Viața publică la nivel local: o sinteză a cauzelor neimplicării populației
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
407 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-11 22:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
352.07:316(478) (1)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (351)
Sociologie (2448)
SM ISO690:2012
CORNEA, Sergiu. Viața publică la nivel local: o sinteză a cauzelor neimplicării populației . In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2020, nr. 1(11), pp. 13-31. ISSN 2345-1858.
10.5281/zenodo.3821970
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Numărul 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1858

Viața publică la nivel local: o sinteză a cauzelor neimplicării populației

Public life at the local level: a synthesis of the causes of the population non-involvement

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3821970
CZU: 352.07:316(478)

Pag. 13-31

Cornea Sergiu
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 13 mai 2020


Rezumat

Participarea activă a cetăţenilor în viaţa publică locală este una din caracteristicile esenţiale ale societăţilor democratice contemporane. Obiectivul cercetării a fost de a elucida cauzele neimplicării populației în viața publică a colectivităților locale din Republica Moldova. Principala metodă de colectare a datelor a fost analiza de conținut a documentelor și statisticilor oficiale, a actelor normative, sondajelor sociologice și a literaturii științifice. În urma cercetărilor efectuate au fost stabilite următoarele cauze ale neparticipării populației la procesul de administrare a treburilor publice la nivel local: a) populaţia nu are încredere în puterea locală, iar autorităţile publice locale tratează populația, în cel mai bun caz, doar ca electorat, iar în cel mai rău, ca pe un contingent generator de probleme şi incomodităţi; b) puterea locală nu dispune de suficiente resurse şi mijloace pentru a oferi locuitorilor servicii publice de calitate; pauperizarea generalizată a avut ca efect diminuarea drastică a prezenţei populaţiei active în viața publică locală, mai ales în mediul rural; populația locală nu este informată suficient referitor la modalităţile şi posibilităţile de participare la procesul decizional local.

The active participation of citizens in local public life is one of the essential characteristics of contemporary democratic societies. The objective of the research was to elucidate the causes of the non-involvement of the population in the public life of the local authorities in the Republic of Moldova. The main method of data collection was the content analysis of official documents and statistics, normative acts, sociological surveys and scientific literature. As a result of the research, were established the following reasons for the non-involvement of the population in the process of administration of public affairs at the local level: a) the population does not trust the local authorities, but the local public authorities consider the population, at best, only as an electorate, and at worst, as a contingent that causes problems and discomfort; b) the local authorities does not have sufficient resources and means to provide the residents with quality public services; widespread impoverishment had the effect of drastically diminishing the presence of the active population in the local public life, especially in the rural areas; the local population is not sufficiently informed about the conditions and possibilities for participation in the local decision-making process.

Cuvinte-cheie
participare publică, autorităţi publice locale, colectivitate locală,

public participation, local public authorities, local collectivity