Asistența medicală stomatologică acordată persoanelor social– dezavantajate din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
706 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-29 17:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.31:364.07 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (535)
Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale (552)
SM ISO690:2012
TINTIUC, Elena, GOBJILA, Valeriu. Asistența medicală stomatologică acordată persoanelor social– dezavantajate din Republica Moldova. In: Medicina stomatologică , 2020, nr. 1(54), pp. 63-69. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1(54) / 2020 / ISSN 1857-1328

Asistența medicală stomatologică acordată persoanelor social– dezavantajate din Republica Moldova

Dental healthcare provided to socially vulnerable people from Republic of Moldova

CZU: 616.31:364.07

Pag. 63-69

Tintiuc Elena, Gobjila Valeriu
 
IMSP Centrul Stomatologic Municipal Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2020


Rezumat

În condițiile actuale, caracteristice creșterii ponderii populației vârstnice, precum și numărului mare de adresări a persoanelor social– dezavantajate și cu dizabilități la protecția socială și asistența medicală, se consideră relevant și necesar de a evalua situația cu privire la acordarea serviciilor stomatologice acestor contingente de populație. În acest scop, devine oportună aplicarea unor reforme pentru instituirea unui sistem orientat spre cunoașterea serviciilor medico–sociale și stomatologice, asigurarea accesului la servicii medicale profesioniste, acordate persoanelor vîrstnice și cu dizabilități. Astfel, în copndițiile unei societăți moderne, asistența medicală stomatologică trebuie apreciată ca un volum de servicii multidisciplinar și un drept fundamental al individuului cu dizabilități. În strategia europeană pentru perioada 2010—2020, sunt identificate următoarele domenii pentru acțiune cum ar fi: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forței de muncă, educație și formarea profesională, protecție socială și sănătate, de care trebue să beneficieze în condițiile de egalitate și acces la servicii stomatologice, inclusiv și persoanele cu dizabilități. În acest context, reforma în sistemul de sănătate, inclusiv a furnizorilor de servicii medicale stomatologice, trebuie să răspundă la capacitatea lucrătorilor medicali și a pacienților de a percepe schimbările prin analiza opiniei, rolului instituțiilor medicale de profil în evaluarea și implimentarea politicilor de sănătate, calității serviciilor medicale, precum și asigurarea posibilităților de acumulare a cunoștințelor și competențelor profesionale. În Republica Moldova, concomitent cu realizarea proceselor de intensificare pentru asigurarea accesului populației la servicii medicale calitative, se constată o tendință ascendentă, fapt ce avansează problema acordării asistenței medicale stomatologice persoanelor social–dezavantajate din municipiul Chișinău, precum și agenda priorităților pentru categoriile de populație care vor beneficia de protezare dentară gratuită atît a populației urbane cat și a celor care se află în condiții rurale. E de menționat că, în conformitate cu Programul ,,Protezare dentară gratuită persoanelor din grupurile social–vulnerabile“ a Consiliului municipal Chișinău, în cadrul Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Municipal Chișinău, au beneficiat de protezare dentară gratuită, în anul 2015 — 268 persoane, 2016 — 1028 persoane, 2017 — 784 persoane, 2018 — 852 persoane social–dezavantajate. La fel și pentru anul 2019 au fost alocate instituției surse, conform devizului de cheltuieli și bugetului aprobat de Consiliul municipal Chișinău, pentru finanțarea serviciilor medicale stomatologice acordate persoanelor social–dezavantajate . Numărul persoanelor ce vor beneficia în anul curent, urmează a fi evaluat pe parcurs.

In current conditions, based on the increase in number of the elderly population, as well as the substantial number of socially vulnerable and disabled people who seek social and medical assistance, is considered relevant and it is mandatory to assess the situation regarding the service provision to this category of people. For this purpose, it is appropriate to apply a number of reforms in order to establish a system oriented towards the familiarization with medical, social and dental services, offering access to professional medical care provided to the elderly and people with disabilities. Thus, in the provisions of a modern society, dental medical care should be considered as a variety of multidisciplinary services and a fundamental right reserved to each individual suffering from disabilities. In the European agenda for the period of 2010—2020, the following areas of action can be identified: accessibility, involvement, equality, employment, education, and professional growth, social and medical care, which should be made equally available, as well as access to dental services, including for people with disabilities. In this context, the reform of the healthcare system, including of the providers of dental care services, should be able to fulfill the capacity of medical workers and patients, and to perceive change through a careful analysis of opinion and that of the role of specialized medical institutions in the assessment and implementation of health policies, quality of medical services, along with ensuring the acquisition of professional knowledge and competences. In the Republic of Moldova, alongside the enhancement of the degree of the population’s accessibility to high–quality medical services, a growing trend is noted, which leads to the advancement of the issue of providing dental care to socially vulnerable people from the Chisinau municipality, as well as the agenda of priorities for the category of people, both from urban and rural areas, who will benefit from free dental prosthetics. It is worth mentioning that according to the program “Free dental prosthetics for the socially–vulnerable category of people” of the Municipal Council of Chisinau, within the Municipal Enterprise Municipal Dental Centre Chisinau, in 2015 — 268 people from this category benefitted from free prosthetics, in 2016 — 1028 people, 2017 — 784 people, 2018 — 852 people. Consequently, in 2019, the institution was allocated funds, according to the estimate of expenditures and the budget allocated to the socially vulnerable population. The number of people who are to benefit from the service this year will be assessed subsequently.

Cuvinte-cheie
stomatologie, asistență medicală, persoane vîrstnice și cu dizabilități, opinie, strategie, sistem, calitate,

dentistry, healthcare, elderly people and people with disabilities, opinion, strategy, system, Quality