Evaluarea funcționalităţii sistemului național de securitate în procesul modernizării sale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
343 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-02 01:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327:355.45(478) (6)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1173)
Operațiuni de război în general. Tactică. Strategie. Teatru de război. Istoria campaniilor militare (115)
SM ISO690:2012
MUNTEANU, Andrian. Evaluarea funcționalităţii sistemului național de securitate în procesul modernizării sale. In: Moldoscopie. 2020, nr. 1(88), pp. 68-79. ISSN 1812-2566.
10.5281/zenodo.3921869
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 1(88) / 2020 / ISSN 1812-2566

Evaluarea funcționalităţii sistemului național de securitate în procesul modernizării sale

Evaluation of the functionality of the national security system in the process of its modernization

Évaluation de la fonctionnalité du système de sécurité nationale en cours de sa modernisation

Оценка функциональности национальной системы безопасности в процессе ее модернизации

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3921869
CZU: 327:355.45(478)

Pag. 68-79

Munteanu Andrian
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 iulie 2020


Rezumat

În articol autorul supune analizei multidimensionale gradul de reformare a sectorului de securitate, modernizarea acestuia conform cerințelor structurilor europene, nivelul controlului civic al organelor de securitate. Aceluiași context i se atribuie și analiza riscurilor și vulnerabilităților naționale, a potențialului investiției statului în instituțiile de securitate și a interesului puterii politice, adică a partidelor de guvernământ de a controla instituțiile de securitate, perfecţionarea mecanismului de gestionare a crizelor, evaluarea realistă a riscurilor de securitate, rescrierea legislaţiei de securitate şi participarea societăţii civile ca grup expert în procesul reformei

The article submit to the multidimensional analysis of the degree of security sector reform, its modernization according to the requirements of the European structures, the level of the civic control of the security bodies. The same context is attributed to the analysis of national risks and vulnerabilities, of the potential of the state’s investment in security institutions and the interest of political power, that is, of the governing parties to control the security institutions, the improvement of the crisis management mechanism, the realistic risk assessment. It is certain that, due to the external conditionality, in order to fulfill the requirements of the Association Agreement with the EU, the national security system of the Republic of Moldova is in a continuous transformation through reform and modernization both vertically, related to the subordination of the national security bodies and the extension of functional competences, as well as horizontally, referring to internal institutional restructuring and the limitation of the opening of these institutions to civil society.

L’article soumet à l’analyse multidimensionnelle du degré de réforme du secteur de la sécurité, de sa modernisation en fonction des exigences des structures européennes, du niveau du contrôle civique des organes de sécurité. Le même contexte est attribué à l’analyse des risques et vulnérabilités nationaux, du potentiel de l’investissement de l’état dans les institutions de sécurité et de l’intérêt du pouvoir politique, c’est-à-dire des partis au pouvoir pour contrôler les institutions de sécurité, à l’amélioration du mécanisme de gestion des crises, à l’évaluation réaliste des risques. Il est certain que, en raison de la conditionnalité extérieure, afin de satisfaire aux exigences de l’accord d’Association avec l’UE, Le système de sécurité nationale de la République de Moldova est en constante transformation par le biais de réformes et de modernisation tant verticalement, liées à la subordination des organes de sécurité nationale et à l’extension des compétences fonctionnelles, qu’horizontalement, se référant à la restructuration institutionnelle interne et à la limitation de l’ouverture de ces institutions à la société civile.

В статье автор подверг всестороннему анализу степень реформирования сектора безопасности, его модернизации в соответствии с требованиями европейских структур, уровень гражданского контроля над органами безопасности. Тот же контекст объясняется анализом национальных рисков и уязвимостей, потенциальными государственными инвестициями в институты безопасности и интересами политической власти, то есть правящих партий для контроля над институтами безопасности, совершенствования механизма кризисного управления, реалистичной оценки рисков безопасности. пересмотр законодательства о безопасности и участие гражданского общества в качестве экспертной группы в процессе реформ.

Cuvinte-cheie
securitatea naţională, reforma sectorului de securitate, Republica Moldova, sistemul de securitate națională, evaluarea riscurilor,

national security, security sector reform, Republic of Moldova, national security system, risk assessment,

sécurité nationale, réforme du secteur de la sécurité, République de Moldova, système de sécurité nationale, évaluation des risques,

национальная безопасность, реформа сектора безопасности, Республика Молдова, система национальной безопасности, оценка рисков