Sinteza şi proprietăţile compusilor coordinativi ai unor metale 3d cu tiosemicarbazone ale piridoxalului N(4)-substituite
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
68 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
544.142.3+54-386 (1)
Structura chimică a materiei (19)
SM ISO690:2012
GRADISTEANU, Maria. Sinteza şi proprietăţile compusilor coordinativi ai unor metale 3d cu tiosemicarbazone ale piridoxalului N(4)-substituite. In: Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,Ştiinţe ale naturii și exacte. Volumul II, 15 februarie 2020, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2020, pp. 33-35. ISBN 978-9975-142-89-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,
Volumul II, 2020
Sesiunea "Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti"
Ediția a XXIV, Chișinău, Moldova, 15 februarie 2020

Sinteza şi proprietăţile compusilor coordinativi ai unor metale 3d cu tiosemicarbazone ale piridoxalului N(4)-substituite


CZU: 544.142.3+54-386
Pag. 33-35

Gradisteanu Maria
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 aprilie 2020


Rezumat

În literatură sunt descrise tiosemicarbazone N(4)-substituite ale al­de­­hidelor aromatice și heteroaromatice. În multe cazuri, derivații com­pu­­șilor heteroaromatici sunt mai activi din punct de vedere biologic. Pi­ridoxalul este o substanță naturală, biologic activă. În componența sa piridoxalul are inelul piridinic și grupa carbonil, de aceea prezintă in­­te­res studierea proprietăților biologice ale tiosemicarbazonelor piri­do­­xa­lu­lui și ale compușilor coordinativi ai metalelor 3d cu acești li­ganzi.Scopul acestei lucrări este sinteza și studierea proprietăților fizico-chi­mice și biologice ale compușilor coordinativi ai unor metale 3d cu 4-alil- și 4-feniltiosemicarbazone ale piri­doxa­lului (Fig. 1.).figureFig. 1. Structura 4-aliltiosemicarbazonei piridoxalului (H2L1) și 4-feniltiosemicarbazonei piridoxalului (H2L2) Pentru realizarea scopului propus, au fost sintetizate 4-alil- și 4-fe­niltiosemicarbazone ale piridoxalului. La prima etapă, a fost efectuată interacțiunea dintre 4-alil- sau 4-feniltiosemicarbazidă cu clorhidrat de piridoxal, în soluție etanolică, la agitare continuă, fără încălzire, timp de o oră, formându-se precipitat al hidroclorurii de 4-alil- sau 4-fe­nil­tiosemicarbazonă al piridoxalului, care a fost filtrat și uscat la aer. La etapa a doua, hidroclorurile tiosemicarbazonelor obținute au fost neutralizate cu soluție apoasă de NaOH. Tiosemicarbazonele obținute au fost filtrate, spălate cu apă distilată și apoi uscate la aer. Pentru aceste substanțe au fost determinate temperaturile de topire: Ttop(H2L1) = 203-205ºC și, respective, Ttop(H2L2) = 210-212ºC.Structura şi puritatea 4-aliltiosemicarbazonei piridoxalului a fost con­firmată, utilizând spectroscopia RMN 1H şi 13C. În spectrul RMN 1H sunt picuri atribuite grupării alil și picuri ale atomilor de hidrogen din restul de piridoxal.figureFig. 2. Spectrul RMN 1H al 4-aliltiosemicarbazonei piridoxalului Cu tiosemicarbazonele obținute au fost sintetizați compuși comp­lecși ai clorurii, bromurii, nitratului și acetatului de cupru și ai clorurii de cobalt. În cazul cuprului reacția are loc în raport molar de 1:1, iar în cazul cobaltului în raport molar de 1:2.Determinarea conductibilităţii electrice molare în soluţiile meta­no­lice a arătat că toţi compuşii complecşi sintetizaţi reprezintă electroliţi de tipul 1:1, în afară de compuşii coordinativi ai cuprului obținuți în reacția cu acetatul de cupru care sunt neelectroliți.figureFig. 3. Schemele de sinteză a compuşilor coordinativiai cuprului(II) și cobaltului(III) (X = Cl-, Br-, NO3-, n=0-3)