Societățile actuale și configurația învățării „provocate” social
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
477 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-03 11:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.013.42 (36)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (3061)
SM ISO690:2012
CALLO, Tatiana. Societățile actuale și configurația învățării „provocate” social. In: Univers Pedagogic. 2020, nr. 2(66), pp. 3-13. ISSN 1811-5470.
10.5281/zenodo.4090425
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470

Societățile actuale și configurația învățării „provocate” social

Modern societies and socialy „challenged” learning configuration

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4090425
CZU: 37.013.42

Pag. 3-13

Callo Tatiana
 
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
 
Disponibil în IBN: 2 iulie 2020


Rezumat

The notion of socially challenged learning refers to a very sensitive field and appears in the context of current educational constructions, based on a causal ethos. Socially challenged learning is a phenomenon, as an object of sensitive intuition, to which the categories of the intellect are added. And, since we already exist in an interpreted world, in which phenomena are already marked by notions, we find that there is no opposition between sensitivity and reason to perceive socially challenged learning as an existential phenomenon. The use of this notion is made, by virtue of a certain way of „offering” education, which exists on the a priori horizon of learning. Learning, as a phenomenon, does not reveal itself to the vision as such, but is subject to different perceptions, to a hidden game of derivatives. The pedagogical vision, in order to „rip off” the phenomenon of socially induced learning from its „concealment”, must „conquer” it through a sustained effort of thought, which is to be achieved in the given article.

Noțiunea învățare provocată social se referă la un domeniu susceptibil și apare într-un context de construcții educaționale actuale, având la bază un etimon cauzal. Învăţarea provocată social este un fenomen, ca obiect al unei intuiţii sensibile, căruia i se adaugă categoriile intelectului. Şi, deoarece noi existăm deja într-o lume interpretată, în care fenomenele sunt deja marcate de noţiuni, constatăm lipsa unei opoziții între sensibilitatea şi raţiunea de a percepe învăţarea provocată social ca un fenomen existenţial. Folosirea acestei noțiuni se face, în virtutea unui anumit mod de a „se oferi” educației, care există în orizontul aprioric al învățării. Învățarea, ca fenomen, nu se dezvăluie vederii tel quel, ci este supusă unor perceperi diverse, unui joc ascuns de derivate. Viziunea pedagogică, pentru „a smulge” fenomenul învățării provocate social din „ascunderea” lui, trebuie să-l „cucerească” printr-un susținut efort de gândire, fapt care se vrea realizat în articolul dat.

Cuvinte-cheie
socially challenged learning, existence, globalization, meritocratic society, meritological principle, knowledge society, Information Society, learning society,

învățare provocată social, existenţă, globalizare, societate meritocratică, principiul meritologic, societate a cunoașterii, societate informaţională, societate a învățării