Educaţia – pilon sigur al securităţii umane
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
435 19
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-27 12:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[37.035+351.86](478) (1)
Education (10390)
Particular activities of public administration (808)
SM ISO690:2012
CUROŞ, Liudmila. Educaţia – pilon sigur al securităţii umane. In: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”. 11 octombrie 2019, Chișinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2019, pp. 247-254. ISBN 978-9975-56-717-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare” 2019
Conferința "Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare"
Chișinău, Moldova, 11 octombrie 2019

Educaţia – pilon sigur al securităţii umane

Education is a strong pylon of human security

CZU: [37.035+351.86](478)

Pag. 247-254

Curoş Liudmila
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020


Rezumat

Securitatea umană asigurată fiecărui individ al societății este o precondiție a securității naționale a unei țări europene. Sub toate aspectele sale, educația a reprezentat și reprezintă o țintă și un mijloc al evoluției societății, deci putem vorbi despre insuflarea unei culturi de securitate dezvoltate prin educație. Conceptul de rezistență din perspectiva securității umane, poate fi întărit reciproc cu teoriile exprimate de celebra piramidă a lui Abraham Maslow: „Reziliența reprezintă puterea de adaptare în drumul nostru spre cel mai înalt nivel al piramidei trebuințelor umane și anume acumularea de informații și experiență pentru a preda ștafeta generațiilor următoare, ce vor fi protejate și în siguranță". Relația dintre educație și formarea unei culturi naționale de securitate este exprimată prin stimularea cercetării științifice în corelație cu sistemul de educație, ca demers esențial pentru înțelegerea naturii amenințărilor și provocărilor actuale și dezvoltarea culturii de securitate, inclusiv prin educație continuă, care să promoveze valorile, normele, atitudinile sau acțiunile care să permită asimilarea conceptului de securitate națională. Repoziționarea educației, acolo unde îi este locul, într-o societate aliniată valorilor mondiale va fi posibilă numai atunci când factorii implicați în realizarea procesului educațional în ansamblul său vor răspunde cerințelor de dezvoltare a mediului intelectual a unei societății, când vor fi realizate conexiuni structurale reale și viabile cu mediul de afaceri și viața publică. Numai în acest context educația poate deveni un pilon sigur a securității umane.

The human security provided to every individual in society is a precondition of the national security of a European country. In all its aspects, education always been and remains until now a target and a way of social development, so we can talk about instilling a culture of security developed through education. The concept of resistance from the perspective of human security, can be reinforced with the theories expressed by Abraham Maslow's famous pyramid: "Resilience is the power of adaptation on our way to the highest level of the pyramid of human needs, namely the accumulation of information and experience in order to teach the sap of the next generations, which will be safely protected". The relationship between education and the development of a national security culture is expressed by stimulating scientific research in correlation with the education system, as an essential step for understanding the nature of current threats and challenges and developing the security culture, including through continuous education, which promotes values, norms, attitudes or actions that allow the assimilation of the concept of national security. The repositioning of education, wherever it is located, in a society aligned with world values will only be possible when the factors involved in the educational process as a whole will respond to the requirements of the development of the intellectual environment of a society, when real structural connections will be made and viable with the business environment and public life. Only in this context can education become a secure pillar of human security.

Cuvinte-cheie
educaţie, securitate, societate, securitate umană, securitate na-țională, cultura de securitate,

education, Security, society, human security, national security

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-95636</doi_batch_id>
<timestamp>1653019097</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-56-717-6</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Educaţia &ndash; pilon sigur al securităţii umane</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Liudmila</given_name>
<surname>Curoş</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>247</first_page>
<last_page>254</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>