Particularitățile aplicării normelor dreptului internațional în contextul conflictului teritorial din Transnistria
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
355 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-10 21:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.1/.8:323(478-24) (1)
Dreptul organizațiilor internaționale (225)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (1154)
Drept de război. Relații de drept internațional în timp de război (2127)
Drept penal internațional (3206)
Arbitraj internațional. Jurisdincție internațională (4402)
Drept diplomatic (5636)
Drept consular (6872)
Afaceri interne. Politică internă (544)
SM ISO690:2012
BENCHECI, Marcel; CUJBA, Vasile. Particularitățile aplicării normelor dreptului internațional în contextul conflictului teritorial din Transnistria. In: Moldoscopie. 2020, nr. 1(88), pp. 8-17. ISSN 1812-2566.
10.5281/zenodo.3921749
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 1(88) / 2020 / ISSN 1812-2566

Particularitățile aplicării normelor dreptului internațional în contextul conflictului teritorial din Transnistria

Particularities of the application of the rules of international law in the context of the territorial conflict in Transnistria

Particularités de l'application des normes du droit international dans le contexte du conflit territorial en Transnistrie

Особенности применения норм международного права в контексте территориального конфликта в Приднестровье

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3921749
CZU: 341.1/.8:323(478-24)

Pag. 8-17

Bencheci Marcel1, Cujba Vasile2
 
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 iulie 2020


Rezumat

Subiectul jurisdicției aplicabile în raport cu membrii forțelor armate ale Federației Ruse care staționează pe teritoriul Republicii Moldova este unul actual pentru comunitatea internaţională. Dat fiind că principiul egalității suverane a statelor este unul din principiile fundamentale în dreptul internațional public, fiecare stat își păstrează dreptul să-și exercite jurisdicția în raport de persoane și de bunuri situate pe teritoriul țării sau în afara acesteia [1, p.39]. În aceste condiții, o soluție unică nu poate exista, asemenea situații fiind reglementate prin acorduri internaționale, inclusiv bilaterale și multilaterale. Acordurile internaționale pot prevedea aplicarea jurisdicției statului în anumite condiții, cerințele de predare și extrădare a persoanelor, instituirea unor Comisii de Anchetă sau de Conciliere în scopul reglementării situațiilor conflictuale.

The subject of the applicable jurisdiction in relation to the members of the armed forces of the Russian Federation stationed on the territory of the Republic of Moldova is a current one for the international community. Since the principle of sovereign equality of states is one of the fundamental principles in public international law, each state retains its right to exercise jurisdiction over persons and goods located within or outside the country [1, p.39]. Under these conditions, a single solution cannot exist, such situations being regulated by international agreements, including bilateral and multilateral. International agreements may provide for the application of state jurisdiction under certain conditions, the requirements for surrender and extradition of persons, the establishment of Commissions of Inquiry or Conciliation for the purpose of settling conflict situations.

L’objet de la juridiction applicable à l’égard des membres des forces armées de la Fédération de Russie stationnées sur le territoire de la République de Moldova est actuel pour la communauté internationale. Étant donné que le principe de l’égalité souveraine des États est l’un des principes fondamentaux du droit international public, chaque État conserve son droit d’exercer sa juridiction sur les personnes et les biens situés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays [1, p. 39]. Dans ces conditions, une solution unique ne peut exister, ces situations étant régies par des accords internationaux, y compris bilatéraux et multilatéraux. Les accords internationaux peuvent prévoir l’application de la juridiction de l’état sous certaines conditions, les conditions de remise et d’extradition des personnes, la création de Commissions d’enquête ou de conciliation en vue de régler des situations de conflit.

Предмет практического осуществления юрисдикции в отношениях с Вооруженными силами Российской Федерации, дислоцированных на территории Республики Молдова, является актуальным для международного сообщества. Исходя из того, что принцип суверенного равенства государств является одним из фундаментальных принципов международного права, каждое из государств сохраняет за собой право практического применения юрисдикции в регулировании отношений между гражданами, а также возникающих споров относительно имущества, находящегося на территории государства или за его пределами (1, п.39). В этих условиях не может существовать единого решения, - подобные ситуации регурегулируются международными соглашениями, включая двусторонние и многосторонние. Международные соглашения могут предусмотреть применение юрисдикции государства в определенных условиях, включая требования о выдаче и экстрадиции лиц путем создания Следственных либо Переговорых комиссий для урегулирования конфликтных ситуаций.

Cuvinte-cheie
conflict teritorial, Republica Moldova, Transnistria, stat, drept internațional, jurisdicție extrateritorială,

territorial conflict, Republic of Moldova, Transnistria, state, international law, extraterritorial jurisdiction,

conflit territorial, République de Moldova, Transnistrie, Etat, Transnistrie, droit international, compétence extraterritoriale,

территориальный конфликт, Республика Молдова, Приднестровье, государство, международное право, экстерриториальная юрисдикция