Starea ecologică a apei râului Bâc, zonă adiacentă ariilor naturale protejate de stat.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
710 12
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-28 22:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502.51:504.5 (10)
The environment and its protection (672)
Threats to the environment (916)
SM ISO690:2012
SANDU, Maria, MOŞANU, Elena, TĂRÎŢĂ, Anatolie, LOZAN, Raisa, GOREACIOC (ARAPU), Tatiana, ŢURCAN, Sergiu. Starea ecologică a apei râului Bâc, zonă adiacentă ariilor naturale protejate de stat.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2019, nr. 3(339), pp. 145-152. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X

Starea ecologică a apei râului Bâc, zonă adiacentă ariilor naturale protejate de stat.

The ecological state of the river Bac water, zone adjacent to the state protected natural areas

Экологическое состояние воды реки Бык, смежнаятерритория природных охраняемых государством зон

CZU: 502.51:504.5

Pag. 145-152

Sandu Maria, Moşanu Elena, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Goreacioc (Arapu) Tatiana, Ţurcan Sergiu
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2020


Rezumat

În studiu sunt reflectate rezultatele evaluării stării ecologice a apei r. Bâc şi fl. Nistru la revărsarea r. Bâc. În apa r. Bâc s-au depistat 33 mg/L compuşi ai amoniului (grad înalt de poluare). A fost modelat procesul de nitrificare a ionilor de amoniu în apa din fl. Nistru (amonte şi aval revărsarea r. Bâc), r. Bâc şi lacul Ghidighici, constatând influenţa substanţelor degradabile chimic şi biochimic. S-a depistat şi amoniac liber în apa r. Bâc: 0,21-0,35 mg/L (la 150C) şi 0,3-0,5 mg/L NH3 (la 200C), depăşind de 2,5-5,5 ori valoarea de securitate pentru ape emisii intermitente (0,089 mg/L).

In the study are the results of ecological state assessment of the water from rivers Bac and Dniester at the overflow of the river Bac. In river Bac water was detected 33 mg/L ammonium compounds (high level of pollution). The process of ammonium ions nitrification was modeled in water of the Dniester (upstream and downstream the river Bac), Bac rivers and Lake Ghidighici, finding the influence of chemically and biochemically degradable substances. Free ammonia was also found in river Bac water: 0,21-0,35 mg/L (at 150C) and 0,3-0,5 mg/L NH3 (at 200C), exceeding 2,5-5,5 times the safety value for intermittent emissions water (0,089 mg/L).

В исследовании приводятся результаты оценки экологического состояния вод рек Бык и Днестр при переливе реки Бык. В воде реки Бык было обнаружено 33 мг/л аммониевых соединений (высокий уровень загрязнения). Смоделирован процесс нитрификации ионов аммония в воде Днестрa (выше и ниже стока реки Бык), реки Бык и озера Гидигич, обнаружив влияние химически и биохимически разлагаемых веществ. Свободный аммиак (NH3) также был обнаружен в воде реки Бык: 0,21-0,35 мг/л (при 150С) и 0,3-0,5 мг/л (при 200С), превышая в 2,5-5,5 раз кратное значение безопасности для прерывистых выбросов воды (0,089 мг/л). Библ. – 27, таб. – 1, рис.- 3.

Cuvinte-cheie
Parametrii fizico-chimici, r. Bâc, starea ecologică, procesul de nitrificate, Indice de nitrificare, capacitatea de autoepurare,

Physical-chemical parameters, river Bac, ecological state, nitrification process, nitrification index, Self-purification capacity,

Физико-химические показатели, рекa Бык, экологическоe состояниe, процесс нитрификации, индекс нитрификации, способность самоочищения