Cercetarea economică ca dezvoltare a doctrinei economice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
34 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.8 (29)
Istoria teoriilor economice, doctrinelor, școlilor și curentelor economice (28)
SM ISO690:2012
MENIN, Alon; CROTENCO, Irina. Cercetarea economică ca dezvoltare a doctrinei economice. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 80-90. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Cercetarea economică ca dezvoltare a doctrinei economice

Экономические исследования как развитие экономической доктрины


CZU: 330.8
JEL: A10, B00
Pag. 80-90

Menin Alon1, Crotenco Irina2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

În secolul XXI, noile realități ale economiei globale, bazate pe cunoaștere, necesită o nouă abordare a politicii economice naționale axată mai mult pe sprijinul blocurilor de inovare și antreprenoriat și mai puțin pe acumularea de capital, excedentele bugetare sau cheltuielile sociale. Fără o teorie economică și o doctrină care să corespundă noilor realități, factorii de decizie le va fi foarte greu să ia măsurile necesare pentru a favoriza creșterea economică.

Новые реалии глобальной, основанной на знаниях экономики в 21 веке требуют нового подхода к национальной экономической политике, основанной больше на разумной поддержке создания блоков инноваций и предпринимательства и меньше на накоплении капитала, профиците бюджета или социальных расходах. Без экономической теории и доктрины, которые соответствуют новым реалиям, директивным органам будет очень трудно предпринять шаги, необходимые для содействия экономическому росту.

Cuvinte-cheie
cercetare economică, creştere economică, acumulare de capital,

экономические исследования, экономический рост, накопление капитала