IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(61)
2011
1. RUMLEANSCHI, M., ŞMATOV, V.

A propos de la notion d’„identité communicative”

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 62-50. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
2. GRADINARI, O.

Дидакические возможности аппликации Banch Track

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 113-108. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
3. VOLONTÎRI, O.

Развитие действенно-стратегических компетенций путем использования метода преподавания кейс и онлайн презентации emaze.com

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 107-103. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
4. COJOCARU, E.

Oрганизация и управление дидактическим процессом с использованием инструмента Web 2.0 Stepik

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 119-114. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
2010
5. ŢURCANU, N.

Personal data dangers

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 2(9), 22-20. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
6. ROTARI, N.

On Walter Scott and his contributions to the development of the historical novel

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 198-193. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
7. REVENCO, C.

Possibilités de didactisation du conte français en classe de FLE

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 158-152. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
8. CRISTEA, M.

Le théâtre comme moyen efficace pour enseigner le français précoce

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 168-161. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
9. TACUȘ, V.

The Role of the Teacher in the EFL Classroom

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 190-186. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
10. RUSNAC, A.

Neologisms in the language of computer science

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 193-190. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
11. CAZAC, A.

Developing Conversational Skills in the 8th Form

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 203-198. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
12. POPOVA, E.

Developing Coherence in Writing at the Intermediate Level

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 209-204. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
13. STEPANOVA, E.

Euphemismen im DaF-Unterricht

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 216-209. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
14. LUNGU, A.

Web 2.0 Tools in ELT: Advantages and Disadvantages

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 221-217. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
15. DUȘCEAC, I.

Zum Gebrauch von Passivkonstruktionen in den juristischen Texten im deutsch-russischen Vergleich

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 227-221. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
16. ŞPAC, M.

Teaching English Word Formation at school

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 231-227. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
17. MUZÎCIUC, X.

Das Bild als wichtiges Anschaungsmittel im DaF-Unterricht

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 236-231. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
18. OSOCHINA, D.

Zur Systematisierung des Wortschatzes im DaF-Unterricht

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 242-237. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
19. AVRONOVA, A.

Hausaufgaben im modernen Fremdsprachenunterricht

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 247-242. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
20. OVCEARUC, I.

Training der Fertigkeit Hören im Fremdsprachenunterricht

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 253-248. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
 
 

1-20 of 61