Particularităţile social-psihologice ale personalităţii infractorului terorist
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
63 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-20 11:55
SM ISO690:2012
LARII, Iurie; RUSU, Oleg. Particularităţile social-psihologice ale personalităţii infractorului terorist. In: Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan. 16 martie 2017, Chişinău. Chișinău: 2017, pp. 20-28. ISBN 978-9975-121-38-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan 2017
Conferința "Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan"
Chişinău, Moldova, 16 martie 2017

Particularităţile social-psihologice ale personalităţii infractorului terorist

Social-psychological peculiarities of terrorist personality


Pag. 20-28

Larii Iurie, Rusu Oleg
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2020


Rezumat

Lupta cu criminalitatea în general şi infracţiunile cu caracter terorist în special nu poate fi eficientă fără o cunoaştere profundă a faptului cine şi de ce săvârşesc infracţiuni. Aprecierea stării şi dinamicii criminalităţii, prognozarea tendinţelor sale depind de datele generalizate despre personalitatea celor care săvârşesc infracţiuni, caracteristica contingentului respectivelor persoane în funcţie de vârstă, starea familială, studii, particularităţile psihologiei etc. Astfel, potrivit autorului, pentru a contracara ameninţarea teroristă este necesar de a cumula eforturile celor mai diverse instituţii sociale, este importantă poziţia activă a statului. Un rol semnificativ în domeniul contracarării terorismului în condiţiile actuale trebuie să-l aibă studierea minuţioasă şi sistematică a personalităţii teroristului precum şi a factorilor (inclusiv social-psihologici), care pot duce la creşterea numărului de terorişti. Fără o analiză a personalităţii teroristului nu este posibil de elaborat măsuri eficiente de luptă cu acest fenomen periculos şi distructiv al lumii contemporane.

The fight with overall crime and offences with terrorist character in particular, cannot be effective without a deep knowledge of who and why commits crimes. Assessment of the status and dynamics of the crime and forecasting its trends depend on the generalized data about the personality of those who commit offences, the characteristic features of these persons depending on age, family status, studies, psychological peculiarities etc. Thus, according to the author, to counter the terrorist threat, it is necessary to combine efforts of various social institutions, an active position of the state is important. A significant role in counteracting terrorism in the present circumstances must be a thorough and systematic study of the terrorist and the factors (including social-psychological ones) that can contribute to increase the number of terrorists. Without an analysis of the terrorist personality is not possible to elaborate effective measures to combat this dangerous and destructive phenomenon of the contemporary world.

Cuvinte-cheie
terorism, contracararea terorismului, grup terorist, personalitatea teroristului, psihologia teroristului, portretul social-psihologic al teroristului,

terrorism, countering terrorism, terrorist group, the personality of the terrorist, terrorist psychology, socio-psychological portrait of the terrorist