Ги де Мопассан и русская литература второй половины XIX века)
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
344 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-18 15:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.133.1.09+821.161.1.09 (1)
Literature of Gallo-Romance / Gallo-Romanic languages (61)
East Slavic / Slavonic literature (257)
SM ISO690:2012
ТОПОР, Габриэлла. Ги де Мопассан и русская литература второй половины XIX века). In: Славянские чтения. 2018, nr. 12(18), pp. 170-184. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580

Ги де Мопассан и русская литература второй половины XIX века)

Guy de Maupassant şi literatura rusă din a doua jumătate a sec. al XIX-lea

Guy de Maupassant and russian literature from the second half of the 19th century


CZU: 821.133.1.09+821.161.1.09
Pag. 170-184

Топор Габриэлла
 
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 12 martie 2020


Rezumat

В статье в сравнительно-типологическом аспекте рассматривается творчество Ги де Мопассана и выдающихся русских писателей второй половины XIX века И.С. Тургенева и А.П. Чехова. Такой подход не случаен: когда речь идёт о художниках слова такого масштаба, представляют несомненный интерес объективные черты сходства и различия, которые можно наблюдать во взглядах и творчестве этих писателей.

Prezenta lucrare abordează tema „Guy de Maupassant şi literatura franceză”. Lucrările lui Guy de Maupassant şi ale celor mai remarcabili scriitori ruşi din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, I.S. Turgenev şi A.P. Cehov, sunt investigate sub aspect comparativtipologic. Această abordare nu este întâmplătoare, or în cazul scriitorilor de mare valoare, devin interesante în special afinităţile şi diferenţele care pot fi surprinse atât în viziunile lor artistice, cât şi în operă.

This article explores the subject "Guy de Maupassant and French Literature". The works of Guy de Maupassant and some remarkable Russian writers of the second half of the 19th century, as I.S. Turgenev and A.P. Chekhov, are investigated in comparative-typological terms. This approach is not occasional because in the case of great value writers, the affinities and the differences that can be observed both in the artistic visions and in their works become especially interesting.

Cuvinte-cheie
диалог литератур, литературные связи, сравнительно-типологический анализ, сходства, различия, новаторство,

dialog intercultural, relaţionări literare, analiză comparativ-tipologică, afinităţi, diferenţe, inovaţie,

intercultural dialogue, literary relations, comparativetypological analysis, affinities, differences, innovation