Cunoștințele și atitudinile populației adulte din Republica Moldova privind riscurile alimentației nesănătoase
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
221 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-14 19:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.2(478) (2)
Dietă. Principii de nutriţie aplicate la hrană şi alimente (101)
SM ISO690:2012
TOMACINSCHII, Angela. Cunoștințele și atitudinile populației adulte din Republica Moldova privind riscurile alimentației nesănătoase. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2020, nr. 1(83), pp. 70-74. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(83) / 2020 / ISSN 1729-8687

Cunoștințele și atitudinile populației adulte din Republica Moldova privind riscurile alimentației nesănătoase

Knowledge and attitudes of adult population in the Republic of Moldova concerning health risks related to unhealthy eating

Знания и отношение к рискам нездорового питания взрослого населения Республики Молдова


CZU: 613.2(478)
Pag. 70-74

Tomacinschii Angela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 5 mai 2020


Rezumat

Alimentația dezechilibrată este principala cauză a bolilor grave ce apar în prezent la nivel global. Unele studii au demonstrat că, de regulă, oamenii sunt conștienți în ceea ce privește alimentația, însă cunosc slab legăturile dintre dietă și boală. Ne-am propus să cercetăm cunoștințele privind consecințele alimentației nesănătoase, aserțiunile corespunzătoare obezității și atitudinea față de regimul alimentar în rândul populației adulte din Republica Moldova. Studiul realizat este unul descriptiv, transversal, bazat pe interviu și pe consimțământul informat. Eșantionul a cuprins 1200 de persoane adulte. Analiza statistică a datelor a presupus: analiză de frecvențe și comparații de grup. Datele au fost interpretate în bază semnifi cației statistice (p<0,05) la intervalul de confi dență 95%. Majoritatea respondenților au indicat drept consecințe ale greșelilor alimentare obezitatea (70,3±1,32%) și diabetul zaharat (62,0±1,40%). În ceea ce ține de cunoștințele privind aserțiunile legate de obezitate, majoritatea (63,8±1,39%) persoanelor chestionate au menționat lipsa de energie și oboseala. Cercetarea nu a determinat diferențe între afi rmațiile legate de obezitate și categoriile indicelui masei corporale (IMC). Practic fi ecare al doilea (45,4%) dintre subiecții luați în studiu au specifi cat că urmează diete speciale. Motivele respectării dietelor au variat între grupuri. Majoritatea (74,2%) din cei care au raportat că urmează diete în perioada postului religios au fost cu IMC ≥25,0 kg/m2. În general, populația R. Moldova a indicat drept consecințe ale greșelilor alimentare obezitatea și diabetul zaharat. Nu s-au determinat diferențe între afi rmațiile legate de obezitate și categoriile IMC. Populația adultă tinde să respecte diete speciale, însă acestea sunt dezechilibrate și determinate de motive extrinseci.

Unbalanced nutrition is the leading cause of serious illnesses that are now occurring worldwide. Some studies have shown that people are usually aware of good nutrition, but knowledge of the connection between nutrition and disease is less robust. It was proposed to study the knowledge regarding the consequences of the inadequate nutrition, the assertions regarding obesity and the attitude towards the diet among the adult population, from the Republic of Moldova. Descriptive, cross-sectional study based on interview and informed consent. The study sample 1200 people. Statistical analysis of the data involved: frequency analysis and group comparisons. Data interpretation was performed on the basis of statistical signifi cance (p<0,05) at the 95% confi dence interval. Most of the respondents indicated as consequences of eating disorders – the obesity (70,3±1,32%) and diabetes (62,0±1,40%). With regard to the knowledge of the assertions related to obesity, the majority (63,8±1,39%) of the people surveyed mentioned the lack of energy and fatigue. Th e research did not determine the diff erences between the statements related to obesity and the BMI categories. Practically every second (45,4%) of the study subjects specifi ed that they follow special diets. Th e reasons for following special diets varied between groups. Th e majority (74,2%) of those who indicated that they maintain diets during the religious fasting period were with BMI ≥25,0 kg/m2. Overall, the country’s population indicated as consequences of eating disorders the obesity and diabetes. Th e study did not revealed diff erences between statements related to obesity and the BMI categories. Th e adult population of the country is inclined to follow special diets, but these diets are unbalanced and driven by extrinsic motivation.

Несбалансированное питание является основной причиной серьезных заболеваний, распространенных в настоящее время во всем мире. Некоторые исследования показали, что люди, как правило, знают о питании, но мало знают о связи между диетой и болезнью. Было предложено изучить знания о последствиях несоответствующего питания, утверждения связанные с ожирением и отношение к диете среди взрослого населения Республики Молдова. Было проведено описательное, поперечное исследование, основанное на интервью и информированном согласии. Были исследованы 1200 человек. Статистический анализ соответствующих данных: анализ частот и групповые сравнения. Интерпретация данных осуществлялась на основе статистической значимости (p<0,05) с интервалом доверия 95%. Большинство респондентов указали на пищевые ошибки – ожирение (70,3±1,32%) и сахарный диабет (62,0±1,40%). Что касается знаний об утверждениях, связанных с ожирением, то большинство (63,8±1,39%) опрошенных отметили нехватку энергии и усталость. Исследование не вызвало различий между утверждениями, соответствующими категориям ожирения, и индексом массы тела (ИМТ). Практически каждый второй (45,4%) участник исследования уточнил, что придерживается специальной диеты. Причины соблюдения специальных диет варьировали в зависимости от группы. Большинство (74,2%) из тех, кто указали, что они придерживаются диеты во время религиозного поста, было с ИМТ ≥25,0 кг/м2. В целом население Р. Молдова указало ожирение и сахарный диабет как результат пищевых ошибок. Не было определено никаких различий между утверждениями, связанными с ожирения и ИМТ. Взрослое население страны, как правило, придерживается специальных диет, но они несбалансированные и определяются внешними причинами.

Cuvinte-cheie
alimentație nesănătoasă, dietă, indicele masei corporale,

unhealthy eating, diet, body mass index,

нездоровое питание, диета, индекс массы тела