The neoliberal roots of chilean protest.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
949 85
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-03 13:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
321:342.3+321.6/8 (1)
Forms of political organization. States as political powers (310)
Supreme authority. Sovereignty. Forms of state. Forms of government (77)
SM ISO690:2012
JANČOVIČ, Peter. The neoliberal roots of chilean protest.. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2019, nr. 1(14), pp. 49-57. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

The neoliberal roots of chilean protest.

Rădăcinile neoliberale ale protestului chilian

Неолиберальные корни чилийского протеста

CZU: 321:342.3+321.6/8
JEL: N36, P51

Pag. 49-57

Jančovič Peter
 
University of Economics in Bratislava
 
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2020


Rezumat

Most of Latin American countries adopted neoliberal economic model, later known as Washington Consensus in order to boost their economic performance. Chile has begun with neoliberal reforms during military dictatorship of Augusto Pinochet notably during 1980s. On the one hand, privatisation, marketization, deregulation and other liberal reforms influenced by the economists called Chicago Boys conduced to the economic growth of Chile. This period is well known as the Miracle of Chile. However, on the other hand, Pinochet’s era has resulted in rising socioeconomic inequalities among citizens and eventually it has significant impact on nowadays Chilean disorders and protests. This paper aims to give an overview on neoliberal economic model implemented by Pinochet and the implications of neoliberal reforms on present socioeconomic reality in Chile. The main purpose of the paper is to identify the reasons that have led to contemporary civil protests and find out their historical connections. Due to the fact that Chile is the only South American member state of the Organisation for Economic Co-operation and Development, we use mainly database of the OECD together with database of the World Bank. In conclusion, we confirm the assumption that several reasons of protests from October 2019 have their roots in Pinochet’s neoliberal economic model. It follows that 0.045 US$ increase in subway fares in October 2019 was just the initiator of more comprehensive socioeconomic problems.

Majoritatea țărilor din America Latină au adoptat modelul economic neoliberal, cunoscut ulterior drept Consensul de la Washington pentru a-și spori performanțele economice. Chile a început cu reformele neoliberale în timpul dictaturii militare a lui Augusto Pinochet, în special în timpul anilor 1980. Pe de o parte, privatizarea, marketizarea, dereglementarea și alte reforme liberale influențată de economiști numit “Chicago Boys” a dus la creșterea economică din Chile. Această perioadă este cunoscută sub numele de “Miracolul din Chile”. Cu toate acestea, pe de altă parte, epoca lui Pinochet a dus la creșterea inegalităților socio-economice în rândul cetățenilor și, în cele din urmă, are un impact semnificativ asupra tulburărilor și protestelor chiliene din zilele noastre. Acest articol își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra modelului economic neoliberal implementat de Pinochet și asupra implicațiilor reformelor neoliberale asupra actualei realități socio-economice din Chile. Scopul principal al articolului este de a identifica motivele care au dus la proteste civile contemporane și de a afla legăturile lor istorice. Datorită faptului că Chile este singurul stat Sud-American membru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, folosim în principal baza de date a OCDE împreună cu baza de date a Băncii Mondiale. În concluzie, confirmăm ipoteza că mai multe motive de proteste din octombrie 2019 își au rădăcinile în modelul economic neoliberal al lui Pinochet. Rezultă că o creștere de 0,045 USD a tarifelor de metrou în octombrie 2019 a fost doar inițiatorul unor probleme socio-economice mai cuprinzătoare.

Большинство латиноамериканских стран приняли неолиберальную экономическую модель, позже известную как Вашингтонский консенсус, чтобы повысить свои экономические показатели. В Чили началось с неолиберальных реформ во время военной диктатуры Аугусто Пиночета, особенно в 1980-х гг. С одной стороны, приватизация, маркетизация, дерегулирование и другие либеральные реформы под влиянием экономистов, называемых чикагскими мальчиками, способствовали экономическому росту Чили. Этот период хорошо известен как чудо Чили. Однако, с другой стороны, эпоха Пиночета привела к росту социально-экономического неравенства среди граждан и в конечном итоге оказала значительное влияние на нынешние чилийские беспорядки и протесты. Цель данной статьи - дать обзор неолиберальной экономической модели, реализованной Пиночетом, и последствий неолиберальных реформ для современной социально-экономической реальности Чили. Основная цель статьи - выявить причины, которые привели к современным гражданским протестам, и выяснить их исторические связи. В связи с тем, что Чили является единственным южноамериканским государством - членом Организации экономического сотрудничества и развития, мы используем в основном базу данных ОЭСР вместе с базой данных Всемирного банка. В заключение мы подтверждаем предположение, что несколько причин протестов с октября 2019 года имеют свои корни в неолиберальной экономической модели Пиночета. Из этого следует, что повышение тарифов на проезд в метро на 0,045 доллара США в октябре 2019 года было лишь инициатором более комплексных социально-экономических проблем.

Cuvinte-cheie
Augusto Pinochet, neoliberalism, protest, inequality,

Augusto Pinochet, neoliberalism, protest, inegalitate,

Аугусто Пиночет, неолиберализм, протест, неравенство