Dimensiuni de bază ale relației părinte-copil
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
833 69
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-19 12:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.018.1 (233)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (4041)
SM ISO690:2012
AVERIN, Viaceslav, LUNGU, Victoria. Dimensiuni de bază ale relației părinte-copil. In: Vector European, 2020, nr. 1, pp. 122-128. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Dimensiuni de bază ale relației părinte-copil

Basic dimensions of the parent-child relationship

CZU: 37.018.1

Pag. 122-128

Averin Viaceslav1, Lungu Victoria2
 
1 Universitatea Medicală Pediatrică de Stat din Sankt Petersburg ,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2020


Rezumat

Familia constituie unitatea fundamentală a societății și mediul natural pentru creșterea și bunăstarea copilului. Fiecare societate are un anumit sistem familial de reglementare a relațiilor dintre bărbați și femeile de vârstă matură și dintre aceștia și copii, care se bazează pe relații sociale și biologice, având drept scop suprem pregătirea unei generații viitoare, sănătoasă și temeinic educată, care să participe la dezvoltarea societății. Comportamentul familial nu privește doar pe cei implicați în relațiile familiale. El prezintă interes pentru întreaga societate dat fiind faptul că familia rămâne a fi factorul de bază în coeziunea unei societăți. În calitate de grup primar fundamental familia urmărește scopuri cu profundă semnificație socială. În acest context este important să se cunoască direcțiile principale în care se manifestă interacțiunea reciprocă dintre familie și societate. Astfel, pe de o parte : familia este sursa proceselor demografice care, din punct de vedere cantitativ, determină reproducerea și dezvoltarea forței de muncă, iar prin intermediul socializării interne, familia exercită, din punct de vedere calitativ, o influență puternică asupra nivelului de dezvoltare fizică, intelectuală și morală a copiilor și tinerilor

The family constitutes the fundamental unit of society and the natural environment for the growth and well-being of the child. Each society has a certain family system for regulating the relationships between men and women of old age and between them and children, which are based on social and biological relationships, with the supreme purpose of preparing a future, healthy and thoroughly educated generation, to participate. at the development of the society. Family behavior does not concern only those involved in family relationships. He is of interest to the whole society given that the family remains the basic factor in the cohesion of a society. As a fundamental primary group, the family pursues goals with profound social significance. In this context it is important to know the main directions in which the mutual interaction between family and society is manifested. Thus, on the one hand: the family is the source of the demographic processes that, from a quantitative point of view, determine the reproduction and development of the work force, and through internal socialization, the family exerts, from a qualitative point of view, a strong influence on the level of development physical, intellectual and moral of children and young people.

Cuvinte-cheie
familie, dezvoltarea societăţii, comportament, educaţie,

family, society development, behavior, education

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-98301</doi_batch_id>
<timestamp>1716904204</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Studii Europene din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Vector European</full_title>
<issn media_type='print'>23451106</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Dimensiuni de bază ale relației părinte-copil</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Viaceslav</given_name>
<surname>Averin</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victoria</given_name>
<surname>Lungu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>122</first_page>
<last_page>128</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>