iar uneori chiar futilitatea și superficialitatea artistică. Mihai Eminescu este poetul-nepereche atât prin profunzimea ideilor exprimate, cât și prin expresivitatea și varietatea formelor și mijloacelor de expresie. Studierea valorilor stilistice ale limbajului poetic eminescian a fost realizată și pentru a demonstra absurditatea existenței unei „limbi moldovenești”, distinctă de limba română (chiar dacă așa-zisa „limbă moldovenească” conține unele unități lexicale și construcții gramaticale împrumutate sau calchiate în mod mecanic din limba rusă), poziție promovată de unele elemente antiromânești aflate în soldă la neprietenii noștri, care nu doresc altceva decât să țină în continuare Republica Moldova în „țarcul” fericirii internaționaliste rusești.

Cuvinte-cheie
dialect, speech, poetic language, literary language, dialectal popular, poetic, literary, archaic words, etc,

dialect, grai, limbaj poetic, limba literară, cuvinte dialectale, populare, poetice, învechite, literare etc

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-107303</doi_batch_id>
<timestamp>1708601765</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Philologia</full_title>
<issn media_type='print'>18574300</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>1-2(307-308)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Unele coordonate lingvistice ale limbajului poetic eminescian</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Vasile</given_name>
<surname>Bahnaru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>5</first_page>
<last_page>28</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.3779947</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>