Modalități de îmbunătățire a eficienței izolației termice a conductelor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
577 14
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-19 19:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
69:699.86 (1)
Industria construcţiilor. Materiale de construcție. Tehnologii și procedee în construcții (180)
SM ISO690:2012
STRUCHAEV, N.; POSTOL, Yu.; STEPIN, Yu.; ZHURAVEL, D.; GULEVSKY, V.. Modalități de îmbunătățire a eficienței izolației termice a conductelor. In: Problemele Energeticii Regionale. 2020, nr. 2(46), pp. 43-52. ISSN 1857-0070.
10.5281/zenodo.3898231
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(46) / 2020 / ISSN 1857-0070

Modalități de îmbunătățire a eficienței izolației termice a conductelor

Пути повышения эффективности теплоизоляции трубопроводов

Ways to Improve the Efficiency of Pipelines Heat Insulation

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3898231
CZU: 69:699.86

Pag. 43-52

Struchaev N., Postol Yu., Stepin Yu., Zhuravel D., Gulevsky V.
 
Tavria State Agrotechnological University
 
Disponibil în IBN: 25 iunie 2020


Rezumat

A significant part of thermal energy is lost precisely during its transportation. By increasing the efficiency of thermal insulation of pipelines, it is possible to reduce significantly heat loss around the world. The purpose of the paper is to develop and validate methods for increasing the efficiency of thermal insulation of pipelines by determining its optimal location. This purpose has been achieved by applying of a modified method for studying the process of heat loss, taking into account the radiation component, to calculate the heat loss and surface temperature of the thermal insulation with different spatial arrangements. For comparison, we analysed three options for the heat loss of pipe with a different spatial arrangement of thermal insulation coated with an aluminium reflective film facing outward, facing inward and in both directions. Comparison of these variants showed that it had been advisable to insulate the pipelines by installing an insulation layer coated with an aluminium reflective film facing in both directions. The main result of paper has been the proposed method for calculating of heat losses, which could be used in the design of thermal insulation of pipelines and the obtained data confirming the correspondence of theoretical calculations to actual values of the surface temperature of thermal insulation taking into account its various spatial arrangements. The importance of the results of the work lies in the possibility of using this technique to assess the effectiveness of thermal insulation of pipelines and determine the best solutions for its spatial location.

Articolul este dedicat studiului izolării termice a conductelor, a căror suprafață reflectantă este amenajată în moduri diferite, se propune o metodologie pentru calcularea elementelor termoizolante, utilizând pentru elucidare exemplul reducerii pierderilor de energie în conducte. Tendințele actuale în formarea strategiilor de conservare a energiei și îmbunătățirea eficienței utilizării energiei termice includ câteva componente importante, precum: generarea, transportul, distribuția și consumul. În același timp, o parte semnificativă a energiei termice la nivel mondial se pierde tocmai în timpul transportului în conducte. Astfel, creșterea eficienței izolației termice a conductelor poate reduce semnificativ pierderea de căldură la nivel mondial pentru o lungă perioadă de timp. Scopul articolului este de a dezvolta și testa metode pentru sporirea eficienței utilizării izolației termice a conductelor, acoperite cu o peliculă reflectorizantă din aluminiu, orientată spre exterior, orientată spre interior și în ambele direcții, prin determinarea locației spațiale optime. Acest obiectiv este atins folosind o metodă modificată de studiere a procesului de pierdere de căldură, care ia în considerare componenta de radiație, pentru a calcula pierderea de căldură și temperatura de suprafață a stratului exterior de izolare termică, cu dispunerea spațială diferită. Rezultatul principal al lucrării îl prezină metoda propusă pentru calcularea pierderilor de căldură, care poate fi folosită la proiectarea izolației termice a conductelor, precum și datele obținute, care confirmă corespondența calculelor teoretice valorilor reale ale temperaturii izolației termice la diferite locații spațiale. Importanța rezultatelor lucrării constă în posibilitatea utilizării acestei tehnici pentru a evalua eficacitatea izolării termice a conductelorpentru a determina cele mai bune soluții pentru amplasarea spațială a acesteia.

Статья посвящена исследованию теплоизоляции трубопроводов, отражающая поверхность которых устроена разными способами, предложена методика расчета теплоизоляционных элементов, на примере уменьшения потерь энергии в трубопроводах. Современные тенденции формирования стратегии по энергосбережению и повышению эффективности использования тепловой энергией включают несколько важных компонентов, таких как: генерирование, транспортировка, распределение и потребление. В то же время, значительная часть тепловой энергии во всем мире теряется именно при её транспортировке в трубопроводах. Таким образом, повышение эффективности теплоизоляции трубопроводов позволяет значительно снижать тепловые потери во всем мире в течение длительного времени. Целью статьи является разработка и проверка методов повышения эффективности использования теплоизоляции трубопроводов, покрытой алюминиевой отражающей пленкой, обращенной наружу, обращенной внутрь и в обе стороны, путем определения ее оптимального пространственного расположения. Поставленная цель достигается с помощью модифицированного метода изучения процесса тепловых потерь, который учитывает радиационную составляющую, для расчета тепловых потерь и температуры поверхности наружного слоя теплоизоляции, при её различном пространственном расположении. Для сравнения были проанализированы три варианта тепловых потерь трубопровода при различном пространственном расположении теплоизоляции, покрытой алюминиевой отражающей пленкой, обращенной наружу, обращенной внутрь и в обе стороны. Сравнение этих вариантов показывает, что целесообразно теплоизолировать трубопроводы, устанавливая слой изоляции, покрытый алюминиевой отражающей пленкой, обращенной в обе стороны. При этом тепловые потери снижаются на 10 процентов. Главным результатом работы является предложенный метод расчета тепловых потерь, который может быть использован при проектировании теплоизоляции трубопроводов и полученные данные подтверждающие соответствие теоретических расчетов фактическим значениям температуры теплоизоляции при её различном пространственном расположении. Важность результатов работы состоит в возможности использования этой методики для оценки эффективности теплоизоляции трубопроводов и определения лучших решений её пространственного расположения

Cuvinte-cheie
energy saving, thermal insulation, pipelines, thermal conductivity, energy losses, compact heat-insulating elements,

economisire de energie, izolația termică, conductivitate termică, pierderi de energie, elemente de izolație termică compacte,

энергосбережение, теплоизоляция трубопроводов, теплопроводность, потери энергии, компактные теплоизоляционные элементы