Problema asigurării cu alimente a populației în discursul istoric al politicii demografice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
35 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323.15:341.234(33) (4)
Mișcări naționale populare, etnice și aspectele specifice. Minorități naționale și etnice (101)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (432)
SM ISO690:2012
САКОВИЧ, Василий; КАЗАКУ, Виталий. Problema asigurării cu alimente a populației în discursul istoric al politicii demografice. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 57-68. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Problema asigurării cu alimente a populației în discursul istoric al politicii demografice

Проблема обеспечения населения продовольствием в историческом дискурсе демографической политики


CZU: 323.15:341.234(33)
JEL: Q18, J10
Pag. 57-68

Сакович Василий1, Казаку Виталий2
 
1 Белорусский национальный технический университет,
2 Институт международных отношений Молдовы
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

În articol sunt analizate diverse aspecte ale politicii demografice, impactul acesteia asupra asigurării cu alimente a populației. Pe parcursul evoluției dezvoltării istorice, omenirea a trecut prin diferite etape de atitudine față de dezvoltarea demografică, în funcție de asigurarea cu hrană a populației: de la ideea reducerii numărului de persoane, crearea proporției optime între cantitatea de pământ, hrană și populație, până la creșterea numărului de persoane etc. În concluzie, autorii afirmă faptul că în condițiile actuale ale unei creșteri accentuate a populației lumii cu pământ arabil în declin, sunt necesare măsuri non-standard pentru creșterea nivelului de aprovizionare cu alimente pentru populație: conceptul de economie ecologică, biotehnologia bazată pe metodele de inginerie genetică, „acțiuni genetice”, introducerea „bio-agriculturii”, înlocuirea alimentelor naturale pentru animale cu analogi vegetali, precum și introducerea inovațiilor și a progresului științific și tehnologic, dezvoltarea de noi soiuri cu un randament ridicat, consolidarea agriculturii.

В статье рассматриваются различные аспекты демографической политики, ее влияние на уровень обеспечения населения продовольствием. В ходе эволюции исторического развития человечество прошло различные этапы отношения к демографическому развитию в зависимости от обеспечения населения продуктами питания: от идеи уменьшения количества населения, создания оптимальной пропорции между количеством земли, продовольствием и населением, до увеличения количества населения, а «пропитание найдется». Делается вывод, что в современных условиях резкого возрастания населения в мире при сокращающихся объемах пахотных земель необходимы нестандартные меры для повышения уровня продовольственного обеспечения населения: концепция зеленой экономики, биотехнологии, основанные на методах генной инженерии, «генных драйвов», внедрение «биоземледелия, замене естественных продуктов питания животного происхождения растительными аналогами, а так же внедрение инноваций и научно-технического прогресса, выведение новых высоко урожайных сортов, повышение культуры земледелия.

Cuvinte-cheie
demografie, politică, populaţie, asigurare, alimente, măsuri,

демография, политика, население, обеспечение, продовольствие, меры