Образ «Падшей» женщины и своеобразие его изображения в романах Л.Н. Толстого «Воскресение» и Т. Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей»
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
255 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-16 01:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.161.1.09+821.111.09 (2)
East Slavic / Slavonic literature (257)
English literature (74)
SM ISO690:2012
ТОПОР, Габриэлла. Образ «Падшей» женщины и своеобразие его изображения в романах Л.Н. Толстого «Воскресение» и Т. Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей». In: Славянские чтения. 2016, nr. 8(14), pp. 202-220. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 8(14) / 2016 / ISSN 1857-4580

Образ «Падшей» женщины и своеобразие его изображения в романах Л.Н. Толстого «Воскресение» и Т. Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей»

The image of scarlet woman and pecularities of its revealing in the novels b L.N. Tolstoy “Tess of the d’Urbervilles by Th. Hardy

Imaginea femeii „ Depravate” şi specificul reprezentării acesteia în romanele învierea de L. Tolstoi şi Tess d’Urbervilles de Th. Hardy


CZU: 821.161.1.09+821.111.09
Pag. 202-220

Топор Габриэлла
 
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2020


Rezumat

Данная статья посвящена проблеме «Л.Н. Толстой и мировая литература». Особый интерес представляет изучение литературных связей великого русского писателя и английской литературы конца XIX – начала XX вв. Поэтому в сравнительнотипологическом аспекте рассматриваются романы Л.Н. Толстого «Воскресение» и Т. Гарди «Тэсс из рода д'Эрбервиллей». Такой подход не случаен, потому что, когда речь идёт о художниках такого масштаба, интересны те объективные черты сходства и различия, которые можно уловить в их взглядах и творчестве.

The present article is dedicated to the problem of „L.N. Tolstoy and World Literature”. The study of literary relations of the great Russian writer and the English literature of the period from the end of the XIX- the beginning of the XX ceturies is of special interest. That is why the novels by L.N. Tolstoy „Resurraction” and T. Hardy „Tess of the D’Urbervilles” are considered in comparative/ typological aspects. Such approach is not accidental, because while analyzing the literary activity of the authors of such a rank, it is always interesting to take into account those pecularities of similarities and differences which can be found in their view points and literary work.

Prezentul articol este consacrat problemei/subiectului „L.N. Tolstoi şi literatura universală”. Un interes aparte prezintă studierea relaţiilor literare ale marelui scriitor rus cu literatura engleză de la sf. sec. al XIX-lea – înc. sec. XX. De aceea sunt analizate sub aspect comparativtipologic romanele Învierea de L.N. Tolstoi şi Tess d’Urbervilles de Th. Hardy. O atare abordare nu este întâmplătoare deoarece atunci când este vorba de artişti de asemenea valoaree, sunt interesante acele trăsături obiective ale asemănării şi deosebirii care pot fi percepute şi în viziunile, şi în creaţiile lor.

Cuvinte-cheie
dialogue of literature, literary relationships, image, novel, comparative-typological analysis, Russian literature at the end of XIX,

dialogul literaturilor, relaţii literare, imagine, roman, analiză comparativ-tipologică, literatura rusă de la sf. sec. al XIXlea,

dialogue of literature, literary relationships, image, novel, comparative-typological analysis, Russian literature at the end of XIX