The russian nation between the soviet past and the eurasian future: seeking post-soviet identity
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
730 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-25 10:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.001+340.1+94(4/9). (2)
International relations. World, global politics. International affairs. Foreign policy (1466)
Types and forms of law (806)
General history (3913)
SM ISO690:2012
GRIGOROVA, Darina. The russian nation between the soviet past and the eurasian future: seeking post-soviet identity. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2019, nr. 1(14), pp. 79-86. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

The russian nation between the soviet past and the eurasian future: seeking post-soviet identity

Națiunea rusă între trecutul sovietic și viitorul eurasiatic: căutarea identității post-sovietice

Русский народ между советским прошлым и евразийским будущим: поиск постсоветской идентичности

CZU: 327.001+340.1+94(4/9).
JEL: K10, K33, F50, J88.

Pag. 79-86

Grigorova Darina
 
Sofia University St. Kliment Ohridski
 
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2020


Rezumat

The article analyzes the changes in theperception of the concepts of „citizen”and „nationality”in the USSR and modern Russia. Russia has always been and will be a multinational state regardless of its format of governance –Romanov Empire, Soviet Union or pro-Soviet Russia. While in the period until 1917 religion was the determining national principle in the empire –practicing the Eastern Orthodox religion was sufficient to call someone a Russian regardless of his ethnic origin, in the period by 1991 the Soviet system chose the social principle as substitute for the national one by the concept of„Soviet citizen”. The disintegration of the Soviet Union (1991) provoked a crisis in the national consciousness of the post-Soviet society, which the power holders tried to prevent with the formal introduction of the concept of „Rossiyanin”, entailing, however, only a civil affiliation to the Russian Federation.

 În articol se analizeazăschimbările care au avut loc în percepția conceptelor de „cetățean” și „naționalitate”în URSS și Rusia modernă. Rusia a fost întotdeauna și va fi un stat multinațional, indiferent de forma sa de guvernare-Imperiul Romanov, Uniunea Sovieticăsau Rusia pro-Sovietică. În timp ce în perioada de pânăîn 1917 religia a fost principiul național determinant în imperiu –practicarea religiei ortodoxe de Est a fost suficientăpentru a numi pe cineva rus, indiferent de originea sa etnică, în perioada 1991 sistemul sovietic a ales principiul social ca substitut pentru cel național prin conceptul de „cetățean sovietic”. Dezintegrarea Uniunii Sovietice (1991) a provocat o crizăîn conștiința naționalăa societății post-sovietice, pe care deținătorii de putere au încercat săo previnăodatăcu introducerea oficialăa conceptului de „Rossiyanin”, implicând, totuși, doar o afiliere civilăla Federația Rusă.

В статье анализируется изменения произошедшие в восприятии понятий «гражданин» и «национальность» в СССР и современную Россию. Россия всегда была и будет многонациональным государством, независимоот формата управления –Романовская империя, Советский Союз или просоветская Россия. Если в период до 1917 года религия была определяющим национальным принципом в империи-исповедуя Восточную православную религию, достаточно было назвать человека русским независимо от его этнического происхождения, то в период до 1991 года советская система выбрала социальный принцип в качествезамены национального понятием «советский гражданин». Распад Советского Союза (1991 г.) спровоцировал кризис в национальном сознании постсоветского общества, который властители пытались предотвратить формальным введением понятия «россиянин», влекущим, однако, лишь гражданскую принадлежность к Российской Федерации.

Cuvinte-cheie
citizen, nationality, identity, ethnic origin, Disintegration, collapse of the USSR, Russian, Slavic, European, Eurasian.,

cetăţean, naţionalitate, identitate, origine etnică, dezintegrare, destrămarea URSS, rus, Slav, European, euroasiat,

гражданин, национальность, идентичность, этническое происхождение, дезинтеграци, распад СССР, русский, славянин, европеец, евроазиат