Managementul turismului școlar în Israel
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
140 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.48 (237)
Tourism (225)
SM ISO690:2012
RABIA, Hani Abu; ABU, Guda Ouda. Managementul turismului școlar în Israel. In: Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare. 13-20 octombrie 2017, Chișinău. Chişinău: Tirografia "Print-Caro", 2018, pp. 150-153. ISBN 978-9975-3168-7-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare 2018
Conferința "Conferinţă ştiinţifică internaţională aniversară"
1, Chișinău, Moldova, 13-20 octombrie 2017

Managementul turismului școlar în Israel

School tourism management in Israel


CZU: 338.48
JEL: C35, D12, J13, J14, R41
Pag. 150-153

Rabia Hani Abu, Abu Guda Ouda
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2020


Rezumat

Tourism is expanding its activities in all socio-economic areas. Every sixth person on Earth is considered a tourist. The total contribution of tourism to world's GDP amounts 7.2 trillion USD. The tourism industry directly or indirectly supports the 11th world job. However, tourism is affected by global factors: strong fluctuations in world currencies, falling oil prices and diminishing people's security. Despite this, industry not only faces difficulties but also continues to grow. The tourist flow vector is oriented from the risky to the safest directions. And the weakening of currencies and falling commodity prices, which affected several countries, especially Russia, have become attractive to receiving tourism. School tourism is a specific tourism: from one side is the psychological specificity of the age, on the other - curiosity interest for the whole new. The purpose of the investigation is to research the development of tourism for children of different ages and to select ways to satisfy and expand this segment of the tourist market.

Turismul își extinde activitatea în toate domeniile social-economice. Fiecare al șaselea locuitor de pe Terra este un turist. Contribuția totală a turismului la PIB-ul mondial ajunge la 7,2 trilioane USD. Industria turismului sprijină în mod direct sau indirect fiecarea al 11-lea loc de muncă din lume. Cu toate acestea, turismul este afectat de factori globali: fluctuațiile puternice ale monedelor mondiale, scăderea prețurilor petrolului și diminuarea securității persoanelor. În ciuda acestui fapt, industria nu numai că se confruntă cu dificultățile, dar, de asemenea, continuă să crească. Vectorul fluxului turistic se orientează de la direcții riscante spre cele mai sigure. Iar slăbirea monedelor și scăderea prețurilor materiilor prime, care au afectat mai multe țări, în special Rusia, au devenit atractive pentru turismul receptor. Turismul școlar este un turism specific: dintr-o parte este specificul psihologic al vârstei, din altă parte – interesul curiozitatea pentru tot nou. Scopul investigației constă în cercetarea dezvoltării turismului pentru copii de diferite vârste și selectarea căilor de satisface și extindere acestui segment al pieței turistice.

Cuvinte-cheie
tourism, children, school tourism, school tourism market, tourism flow vector,

turism, copii, turism școlar, piața turismului școlar, vectorul fluxului turistic