Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice

Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020
Editura: Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-89-160-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. Al xix-lea – prima jum. a sec. al xx-lea.In memoriam academician Iustin Frățiman (150 de ani de la naștere)
2020
Editura: Editura „Lexon-Prim”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Conference on Intelligent Information Systems
2020
Editura: Tipografia "Valinex"
ISBN: 978-9975-68-415-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IEEE KhPI Week on Advanced Technology
2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-073814236-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020
Editura: Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
ISBN: 978-606-17-1691-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advanced Technology
2020
Editura: Kharkiv Polytechnic Institute
DOI: 10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020
Editura: Garomont Studio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-152-69-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
2020
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-152-26-6
ISSN: 1857-3665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria și practica administrării publice
2020
Editura: Combinatul Poligrafic
ISBN: 978-9975-3240-9-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agriculture and Food engineering
2020
Editura: University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iaşi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020
Editura: Tehnica-UTM
ISBN: 978-9975-45-654-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020
Editura: Tipografia «Lexon-Prim»
ISBN: 978-9975-3454-7-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020
Editura: Institutul Național de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3463-3-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020
Editura: Eco-TIRAS
ISBN: XXXXXXXXXXXXXX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale USM. Ştiinţe juridice. Științe sociale
2020
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-152-40-2
ISSN: 1857-3665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications
2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-172816072-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale USM. Științe umanistice. Științe sociale
2020
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-152-38-9
ISSN: 1857-3665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020
Editura: ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
ISBN: 978-5-905200-43-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020
Editura: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-178-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin
2020
Editura: International Hellenic University,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2020
Editura: Facultas Verlags- und Buchhandels
ISBN: 978-3-7089-1956-0; 978-3-903035-27-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10:24989/ocg.v.338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Учебно-методическое пособие для лабораторно-практических работ
2020
Editura: Инженерно-технический институт - ПГУ им. Т.Г. Шевченко
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020
Editura: Tehnica-UTM
ISBN: 978-9975-45-654-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova
2020
Editura: GRIIS-Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica MoldovaEvaluarea imobilului conform standardelor internaționale de evaluare
2020
Editura: MS Logo
ISBN: 978-9975-3481-3-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei
2020
Editura: Institutul de Istorie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-299-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные поблемы энергетики и экологии
2020
Editura: Одесская национальная академия пищевых технологий
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-152-50-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-152-53-2
ISBN: 978-9975-152-54-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
2020
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020
Editura: USMF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020
Editura: Tipogragia «Grafema Libris»
ISBN: 978-9975-52-224-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020
Editura: Tipografia UPS "Ion Creangă"
ISBN: 978-9975-46-480-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
2020
Editura: Institutul de științe penale și criminologie aplicată
ISBN: 978-9975-3314-2-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020
Editura: Tipografia "ADRILANG" SRL
ISBN: 978-9975-3423-0-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The proceedings of the institute of electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
2020
Editura: Institute of electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020
Editura: Tipocart Print
ISBN: 978-9975-3409-1-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020
Editura: Tipografia "A & V Poligraf"
ISBN: 978-9975-83-101-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Устойчивое развитие энергетики республики Беларусь: состояние и перспективы
2020
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuroscience for Medicine and Psychology
2020
Editura: Издательство ООО “МАКС Пресс”
ISBN: 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5
DOI: 10.29003/m900.sudak.ns2020-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2020
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-152-48-8.
ISBN: 978-9975- 152-51-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Vol. 7C, 2020
Editura: The Alpha Institute for Multicultural Studies
ISBN: 978-606-8624-10-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Vol. 7S, 2020
Editura: The Alpha Institute for Multicultural Studies
ISBN: 978-606-8624-10-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitiveness and sustainable development
2, 2020
Editura:
ISBN: 978-9975-45-652-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57, 2020
Editura: Tipografia "Print-Caro"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MedEspera
8, 2020
Editura:
ISBN: 978-9975-151-11-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1658, 2020
Editura: IOP Publishing Ltd
DOI: 10.1088/1742-6596/1658/1/011001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1701, 2020
Editura: IOP Publishing Ltd
ISSN: 17426588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.I, 2020
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-123-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.I adaos, 2020
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-52-215-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14, 2020
Editura: "Tipocart Print" SRL
ISBN: 978-9975-3392-9-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 16, 2020
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-248-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18, 2020
Editura: Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-3334-2-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18, 2020
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-975-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2, 2020
Editura: Tipografia "Garomont Studio"
ISBN: 978-9975-3358-7-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a, 2020
Editura: Tipografia din Bălţi
ISBN: 978-9975-3422-5-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4, 2020
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-152-56-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5, 2020
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-52-222-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1, 2020
Editura: Tipogr. „Biotehdesign”
ISBN: 978-9975-108-66-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2, 2020
Editura: Tipogr. „Biotehdesign”
ISBN: 978-9975-108-66-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Communications
Ediția a 13-a, 2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-172815611-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 13-a, Vol. 1001 , 2020
Editura: Springer Nature Switzerland AG.
ISBN: 2194-5357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 13-a, Vol. 1002, 2020
Editura: Springer Verlag
ISBN: 2194-5357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1190 , 2020
Editura: Springer Nature Switzerland AG.
ISBN: 978-303049828-3
ISSN: 21945357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191, 2020
Editura: Springer Nature Switzerland AG.
ISBN: 978-303049888-7
ISSN: 21945357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Present Environment and Sustainable Development
Ediția a 15-a, 2020
Editura: Alexandru Ioan Cuza University of Iași
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering
Ediția a 15-a, 2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mechatronic Systems and Materials
Ediția a 15-a, 2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-172816956-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
Ediția a 16-a, 2020
Editura: Springer Nature Switzerland AG
ISSN: 03029743
ISBN: 978-303057820-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IEEE 16th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing
Ediția a 16-a, 2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-172819080-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
eLearning and Software for Education Conference
Ediția a 16-a, Vol.3, 2020
Editura: National Defence University - Carol I Printing House
DOI: 10.12753/2066-026X-20-171
ISSN: 2066 - 026X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings
Ediția a 2-a, 2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciences
Ediția a 2-a, 2020
Editura: Azerbaijan National Academy of Sciences
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia a 2-a, 2020
Editura: Tipogragia Garomont Studio
ISBN: 978-9975-3452-6-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a , 2020
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-985-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 22-a rezumate, 2020
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-986-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a, 2020
Editura: Technical University “Gheorghe Asachi” of Iași
ISSN: 1844-7880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биология – наука XXI века
Ediția a 24-a, 2020
Editura: Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук
ISBN: 978-5-91874-901-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on System Theory, Control and Computing
Ediția a 24-a, 2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-172819809-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Applied Electronics
Ediția a 25-a, 2020
Editura: IEEE Computer Society
DOI: 10.23919/AE49394.2020.9232828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Museum and Scientific Research
Ediția a 27-a, 2020
Editura: The Museum of Oltenia Craiova
ISSN: ISSN 2668-5469; ISSN-L 2668-5469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecture Notes in Mechanical Engineering
Ediția a 3-a, 2020
Editura: Springer Nature Switzerland AG
ISSN: 21954356
ISBN: 978-303050490-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a, 2020
Editura: Springer Nature Switzerland AG
ISBN: 978-303031865-9
ISSN: 16800737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contemporary Issues in Economy and Technology
Ediția a 4-a, 2020
Editura: University of Split
ISBN: 978-953-7220-52-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanColocviul științific naţional
Ediția a 4-a, 2020
Editura: Tipogr. „Pro Libra”
ISBN: 978-9975-3392-1-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a, 2020
Editura: Tipogr. „Indigou Color”
ISBN: 978-9975-3382-6-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a, 2020
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-62-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 40-a, 2020
Editura: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proceedings of the International Semiconductor Conference
Ediția a 43-a, 2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-172811073-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia a 5-a jubiliară, 2020
Editura: Tipografia UST
ISBN: 978-9975-76-315-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Information Technology and Nanotechnology
Ediția a 6-a, 2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-172817041-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Comm-a, 2020
Editura: Alpha Institute for Multicultural Studies
ISBN: 978-606-8624-00-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Lite, 2020
Editura: Alpha Institute for Multicultural Studies
ISBN: 978-606-8624-00-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia a 6-a, Vol.I, 2020
Editura: Tipografia "Centrografic”
ISBN: 978-9975-83-116-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia a 6-a, Vol.II, 2020
Editura: Tipografia "Centrografic”
ISBN: 978-9975-83-115-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpace
Ediția a 7-a, 2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-172816636-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţii şi procese etnice
Ediția a I-a, 2020
Editura: Tipogr. „Grafema Libris"
ISBN: 978-9975-52-221-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția a I-a, 2020
Editura: Tipografia "Lexon-Prim"
ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-3435-9-6
ISBN: 78-9975- 3454-4-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Ediția a IV-a, Vol.4, 2020
Editura: Інституту овочівництва і баштанництва НААН
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXIX-a, 2020
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-309-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies
Ediția a X-a, 2020
Editura: Constanta Maritime University
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viitorul ne aparţine
Ediţia a X-a, 2020
Editura: Tipogr. "Biotehdesign"
ISBN: 978-9975-3389-4-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Development and Application Systems
Ediția a XV-a, 2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
DOI: 10.1109/DAS49615.2020.9108969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția a XV-a, 2020
Editura: BonsOffices
ISBN: 978-9975-87-731-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forumul regional al energiei FOREN 2020
Ediția a XV-a , 2020
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicări ştiințifice „D. Brandza”
Ediția a XXVI-a, 2020
Editura: Editura Universităţii din Bucureşti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pattern Recognition and Tracking XXXI
Ediția a XXXI-a, 2020
Editura: The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia V, 2020
Editura:
ISBN: 978-9975-152-60-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători “Cadet INOVA’20”
Nr.5, 2020
Editura: Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
ISSN: ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1, 2020
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖
ISBN: 978-9975-46-450-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2, 2020
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖
ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3, 2020
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖
ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4, 2020
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖
ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1, 2020
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-312-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1, 2020
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-305-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2, 2020
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2, 2020
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-304-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3, 2020
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3, 2020
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-303-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4, 2020
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-301-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5, 2020
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-302-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Vol. 7L, 2020
Editura: The Alpha Institute for Multicultural Studies
ISBN: 978-606-8624-10-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I, 2020
Editura: Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
ISBN: 978-9975-83-055-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VII, Partea 1, 2020
Editura: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul
ISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VII, Partea 2, 2020
Editura: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul
ISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563 E-ISSN 2587-3571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1, 2020
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din Chișinău
ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
Vol.1, 2020
Editura: Shevchenko State University
ISBN: 978-9975-150-59-0
ISBN: 978-9975-150-60-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii culturale
Vol.1, 2020
Editura: Grafema Libris
ISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978-9975-52-214-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2020
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-091-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E3S Web of Conferences
Vol.171, 2020
Editura: EDP Sciences
DOI: 10.1051/e3sconf/202017102005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2020
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-092-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2, 2020
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din Chișinău
ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E3S Web of Conferences
Vol.208, 2020
Editura: EDP Sciences
ISSN: 25550403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E3S Web of Conferences
Vol.212, 2020
Editura: EDP Sciences
ISSN: 25550403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E3S Web of Conferences
Vol.215, 2020
Editura: EDP Sciences
ISSN: 25550403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea în jurnalism
Vol.3, 2020
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-152-31-0 C 85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3, 2020
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-093-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36, 2020
Editura: Performantica
ISBN: 978-606-685-744-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37, 2020
Editura: Performantica
ISBN: 978-606-685-742-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.38, 2020
Editura: Performantica
ISBN: 978-606-685-743-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4, 2020
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-094-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.I, 2020
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-49-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.II, 2020
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-52-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Volume 11281, 2020
Editura: SPIE
ISSN: 0277786X
ISBN: 978-151063325-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
World economy and international economic relations
Volume 3, 2020
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solid State Phenomena
Volume 312 SSP, 2020
Editura: Trans Tech Publications Ltd
ISSN: 10120394
ISBN: 978-303573793-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I, 2020
Editura:
ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-633-3 (Vol. I)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,Ştiinţe ale naturii și exacte
Volumul I, 2020
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-142-89-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I, 2020
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-307-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Volumul I, 2020
Editura:
ISBN: 978-9975-3311-6-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,Ştiinţe ale naturii și exacte
Volumul II, 2020
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-142-89-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II, 2020
Editura:
ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-634-0 (Vol. II)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Volumul II, 2020
Editura:
ISBN: 978-9975-3311-7-3
ISBN: 978-9975-3311-5-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Volumul II, 2020
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-308-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Volumul V, 2020
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VII, 2020
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-3369-3-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices
2019
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-3316-2-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
2019
Editura: C.I.T.D.D. Tulcea
ISBN: 978-606-8896-00-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2018 Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019
Editura: Comisia Naţională Arheologică
ISBN: 978-9975-87-476-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019
Editura: Facultas Verlags- und Buchhandels
ISBN: 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-142-57-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeştiȘtiințe ale naturii, exacte și inginerești. Științe juridice și economice
2019
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-142-91-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeştiŞtiinţe umanistice
2019
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-142-89-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionaleConferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2019
Editura: Tipografia "Artpoligraf"
ISBN: 978-9975-108-88-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019
Editura: CEP USM, 2019
ISBN: 978-9975-149-05-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Innovative Research
2019
Editura: IOP Publishing
DOI: 10.1088/1757-899X/572/1/011001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heraldica Moldaviae
2019
Editura:
ISBN: 978-9975-87-450-2
ISBN: 978-9975-87-449-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
2019
Editura: Academia de Administrare Publică
ISBN: 978-9975-149-07-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2019
Editura: Academia de Administrare Publică
ISBN: 978-9975-3240-4-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019
Editura: Universitatea de Stat de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3287-4-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies
2019
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019
Editura: Institutul de Relații Internaționale din Moldova
ISBN: 978-9975-3076-7-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019
Editura: Institutul de Ecologie și Geografie
ISBN: 978-9975-3155-9-3 (Impressum)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova Ştiinţe sociale
2019
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-149-58-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice
2019
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019
Editura: Tipografia „Adrilang“
ISBN: 978-9975-3287-6-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
2019
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Book of Abstracts
2019
Editura: Gutenberg Univers Arad Publishing House
ISBN: 978-606-675-208-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019
Editura: Tipogr. "PrintCaro"
ISBN: 978-9975-56-717-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proceedings IMCS-55
2019
Editura: Tipografia Valinex
ISBN: 978-9975-68-378-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev,
2019
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-149-37-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019
Editura: "Print-Caro" SRL
ISBN: 978-9975-56-693-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019
Editura: Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-62-428-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019
Editura: Biblioteca Științifică Centrală
ISBN: 978-9975-3331-2-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019
Editura: Editura Lexon PRIM
ISSN: 2345-1939
ISBN: 978-9975-3334-0-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019
Editura: Tipografia "Biotehdesign"
ISBN: 978-9975-108-89-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Paléolitique supérieur de Roumanie en contexte du Paléolithique supérieur européen
2019
Editura: Institutul de Arheologie Iasi
ISBN: 978-606-13-5201-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multiculturalism through the lenses of literary discourse
2019
Editura: Alpha Institute for Multicultural Studies
ISBN: 978-606-8624-09-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные достижения фармацевтической науки и практики
2019
Editura: УО «Витебский государственный медицинский университет»
ISBN: 978-985-466-971-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019
Editura: Tipogr. "Impressum"
ISBN: 978-9975-3308-0-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019
Editura: Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-108-75-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-149-46-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019
Editura: Tipogr. "Biotehdesign"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Euro chemistry conference
2019
Editura: University of Cordoba
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отходы, причины их образования и перспективы использования
2019
Editura: Типография Кубанского государственного аграрного университета
ISBN: 978-5-00097-843-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019
Editura: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-156-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-149-46-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные достижения органической химии
2019
Editura: Академия наук Республики Таджикистан
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управляемые электропередачи
2019
Editura: Институт энергетики
ISBN: 978-9975-149-68-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Vol. 6L, 2019
Editura: The Alpha Institute for Multicultural Studies
ISBN: 978-606-8624-19-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1, 2019
Editura: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
ISBN: 978-9975-3277-4-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei(ediţia a 29- a), 17-18 octombrie 2019 : Program. Rezumatele comunicărilor
29, 2019
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1, 2019
Editura: Complexul Editorial INCE
ISBN: 978-9975-3305-6-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al XVIII-lea simpozion de numismatică Programul şi rezumatele comunicărilor
Ed. a18-a, 2019
Editura:
ISBN: 978-9975-87-536-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1, 2019
Editura: Tipografia "Primex-Com"
ISBN: 978-9975-3358-0-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Техника и технологии в аграрном производстве
Ediția 1-a, 2019
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11, 2019
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-104-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12, 2019
Editura: "Tipocart Print" SRL
ISBN: 978-9975-3289-0-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13, 2019
Editura: "Tipocart Print" SRL
ISBN: 978-9975-3289-6-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 14, 2019
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-234-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.1, 2019
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978- 9975-50-239-9.
ISBN: 978-9975-50-240-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2, 2019
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978- 9975-50-239-9
ISBN: 978-9975-50-241-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17, 2019
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-962-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17, 2019
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-961-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unicitate şi diversitate prin folclorSimpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural
Ediția 2, 2019
Editura: Tipogr. Garomont Studio
ISBN: 978-9975-134-66-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Central European NMR Symposium and Bruker Users Meeting
Ediția 21, 2019
Editura: Bruker BioSpin
ISBN: 978-86-7220-100-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 4, 2019
Editura: Springer
ISBN: 978-3-030-31866-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 4, 2019
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-105-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativSecţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4-a, 2019
Editura: Tipografia "Centrografic”
ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-055-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 5, 2019
Editura: Academica Greifswald
ISBN: 978-3-940237-59-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativSecţia: Ştiinţe juridice
Ediția 5-a, 2019
Editura: Tipografia "Centrografic”
ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-057-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1, 2019
Editura: Tipogr. „Biotehdesign”
ISBN: 978-9975-108-66-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.2, 2019
Editura: Tipogr. „Biotehdesign”
ISBN: 978-9975-108-67-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9, 2019
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-243-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a, 2019
Editura: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3290-4-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a, 2019
Editura:
ISBN: 978-9975-108-84-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ediția a 12-a, 2019
Editura: Institute of Physics Publishing
ISSN: 17578981, 1757899X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a , 2019
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-968-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Environment and the Industry
Ediția a 22-a, Book of abstracts, 2019
Editura: National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOIND
DOI: http://doi.org/10.21698/simi.2019
ISSN: 1843-5831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a, 2019
Editura: Tipogr. „Indigou Color”
ISBN: 978-9975-3316-1-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 39-a, 2019
Editura: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a, 2019
Editura: Tipogr. "Print-Caro"
ISBN: 978-9975-56-657-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția a 5-a, Vol. I, 2019
Editura: Tipografia "Centrografic”
ISBN: 978-9975-3312-6-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția a 5-a, Vol. II, 2019
Editura: Tipografia "Centrografic”
ISBN: 978-9975-3312-7-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a, 2019
Editura: Departamentul de Literatură Universală și Comparată, USM
ISBN: 978-9975-72-366-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amorphous and Nanostructured Chalcogenides
Ediția a 9-a, 2019
Editura: Universitatea Tehnică a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri arheologice din aşezările epocii fierului în spaţiul tiso-nistrean
Ediția a IV-a, 2019
Editura: Editura Mega
ISBN: 978-606-020-157-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a, 2019
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-280-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a, 2019
Editura: Academia de Administrare Publică
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a, 2019
Editura: ТОВ «Нілан-ЛТД»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a, 2019
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-3302-8-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European Conference on Neutron Scattering
Ediția a VII-a, 2019
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лікарське рослинництво_від досвіду минулого до новітніх технологій
Ediția a VII-a, 2019
Editura: Полтавська державна аграрна академія
DOI: 10.5281/zenodo.3252915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a, 2019
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-236-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări contemporane ale științelor socioumane
Ediția a X-a , 2019
Editura: "Print-Caro" SRL
ISBN: 978-9975-3371-7-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем
Ediția a XVII-a, 2019
Editura: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari Zilele academice iesene
Ediția a XXVII-a, 2019
Editura: Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a, 2019
Editura: Tipografia "Print-Caro"
ISBN: 978-9975-56-695-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1, 2019
Editura: UPS „Ion Creangă”
ISBN: 978-9975-3370-2-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2, 2019
Editura:
ISBN: 978-9975-3370-3-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3, 2019
Editura: UPS „Ion Creangă”
ISBN: 978-9975-3370-4-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4, 2019
Editura: UPS „Ion Creangă”
ISBN: 978-9975-3370-5-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
V.2, 2019
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-149- 88-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-271-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-284-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1, 2019
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-149-50-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-268-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2, 2019
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-149-51-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-285-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-270-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-286-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-269-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-267-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6, 2019
Editura: Universitatea de Stat Taraclia “Grigorii Ţamblac”
ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISSN: 1857-2758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-289-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-290-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-273-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-273-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1, 2019
Editura: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul
ISSN: 2587-3563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2, 2019
Editura: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul
ISSN: 2587-3563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-3246-7-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1, 2019
Editura: CEP USM
ISBN: 78-9975-149-79-2
ISBN: 978-9975-149-80-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-085-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35, 2019
Editura: Performantica
ISBN: 978-606-685-687-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXII, No. 1, 2019
Editura: CERES Publishing House
ISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXII, No. 2, 2019
Editura: CERES Publishing House
ISSN: 2285-5750; CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I, 2019
Editura:
ISBN: 978-9975-45-588-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II, 2019
Editura:
ISBN: 978-9975-45-589-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X, 2019
Editura: Tipografia "Print Caro"
ISBN: 978-9975-3371-4-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-142-49-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018
Editura: Tirografia "Print-Caro"
ISBN: 978-9975-3168-7-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeştiȘtiințe ale naturii și exacte
2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-71-990-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018
Editura: Tipogr. Garomont Studio
ISBN: 978-9975-134-20-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2018
Editura: Facultas Verlags- und Buchhandels
ISBN: 978-3-7089-1737-5
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-058-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018
Editura: Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „N. Testemiţanu”
ISBN: 978-9975-50-226-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2018
Editura: Academia de Administrare Publică
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-3471-1-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe sociale, juridice și economice
2018
Editura: CEP USM, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe umanistice
2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa-omagiu "Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă"
2018
Editura: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”
ISBN: 978-9975-88-031-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)conferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară
2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-142-57-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018
Editura:
ISBN: 978-9975-3183-9-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018
Editura: CEP USM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The novel results of the Institute of Biology Bucharest into fields of ecology, microbiology and citobiology
2018
Editura: Ars Docendi
ISBN: 978-606-998-044-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018
Editura: Tiraspol State University
ISBN: 978-9975-76-247-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-142-50-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
2018
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-142-48-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018
Editura: "VALINEX" SRL
ISBN: 978‐9975‐4237‐7‐9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea în jurnalism
2018
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-34-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018
Editura: CEP USM, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018
Editura:
ISBN: 978-9975-121-48-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-142-57-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Technologies in the Food Industry
2018
Editura:
ISBN: 978-9975-87-428-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018
Editura: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
ISBN: 978-9975-88-054-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018
Editura: Pan Europe
ISBN: 978-973-8483-84-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018
Editura: Tipogr. „Biotehdesign“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018
Editura: Editura UPS „I.Creangă“
ISBN: 978-9975-136-87-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-3276-0-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional Ecology of Animals
2018
Editura: Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-3159-7-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IUPAC Postgraduate Summer School on Green Chemistry _2018
2018
Editura: Università Ca’ Foscari, Venice, Italy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экологические проблемы развития агроландшафтов и способы повышения их продуктивности
2018
Editura: Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water JPI 2018
2018
Editura: Academy of Finland
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Euroinvent 2018
2018
Editura: Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
ISSN: Print 2601-4580
ISSN: On-line 2601-4599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International congress on oil and protein crops
2018
Editura: Tipografia "Artpoligraf"
ISBN: 978-9975-3178-5-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istorie şi cultură
2018
Editura: Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-3283-6-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2018 Sesiunea Naţională de Rapoarte
2018
Editura: Comisia Naţională Arheologică
ISBN: 978-9975-3164-5-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuroscience for medicine and psychology
2018
Editura: ООО “МАКС Пресс”
ISBN: 978-5-317-05830-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018
Editura: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din C
ISBN: 978-9975-88-056-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018
Editura: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3178-4-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Научно-образовательное пространство:
2018
Editura: Tipogr. "A & V Poligraf
ISBN: 978-9975-83-068-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
2018
Editura: CEP al Universității de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-59-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-3225-3-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telecommunications, Electronics and Informatics
6, 2018
Editura:
ISBN: 978-9975-45-540-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MedEspera
7, 2018
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1, 2018
Editura: Complexul Editorial INCE
ISBN: 978-9975-3202-8-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2, 2018
Editura: Complexul Editorial INCE
ISBN: 978-9975-3202-9-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10, 2018
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-063-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională
Ediția 14, 2018
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-910-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 16, 2018
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-926-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16, 2018
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-927-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
High Magnetic Fields in Semiconductor Physics
Ediția 23, 2018
Editura: Euroscience Open Forum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia 3, 2018
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-074-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identităţile Chişinăului
Ediţia 4, 2018
Editura: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”
ISBN: 978-9975-0-0224-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbial Biotechnology
Ediția 4, 2018
Editura: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-3178-8-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7, 2018
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-225-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1, 2018
Editura: Tipogr. „Biotehdesign”
ISBN: 978-9975-108-45-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2, 2018
Editura: Tipogr. „Biotehdesign”
ISBN: 978-9975-108-46-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8, 2018
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-235-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a , 2018
Editura: Profesionistii Imprimarilor din Moldova, Iași
ISBN: 978-9975-56-579-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a, 2018
Editura: Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-3178-9-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Environment and the Industry
Ediția a 21-a, Book of abstracts, 2018
Editura: National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOIND
DOI: 10.21698/simi.2018
ISSN: 1843-5831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Environment and the Industry
Ediția a 21-a, Proceedings Book, 2018
Editura: National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOIND
DOI: 10.21698/simi.2018
ISSN: 1843-5831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contemporary Issues in Economy and Technology
Ediția a 3-a, 2018
Editura: University of Split
ISBN: 978-953-7220-29-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Midwest Enzyme Chemistry Conference
Ediția a 38-a, 2018
Editura: Northwestern University, USA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 38-a, 2018
Editura: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția a 4-a, Vol. II, 2018
Editura: Tipografia "Centrografic”
ISBN: 978-9975-83084-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a, 2018
Editura: Institutul de Fizică Aplicată
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1, 2018
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-238-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2, 2018
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-239-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a IV-a, 2018
Editura: ТОВ «Нілан-ЛТД»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a IX-a , 2018
Editura: "Print-Caro" SRL
ISBN: 978-9975-3277-5-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies
Ediția a IX-a, 2018
Editura: SPIE
ISSN: 0277-786X ISSN: 1996-756X (electronic)
ISBN: 9781510626133 ISBN: 9781510626140 (electronic)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a, 2018
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-246-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аналитика РБ-2018
Ediția a VI-a, 2018
Editura: Белорусский государственный университет
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemistry, Structure and Function of Biomolecules
Ediția a VI-a, 2018
Editura: Institute of Bioorganic Chemistry
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ресурси природних вод Карпатського регіону
Ediția a XVII-a, 2018
Editura: Національний університет «Львівська політехніка»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farmacia secolului XXI – Între specializarea inteligentă și responsabilitatea socială Congresul Naţional de Farmacie
Ediția a XVII-a, 2018
Editura: Societatea de Stiințe Farmaceutice din România
ISSN: 2537-2823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electron-vibration phenomena in molecules and solids: Symmetry breaking and beyond
Ediția a XXIV-a, 2018
Editura: University of Cantabria
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a, 2018
Editura: Centrul de Cercetare Oltchim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Breviarium Lucrările studenţilor Facultăţii de Istorie şi Filosofie
Nr.3, 2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-142-87-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1, 2018
Editura: UPS „Ion Creangă”
ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2, 2018
Editura: UPS „Ion Creangă”
ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3, 2018
Editura: UPS „Ion Creangă”
ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze, 2018
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-934-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.1, 2018
Editura: Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova
ISBN: 978-9975-3272-5-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2, 2018
Editura: Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova
ISBN: 978-99753272-7-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1, 2018
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-229-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2018
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-252-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2, 2018
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-230-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Didactica Învățământului Primar și Preșcolar
Vol. 2, 2018
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-249-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3, 2018
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-250-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3, 2018
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-231-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4, 2018
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-232-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4, 2018
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-251-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47, 2018
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-296-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5, 2018
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-233-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2), 2018
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-302-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I, 2018
Editura: Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I, 2018
Editura: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul
ISBN: 978-9975-88-041-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II, 2018
Editura: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
ISBN: 978-9975-88-042-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. III, 2018
Editura: Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1, 2018
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-932-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2018
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-057-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2, 2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-931-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2018
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975- 83-058-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2, 2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-931-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32, 2018
Editura: Performantica
ISBN: 978-606-685-614-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33, 2018
Editura: Performantica
ISBN: 978-606-685-616-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadastru și Drept
Vol.48, 2018
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-297-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49, 2018
Editura: Centrul editorial UASM
ISBN: 978-9975-64-271-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50, 2018
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-299-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Realizări și perspective în ingineria agrară și transport auto”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.51, 2018
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-300-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1), 2018
Editura: Centrul editorial UASM
ISBN: 978-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultura. Agronomie
Vol.53, 2018
Editura: Centrul editorial UASM
ISBN: 978-9975-64-304-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXI, No. 1, 2018
Editura: CERES Publishing House
ISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXI, No. 2, 2018
Editura: CERES Publishing House
ISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Том II, 2018
Editura: Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управляемые электропередачи
2017
Editura: Институт энергетики
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017
Editura: CEP ”Medicina”
ISBN: 978-9975-3168-4-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2017
Editura: "VALINEX" SRL
ISBN: 978‐9975‐4237‐6‐2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-71-927-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017
Editura: Editura Lexon PRIM
ISBN: 978-9975-139-54-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
2017
Editura: CEP al Universității de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democraticeMaterialele conferinţei cu participare internaţională
2017
Editura: "Notograf Prim" SRL
ISBN: 978-9975-84-033-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuroscience for medicine and psychology
2017
Editura: ООО “МАКС Пресс”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017
Editura: Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-66-590-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trends in Organic Synthesis
2017
Editura: École Polytechnique Fédérale de Lausanne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2017
Editura: S.C. „Elan Poligraf” S.R.L.
ISBN: 978-9975-3019-6-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological and environmental chemistry 2017
2017
Editura: Academy of Sciences of Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental, Industrial and Energy Security
2017
Editura: Rezultate Căutare Rezultate de pe web Севастопольский государственный университет
ISBN: 978-5-9907603-7-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2017
Editura: CEP ”Medicina”
ISBN: 978-9975-82-064-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-71-916-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice
2017
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemistry, physics and technology of surface
2017
Editura: Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
ISBN: 978-966-02-8223-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чугаевская конференция по координационной химии
2017
Editura: Российская Академия Наук
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017
Editura: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-118-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-64-5
ISBN: 978-9975-3371-9-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeştiŞtiinţe ale naturii și exacte
2017
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017
Editura: "Print-Caro" SRL
ISBN: 978-9975-56-439-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017
Editura: Facultas Verlags- und Buchhandels AG
ISBN: 978-3-903035-14-0
ISSN: 2520-3401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, Educaţie, Cultură Наука, Образование, Культура,посвященная 26-летию Комратского государственного университета
2017
Editura: Tipogr. "A & V Poligraf
ISBN: 978-9975-83-039-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-205-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-64-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-3168-4-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017
Editura: "Print-Caro" SRL
ISBN: 978-9975-56-444-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
2017
Editura: Inst. de Fizică Aplicată
ISBN: 978-9975-9787-1-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017
Editura:
ISBN: 978-9975-3131-8-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017
Editura: LUMEN Conference Center
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017
Editura: Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-3174-2-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017
Editura:
ISBN: 978-9975-121-38-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017
Editura: "Notograf Prim" SRL
ISBN: 978-9975-84-028-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4, 2017
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-71-915-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 1, 2017
Editura: Complexul Editorial INCE
ISBN: 978-9975-3171-1-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2, 2017
Editura: Complexul Editorial INCE
ISBN: 978-9975-3171-2-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.1, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-881-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ:Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Ed. a 3-a, 2017
Editura: Tipografia "Centrografic"
ISBN: 978-9975-88-035-0
ISBN: 978-9975-88-036-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a, 2017
Editura: Tipografia din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-97-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10, 2017
Editura: Institutul de Filologie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11, 2017
Editura: "Tipocart Print" SRL
ISBN: 978-9975-133-85-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 12, 2017
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-197-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keele Meeting on Aluminium
Ediția 12, 2017
Editura: Keele University
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 13, 2017
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-212-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională
Ediția 13, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-854-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția 2, 2017
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
Ediția 3, 2017
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-9904-8-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 4, 2017
Editura: Academica Greifswald
ISBN: 978-3-940237-47-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a, 2017
Editura: Gradina Botanica (Institut)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6, 2017
Editura: Tipogr. "PrintCaro"
ISBN: 978-9975-56-463-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1, 2017
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1, 2017
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-202-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2, 2017
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.2, 2017
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-201-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a, 2017
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9, 2017
Editura: Institutul de Filologie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9, 2017
Editura: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-4264-8-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9, 2017
Editura: "Notograf Prim" SRL
ISBN: 978-9975-84-030-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protection
Ediția a 10-a, 2017
Editura: Institute of Chemistry Timişoara of the Romanian Academy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization
Ediția a 15-a, 2017
Editura: University of Cologne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări ale Farmacoterapiei Contemporane
Ediția a 2-a, 2017
Editura: Societea de Ştiinţe Farmaceutice din România
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Chemistry and Chemical Engineering
Ediția a 20-a, 2017
Editura: Universitatea Politehnica din Bucuresti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Environment and the Industry
Ediția a 20-a, Proceedings Book, 2017
Editura: National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOIND
DOI: 10.21698/simi.2018
ISSN: 1843-5831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția a 3-a, 2017
Editura: Tipogr. "A & V Poligraf
ISBN: 978-9975-3021-7-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 37-a, 2017
Editura: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN(ediţia a 3‒a)
Ediţia a 3‒a, 2017
Editura: Tipogr. „Pro Libra”
ISBN: 978-9975-4371-7-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Middle Atlantic Regional Meeting
Ediția a 45-a, 2017
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a III-a, 2017
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-132-99-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Достижения молодых ученых: химические науки
Ediția a III-a, 2017
Editura: Башкирский Государственный Университет
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Conference in Chemistry Kyiv-Toulouse
Ediția a IX-a, 2017
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аналитика РБ-2017
Ediția a V-a, 2017
Editura: Белорусский государственный университет
ISBN: 978-985-553-432-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образовани
Ediția a V-a, 2017
Editura: Институт металлургии УрО РАН
ISBN: 978-5-9909772-9-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Химическая термодинамика и кинетика
Ediția a VII-a, 2017
Editura: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра
Ediția a VIII-a, 2017
Editura: Eco-TIRAS
ISBN: 978-9975-66-591-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a , 2017
Editura: "Print-Caro" SRL
ISBN: 978-9975-3168-9-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a, 2017
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-71-942-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode și mijloace de învățământ pentru chimie Sesiunea națională metodico-științifică
Ediția a XLVI-a, 2017
Editura: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ресурси природних вод Карпатського регіону
Ediția a XVI-a, 2017
Editura: Національний університет «Львівська політехніка»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari Zilele academice iesene
Ediția a XXVI-a, 2017
Editura: Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viitorul ne aparţine
Ediția VII-a, 2017
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3036-5-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I, 2017
Editura: Î.S. „Tipografia Centrală”
ISBN: 978-9975-9761-9-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1, 2017
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
ISBN: 978-9975-46-333-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2, 2017
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-335-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3, 2017
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-336-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4, 2017
Editura: UPS „Ion Creangă‖
ISBN: 978-9975-46-337-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextual transformării de mentalități
VII, 2017
Editura: Tipogr. "Biotehdesign"
ISBN: 978-9975-108-27-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII, 2017
Editura: Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt slavone
ISBN: 978-9975-117-41-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 5, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-892-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I, 2017
Editura: Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul
ISBN: 978-9975-88-007-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I, 2017
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-214-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II, 2017
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 9975-76-215-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2017
Editura: (Tipogr. "A & V Poligraf")
ISBN: 978-9975-83-040-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-893-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1, 2017
Editura: Complexul Editorial INCE
ISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-039-5
ISBN: 978-9975-3171-5-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-894-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știință, educație, culturăConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
Vol.2, 2017
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-041-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2, 2017
Editura: Complexul Editorial INCE
ISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-040-1
ISBN: 978-9975-3171-6-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978- 9975-75-897-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30, 2017
Editura: Performantica
ISBN: 978-606-685-554-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31, 2017
Editura: Performantica
ISBN: 978-606-685-555-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-899-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II, 2017
Editura: Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul
ISBN: 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LX, 2017
Editura: CERES Publishing House
ISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information Technologies, Systems And Networks
Volumul 1, 2017
Editura: Editura ULIM
ISBN: 978-9975-45-069-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Editura:
ISBN: 978-9975-45-544-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Editura:
ISBN: 978-9975-45-544-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-71-829-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe ale naturii şi exacte Științe juridice și economice
2016
Editura: CEP USM, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea economică Europeană
2016
Editura: Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3147-1-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016
Editura: Tipogr. “Sinectica-Com” SRL
ISBN: 978-9975-45-504-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.I.Cuza University Days
2016
Editura: Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La început a fost opera
2016
Editura: Pan Europe - Iași
ISBN: 978-973-8483-79-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
2016
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contaminated sites
2016
Editura: Slovak Environment Agency
ISBN: 978-80-89503-54-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields
2016
Editura: R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemistry, physics and technology of surface
2016
Editura: Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
ISBN: 978-966-02-7921-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice Științe sociale
2016
Editura: CEP USM, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2016
Editura: S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.
ISBN: 978-9975-3019-6-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016
Editura: "VALINEX" SRL
ISBN: 978‐9975‐4237‐4‐8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016
Editura: "Notograf Prim" SRL
ISBN: 978-9975-84-050-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пушкин и современность
2016
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-180-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования
2016
Editura: Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuroscience for medicine and psychology
2016
Editura: ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Technologies in the Food Industry
2016
Editura: Tehnica-Info
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016
Editura: CEP USM, 2016
ISBN: 978-9975-71-814-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016
Editura: SRL „Garomont Studio”
ISBN: 978-9975-46-291-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016
Editura: Tipografia "Cavaioli"
ISBN: 978-9975-48-102-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1, 2016
Editura: Complexul Editorial INCE
ISBN: 978-9975-4453-9-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2, 2016
Editura: Complexul Editorial INCE
ISBN: 978-9975-4000-6-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea economică în condițiile globalizării Dinamica populației şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 11-a/Vol. 3, 2016
Editura: Institutul Național de Cercetări Economice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
Ediția 1, 2016
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-133-48-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.2, 2016
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-170-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională2015-2016
Ediția 12, 2016
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-788-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Health Technology Management
Editia 3, 2016
Editura: Technical University of Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbial Biotechnology
Ediția 3, 2016
Editura: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.1, 2016
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-933-83-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2, 2016
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3, 2016
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7, 2016
Editura: Institutul de Filologie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a, 2016
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-108-02-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medical Plants – present and perspectives Dedicat aniversării a 60 de ani de activitate a Centrului de Cercetări Biologice „Stejarul” Piatra Neamţ
Ediția a 12-a, 2016
Editura: NIRDBS/„Stejarul“ Biological Research Centre
ISSN: Print ISSN: 1223-6578 Online ISSN: 2247-2711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balkan Workshop on Applied Physics
Ediția a 16-a, 2016
Editura: Ovidius University of Constanta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a, 2016
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al AGEPI
ISBN: 978-9975-911-96-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Environment and the Industry
Ediția a 19-a, Book of abstracts, 2016
Editura: National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOIND
DOI: 10.21698/simi.2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contemporary Issues in Economy and Technology
Ediția a 2-a, 2016
Editura: University of Split
ISBN: 978-953-7220-25-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspecte numismatice
Ediția a 6-a, 2016
Editura: Muzeul de Antichităţi „Tudor Arnăut”
ISBN: 978-9975-71-851-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a, 2016
Editura: Institutul de Fizică Aplicată
ISBN: 978-9975-9787-1-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Достижения химии в агропромышленном комплексе
Ediția a II-a, 2016
Editura: Башкирский Государственный Аграрный Университет
ISBN: 978-5-7456-0499-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Small-angle neutron scattering
Ediția a III-a, 2016
Editura: Joint Institute for Nuclear Research
ISBN: 978-5-9530-0443-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a V-a, 2016
Editura: Tipografia "Indigou Color"
ISBN: 978-9975-3145-8-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a , 2016
Editura: "Print-Caro" SRL
ISBN: 978-9975-108-27-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Topical issues of new drugs development
Ediția a XXIII-a, 2016
Editura: National University of Pharmacy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanian Chemistry Conference Dedicata aniversarii a 150 de ani de la infiintarea Academiei Romane
Ediția a XXXIV-a, 2016
Editura: Centrul de Cercetare Oltchim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Editura: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-4123-5-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a, 2016
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX, 2016
Editura: Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-3022-7-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viitorul ne aparține
Ediția VI-a, 2016
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3036-5-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3, 2016
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1, 2016
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-293-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2, 2016
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-294-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1, 2016
Editura: CEP USM, 2016
ISBN: 978-9975-71-815-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
Vol.1, 2016
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1, 2016
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-834-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, 2016
Editura: CEP USM, 2016
ISBN: 978-9975-71-812-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
Vol.2, 2016
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2, 2016
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-184-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2, 2016
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-835-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2, 2016
Editura: CEP USM, 2016
ISBN: 978-9975-71-816-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, 2016
Editura: CEP USM, 2016
ISBN: 978-9975-71-818-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, 2016
Editura: CEP USM, 2016
ISBN: 978-9975-71-818-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3, 2016
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-836-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4, 2016
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-834-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadastru și Drept
Vol.46, 2016
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-284-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5, 2016
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-834-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6, 2016
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-842-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LIX, 2016
Editura: CERES Publishing House
ISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme Informaționale Geografice Ediția XXII-a - 2015
2015
Editura: Academia de Stiinte a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala modernă:provocări și oportunități
2015
Editura: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-100-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
2015
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015
Editura:
ISBN: 978-9975-4126-1-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования
2015
Editura: Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-48-069-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-3058-2-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2015
Editura: „Garamont” S.R.L.
ISBN: 978-9975-3019-3-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015
Editura:
ISBN: 978-9975-45-377-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii şi exacte
2015
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti Lucian Blaga, Nae Ionescu, Dumitru D. Roşca (evocări aniversare)
2015
Editura: CEP USM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion
2015
Editura: Casa Cărţii de Ştiinţă
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference on Drought: Research and Science-Policy Interfacing
2015
Editura: CRC Press/Balkema
ISBN: 9781138027794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2015
Editura: Комратский государственный университет
ISBN: 978-9975-83-000-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţii istorice româneşti şi perspective europene:in honorem academician Ioan-Aurel Pop
2015
Editura: Editura Universităţii din Oradea
ISBN: 978-606-10-1614-3
ISBN: 978-9975-71-709-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-786-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47, 2015
Editura: Tipografia "Print-Caro"
ISBN: 978-9975-56-266-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 10-a, 2015
Editura:
ISBN: 978-9975-4000-6-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 10, 2015
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-143-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sielmen, october 2015
Ediția 10-a, 2015
Editura: Editura ALMA
ISBN: 978-606-567-284-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1, 2015
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-169-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identităţile Chişinăului
Ediţia 3, 2015
Editura: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”
ISBN: 978-9975-137-48-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3, 2015
Editura: Springer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservation of plant diversity
Ediția 4-a, 2015
Editura: Gradina Botanica (Institut)
ISBN: 978-9975-3036-8-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a, 2015
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-90-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6, 2015
Editura: Institutul de Filologie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8, 2015
Editura: Institutul de Filologie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / Vol.1, 2015
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-933-80-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2, 2015
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode și mijloace de învățământ pentru chimie Sesiunea națională metodico-științifică
Ediția a XLIV-a, 2015
Editura: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viitorul ne aparţine
Ediția V-a , 2015
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3036-5-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Workshop on Foundations of Informatics
I, 2015
Editura: "VALINEX" SRL
ISBN: 978-9975-4237-3-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1, 2015
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-239-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2, 2015
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-240-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1, 2015
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-159-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2 , 2015
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-160-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3, 2015
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-161-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I, 2015
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-773-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2), 2015
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-273-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44, 2015
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-125-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale USM.Ştiinţe socioumanistice
Vol. II, 2015
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1, 2015
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-182-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1, 2015
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-714-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”
Vol.45, 2015
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-276-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVIII, 2015
Editura: CERES Publishing House
ISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii de arhondologie şi geneaologie
Volumul III, 2015
Editura: Editura Lexon PRIM
ISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-3102-2-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII, 2015
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-4257-2-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2014
Editura:
ISBN: 978-9975-4241-9-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Technologies in the Food Industry
2014
Editura: Tehnica-Info
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014
Editura: Grafema-Libris
ISBN: 978-9975-52-165-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATO Parteneriat pentru pace Republica Moldova (Studiu şi documente)
2014
Editura: Centrul de Cultură şi Istorie Militară
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable use and protection of animal world diversity:
2014
Editura: Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-62-379-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014
Editura:
ISBN: 978-9975-4241-8-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică
2014
Editura: Print-Caro
ISBN: 978- 9975-56-177-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
2014
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
2014
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
2014
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014
Editura: Institutul de Chimie al AȘM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3, 2014
Editura: "VALINEX" SRL
ISBN: 978-9975-68-244-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiStructura demografică și calitatea potențialului uman
Ed. a 9-a, 2014
Editura:
ISBN: 978-9975-9932-5-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1, 2014
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-061-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.2, 2014
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-058-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2, 2014
Editura: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-4432-8-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbial Biotechnology
Ediția 2, 2014
Editura: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-4432-8-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservation of plant diversity
Ediția 3-a, 2014
Editura: Gradina Botanica (Institut)
ISBN: 978-9975-62-370-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Ediția 4, 2014
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-136-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a, 2014
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-52-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5, 2014
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microelectronics and Computer Science
Ediția 8, 2014
Editura: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-329-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contemporary Issues in Economy and Technology
Ediția a 1-a, 2014
Editura: University of Split
ISBN: 978-953-7220-15-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a, 2014
Editura: Institutul de Fizică Aplicată
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. , 2014
Editura: Tipografia "Cavaioli"
ISBN: 978-9975-48-066-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. , 2014
Editura: Tipografia "Cavaioli"
ISBN: 978-9975-48-068-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
Vol.1, 2014
Editura: CEP al Universității de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1 , 2014
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
Vol.2, 2014
Editura: CEP al Universității de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-420-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2 , 2014
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.40, 2014
Editura: Centrul editorial UASM
ISBN: 978-9975-64-263-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVII, 2014
Editura: CERES Publishing House
ISSN: 2285-5750, ISSN-L 2285-5750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I, 2014
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-133-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II, 2014
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-134-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Conference on Intelligent Information Systems
2013
Editura: "VALINEX" SRL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte
2013
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală
2013
Editura: Univ. de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău, 2013
ISBN: 978-9975-76-099-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti
2013
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2013
Editura: CEP USM, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare prin cercetare şi inovareŞtiinţe juridice. Ştiinţe economice.
2013
Editura: CEP USM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Conference on Membrane Computing
2013
Editura: Valinex SRL
ISBN: 978-9975-4237-2-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2013
Editura: Academia de Administrare Publică
ISBN: 978-9975-4241-5-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiDezvoltarea demografică: Provocări pentru politici sociale
Ed. a 8-a, 2013
Editura:
ISBN: 978-9975-53-245-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interuniversitaria
Ediția 08, 2013
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-106-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională
Ediția 10, 2013
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-640-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2, 2013
Editura: Technical University of Moldova
ISBN: 978-9975-62-343-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a, 2013
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a, 2013
Editura:
ISBN: 978-9975-66-361-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a, 2013
Editura: Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34, 2013
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-246-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1), 2013
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-248-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2), 2013
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-249-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
Vol.1, 2013
Editura: CEP al Universității de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
Vol.2, 2013
Editura: CEP al Universității de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.32, 2013
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-244-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadastru și Drept
Vol.33, 2013
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-125-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.35, 2013
Editura: Centrul editorial UASM
ISBN: 978-9975-64-247-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37, 2013
Editura: Centrul editorial UASM
ISBN: 978-9975-64-252-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agronomie şi ecologie
Vol.39, 2013
Editura: Centrul editorial UASM
ISBN: 978-9975-64-250-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agronomie şi ecologie
Vol.39, 2013
Editura: Centrul editorial UASM
ISBN: 978-9975-64-250-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVI, 2013
Editura: CERES Publishing House
ISSN: 2285-5750, ISSN-L 2285-5750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information Technologies and Security
2012
Editura: Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012
Editura: Eco-TIRAS
ISBN: 978-9975-66-231-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiziologia şi sănătatea
2012
Editura: Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
ISBN: 978-9975-62-323-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor
2012
Editura: Academia Română. Centrul de Studii Transilvane: P resa Universitară Clujeană
ISBN: 978-973-7784-78-0
ISBN: 978-973-595-418-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2012
Editura: S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.
ISBN: 978-9975-4107-8-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - Proceedings of the 11th International Conference, TCSET'2012
2012
Editura: National Technical University of Ukraine KPI
ISBN: 9781467302838
ISBN: 978-617607208-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In Memoriam În memoria eroilor căzuţi la Nistru (1992)
2012
Editura: Biroul pentru Reintegrare
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 2-a, 2012
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-76-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4, 2012
Editura: Institutul de Filologie
ISBN: 978-9975-4354-1-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5, 2012
Editura: Institutul de Filologie
ISBN: 978-9975-4354-1-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională
Ediția 9, 2012
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-499-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservation of plant diversity
Ediţia a 2-a, 2012
Editura: Gradina Botanica (Institut)
ISBN: 978-9975-62-311-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 6-a, 2012
Editura: Institutul de Fizică Aplicată
ISBN: 978-9975-66-290-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Editura: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31, 2012
Editura:
ISBN: 978-9975-64-235-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Technologies in the Food Industry
Volume I, 2012
Editura:
ISBN: 978-9975-87-428-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Technologies in the Food Industry
Volume II, 2012
Editura:
ISBN: 978-9975-87-428-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LV, 2012
Editura: CERES Publishing House
ISSN: ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII, 2012
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.Materialele conferinţei internaţionale consacrate membrului corespondent al AŞM Tihon Cealîc – 90 ani de la naştere
2011
Editura: Print-Caro
ISBN: 978- 9975-56-001-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011
Editura: Institute of Mathematics and Computer Science
ISBN: 978-9975-4237-0-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica administrării publice
2011
Editura: Academia de Administrare Publică
ISBN: 978-9975-4241-0-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011
Editura: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-56-010-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011
Editura: Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-060-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011
Editura:
ISBN: 978-9975-78-994-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011
Editura: „Elena-V.I.” SRL
ISBN: 978-9975-106-78-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 1, 2011
Editura: Technical University of Moldova
ISBN: 978-9975-66-239-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 1-a, 2011
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-76-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională
Ediția 8, 2011
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-558-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arts and Desing
Vol. 1, 2011
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-67-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
Vol.28, 2011
Editura: "Print-Caro" SRL
ISBN: 978-9975-64-218-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agronomie
Vol.29, 2011
Editura: Centrul editorial UASM
ISBN: 978-9975-64-219-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadastru şi drept
Vol.30, 2011
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-125-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservarea diversităţii plantelor
Ediția 1, 2010
Editura: Gradina Botanica (Institut)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3, 2010
Editura: Institutul de Filologie
ISBN: 978-9975-4132-8-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională
Ediția 7, 2010
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-558-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1), 2010
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-191-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1), 2010
Editura:
ISBN: 978-9975-64-193-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (2), 2010
Editura: Centrul editorial UASM
ISBN: 978-9975-64-194-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26, 2010
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-195-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27, 2010
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-997564-196-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
40, 2009
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
Ediția 5, 2009
Editura: Presa universitară bălţeană
ISBN: 978-9975-50-038-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională
Ediția 6, 2009
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-459-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16, 2008
Editura: CE UASM
ISBN: 978-9975-64-127-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управляемые электропередачи
2007
Editura: Институт энергетики
ISBN: 978-9975-62-194-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magnetic resonance in condensed matter
2007
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (1), 2007
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-946-31-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (2), 2007
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-946-11-7
ISBN: 978-9975-946-37-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (3), 2007
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-946-11-7 (general)
ISBN: 978-9975-946-37-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-014-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 3-a, 2006
Editura: Institutul de Fizică Aplicată
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII, 2006
Editura:
ISBN: 978-9975-62-066-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чугаевская конференция по координационной химии
2005
Editura: Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Editura: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 9975-62-145-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.1, 2005
Editura: Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo”
ISBN: 9975-931-97-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.2, 2005
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 9975-931-97-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------