Methodological approach to the elaboration of indicators for quantifying the competitiveness of goods
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
751 15
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-16 05:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.137.24 (1)
Probleme generale ale comerțului. Piața (823)
SM ISO690:2012
GUTIUM, Tatiana. Methodological approach to the elaboration of indicators for quantifying the competitiveness of goods. In: Economie şi Sociologie, 2020, nr. 1, pp. 74-85. ISSN 1857-4130. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2020.1-07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 1 / 2020 / ISSN 1857-4130

Methodological approach to the elaboration of indicators for quantifying the competitiveness of goods

Metodologia de calcul a noilor indicatori de evaluare a competitivității bunurilor

Методика расчета новых показателей оценки конкурентоспособности товаров

DOI:https://doi.org/10.36004/nier.es.2020.1-07
CZU: 339.137.24
JEL: C13, C43, O20

Pag. 74-85

Gutium Tatiana
 
National Institute for Economic Research of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 1 iulie 2020


Rezumat

The period of temporary economic isolation caused by the Covid-19 pandemic has affected the economies of all countries in the world. After quarantine and the gradual restoration of the activity of all economic sectors, competition in the world market will intensify. Countries will promote strategies for economic growth, improving economic security, increasing exports, and protecting domestic producers. Given the fact that resources are limited and exhaustible, it is necessary to correctly identify priority sectors when developing strategies. For this purpose, the competitiveness index can be used, since competitiveness is one of the main characteristics that allows anyone to determine its position on the market, and increasing competitiveness ensures victory in the competition. The novelty and purpose of the study is to develop two new integral indices, and to improve one symmetric index of comparative advantage developed earlier. Some of empirical and theoretical methods were used in this research: abstraction, the method of ascending from the abstract to the concrete, comparison, measurement, analysis and synthesis, economic and mathematical modelling. To identify priority sectors, the author used the developed indices to assess the competitiveness of goods, not only on the foreign market, but also on the domestic market. This study can serve economists as a tool for assessing the competitiveness of goods, identifying the strengths and weaknesses of the goods offered, in the context of developing measures to increase competitiveness, which will increase the profitability of entrepreneurship.

Perioada de izolare economică temporară, cauzată de pandemia Covid-19, a afectat economiile tuturor țărilor lumii. După ieșirea din carantină și restabilirea treptată a tuturor domeniilor economice, se va acutiza concurența pe piața mondială. Țările vor promova strategii de creștere economică, sporire a securității economice, majorare a exportului, protejare a producătorului autohton. Ținând cont de faptul, că resursele sunt limitate și epuizabile, la elaborarea strategiilor este necesar corect de determinat ramurile prioritare. În acest scop, poate fi utilizat indicele competitivității, deoarece, anume competitivitatea este una din caracteristicele de bază, care permite determinarea poziției pe piață, iar sporirea competitivității asigură victorie în lupta concurențială. Noutatea și scopul cercetării constă în elaborarea a doi indici integrali noi, și îmbunătățirea unui indice simetric al avantajului comparativ elaborat anterior. În studiul dat au fost utilizate următoarele metode empirice și teoretice: abstractizarea, metoda ascensiunii de la abstract la concret, comparația, măsurarea, analiza și sinteza, modelarea economico-matematică. În scopul determinării ramurilor prioritare, autorul a utilizat indicii elaborați la estimarea competitivității bunurilor nu numai pe piața externă, dar și pe piața internă. Studiul dat poate servi ca instrumentariu pentru economiști la estimarea competitivității bunurilor, depistarea punctelor tari și slabe ale bunurilor oferite, în contextul elaborării măsurilor de sporire a competitivității, care ar asigura majorarea profitabilității activității de antreprenoriat.

Период временной экономической изоляции, вызванной пандемией Covid-19, затронул экономики всех стран мира. После карантина и постепенного восстановления деятельности всех экономических секторов, конкуренция на мировом рынке усилится. Страны будут продвигать стратегии экономического роста, повышения экономической безопасности, увеличения экспорта, защиты отечественного производителя. Учитывая тот факт, что ресурсы ограничены и исчерпаемы, необходимо правильно определить приоритетные отрасли при разработке стратегий. Для этой цели может быть использован индекс конкурентоспособности, так как, именно конкурентоспособность является одной из основных характеристик, которая позволяет определить позицию на рынке, а повышение конкурентоспособности обеспечивает победу в конкурентной борьбе. Новизна и цель исследования состоит в разработке двух новых интегральных индексов, и усовершенствовании одного симметричного индекса сравнительного преимущества разработаного ранее. В этом исследовании использовались следующие эмпирические и теоретические методы: абстракция, метод восхождения от абстрактного к конкретному, сравнение, измерение, анализ и синтез, экономико-математическое моделирование. Для определения приоритетных отраслей, автор использовал разработанные индексы для оценки конкурентоспособности товаров, не только на внешнем рынке, но и на внутреннем рынке. Данное исследование может служить для экономистов в качестве инструментария оценки конкурентоспособности товаров, выявления сильных и слабых сторон предлагаемых товаров, в контексте разработки мер по повышению конкурентоспособности, которые обеспечат повышение прибыльности предпринимательства.

Cuvinte-cheie
competitiveness of goods, integral index, symmetrical index of comparative advantage, Internal Market, foreign market, monofactorial models, bifactorial models, Republic of Moldova,

competitivitatea bunurilor, indice integral, indice simetric al avantajului comparativ, piaţa internă, Piaţă externă, modele monofactoriale, modele bifactoriale, Republica Moldova,

конкурентоспособность товара, интегральный индекс, симметричный индекс сравнительного преимущества, внутренний рынок, внешний рынок, однофакторные модели, двухфакторные модели, Республика Молдова

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.36004/nier.es.2020.1-07</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Gutium, T.</creatorName>
<affiliation>Institutul Naţional de Cercetări Economice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'>Methodological approach to the elaboration of indicators for quantifying the competitiveness of goods</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-4130</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>competitiveness of goods</subject>
<subject>integral index</subject>
<subject>symmetrical index of comparative
advantage</subject>
<subject>Internal Market</subject>
<subject>foreign market</subject>
<subject>monofactorial models</subject>
<subject>bifactorial models</subject>
<subject>Republic of
Moldova</subject>
<subject>competitivitatea bunurilor</subject>
<subject>indice integral</subject>
<subject>indice simetric al avantajului comparativ</subject>
<subject>piaţa internă</subject>
<subject>Piaţă externă</subject>
<subject>modele monofactoriale</subject>
<subject>modele bifactoriale</subject>
<subject>Republica Moldova</subject>
<subject>конкурентоспособность товара</subject>
<subject>интегральный индекс</subject>
<subject>симметричный индекс сравнительного преимущества</subject>
<subject>внутренний рынок</subject>
<subject>внешний рынок</subject>
<subject>однофакторные модели</subject>
<subject>двухфакторные модели</subject>
<subject>Республика Молдова</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>339.137.24</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020-06-30</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The period of temporary economic isolation caused by the Covid-19 pandemic has affected the economies of all countries in the world. After quarantine and the gradual restoration of the activity of all economic sectors, competition in the world market will intensify. Countries will promote strategies for economic growth, improving economic security, increasing exports, and protecting domestic producers. Given the fact that resources are limited and exhaustible, it is necessary to correctly identify priority sectors when developing strategies. For this purpose, the competitiveness index can be used, since competitiveness is one of the main characteristics that allows anyone to determine its position on the market, and increasing competitiveness ensures victory in the competition. The novelty and purpose of the study is to develop two new integral indices, and to improve one symmetric index of comparative advantage developed earlier. Some of empirical and theoretical methods were used in this research: abstraction, the method of ascending from the abstract to the concrete, comparison, measurement, analysis and synthesis, economic and mathematical modelling. To identify priority sectors, the author used the developed indices to assess the competitiveness of goods, not only on the foreign market, but also on the domestic market. This study can serve economists as a tool for assessing the competitiveness of goods, identifying the strengths and weaknesses of the goods offered, in the context of developing measures to increase competitiveness, which will increase the profitability of entrepreneurship.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Perioada de izolare economică temporară, cauzată de pandemia Covid-19, a afectat economiile tuturor țărilor lumii. După ieșirea din carantină și restabilirea treptată a tuturor domeniilor economice, se va acutiza concurența pe piața mondială. Țările vor promova strategii de creștere economică, sporire a securității economice, majorare a exportului, protejare a producătorului autohton. Țin&acirc;nd cont de faptul, că resursele sunt limitate și epuizabile, la elaborarea strategiilor este necesar corect de determinat ramurile prioritare. &Icirc;n acest scop, poate fi utilizat indicele competitivității, deoarece, anume competitivitatea este una din caracteristicele de bază, care permite determinarea poziției pe piață, iar sporirea competitivității asigură victorie &icirc;n lupta concurențială. Noutatea și scopul cercetării constă &icirc;n elaborarea a doi indici integrali noi, și &icirc;mbunătățirea unui indice simetric al avantajului comparativ elaborat anterior. &Icirc;n studiul dat au fost utilizate următoarele metode empirice și teoretice: abstractizarea, metoda ascensiunii de la abstract la concret, comparația, măsurarea, analiza și sinteza, modelarea economico-matematică. &Icirc;n scopul determinării ramurilor prioritare, autorul a utilizat indicii elaborați la estimarea competitivității bunurilor nu numai pe piața externă, dar și pe piața internă. Studiul dat poate servi ca instrumentariu pentru economiști la estimarea competitivității bunurilor, depistarea punctelor tari și slabe ale bunurilor oferite, &icirc;n contextul elaborării măsurilor de sporire a competitivității, care ar asigura majorarea profitabilității activității de antreprenoriat.</p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>Период временной экономической изоляции, вызванной пандемией Covid-19, затронул экономики всех стран мира. После карантина и постепенного восстановления деятельности всех экономических секторов, конкуренция на мировом рынке усилится. Страны будут продвигать стратегии экономического роста, повышения экономической безопасности, увеличения экспорта, защиты отечественного производителя. Учитывая тот факт, что ресурсы ограничены и исчерпаемы, необходимо правильно определить приоритетные отрасли при разработке стратегий. Для этой цели может быть использован индекс конкурентоспособности, так как, именно конкурентоспособность является одной из основных характеристик, которая позволяет определить позицию на рынке, а повышение конкурентоспособности обеспечивает победу в конкурентной борьбе. Новизна и цель исследования состоит в разработке двух новых интегральных индексов, и усовершенствовании одного симметричного индекса сравнительного преимущества разработаного ранее. В этом исследовании использовались следующие эмпирические и теоретические методы: абстракция, метод восхождения от абстрактного к конкретному, сравнение, измерение, анализ и синтез, экономико-математическое моделирование. Для определения приоритетных отраслей, автор использовал разработанные индексы для оценки конкурентоспособности товаров, не только на внешнем рынке, но и на внутреннем рынке. Данное исследование может служить для экономистов в качестве инструментария оценки конкурентоспособности товаров, выявления сильных и слабых сторон предлагаемых товаров, в контексте разработки мер по повышению конкурентоспособности, которые обеспечат повышение прибыльности предпринимательства.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>