Entering in the global manufacturing outsourcing market and innovative development of the Ukrainian industrial enterprises
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
789 20
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-03 16:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.591.6(477) (2)
Management operations. Direction (306)
SM ISO690:2012
GOROVA, Kseniia, DLUHOPOLSKYI, Oleksandr, DLUHOPOLSKA, Tetiana. Entering in the global manufacturing outsourcing market and innovative development of the Ukrainian industrial enterprises. In: Economie şi Sociologie, 2019, nr. 2, pp. 20-31. ISSN 1857-4130. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.2-02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 2 / 2019 / ISSN 1857-4130

Entering in the global manufacturing outsourcing market and innovative development of the Ukrainian industrial enterprises

DOI:https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.2-02
CZU: 005.591.6(477)
JEL: D29, F02, F23, O32

Pag. 20-31

Gorova Kseniia1, Dluhopolskyi Oleksandr2, Dluhopolska Tetiana2
 
1 National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»,
2 Ternopil National Economic University
 
 
Disponibil în IBN: 2 ianuarie 2020


Rezumat

The urgency of the research is caused by the problem of innovative development that is acutely facing the Ukrainian industrial enterprises. According to statistics, a rather small share of industrial enterprises innovates in their activities and produces innovative products caused by the lack of investment and experience to intensify innovation. Therefore, enterprises should use modern forms of business organization such as outsourcing that has proved itself as a strategic partnership form and a mechanism for the transfer of innovation. The purpose of the research is to develop recommendations for the release of the Ukrainian industrial enterprises to the global manufacturing outsourcing market to ensure their innovative development. The subjects of the study are the types of manufacturing outsourcing and the mechanism of their impact on the innovative development of enterprises. This article is based on the research results of the Ukrainian and foreign scientists, the information on analytical reports, official statistics and public companies’ information. The methods used in the research are analysis and synthesis, theoretical generalization, statistical analysis. The article analyzes the position of Ukraine in the global manufacturing outsourcing market. The prospects of the Ukrainian industrial enterprises to enter the global market of industrial outsourcing have been determined. Recommendations on the choice of type of industrial outsourcing have been developed. The results of the research can be used in the practical activity of industrial enterprises and in further researches in the field of innovation management and enterprise organization.

Relevanța studiului se datorează problemei dezvoltării inovaționale, care este deosebit de acută pentru întreprinderile industriale ucrainene. Conform statisticilor ucrainene, o pondere destul de mică a întreprinderilor industriale introduce inovații în activitățile lor și produce produse inovatoare, din cauza lipsei investițiilor și a experienței pentru intensificarea inovației. Prin urmare, întreprinderile sunt obligate să folosească forme moderne de organizare a afacerilor, de exemplu, externalizarea, care s-a stabilit ca o formă eficientă de parteneriat strategic și un mecanism de transfer al inovației. Scopul cercetării este să elaboreze recomandări privind intrarea întreprinderilor industriale ucrainene pe piața mondială de externalizare a producției pentru a asigura dezvoltarea lor inovatoare. Obiectul cercetării îl constituie tipurile de externalizare a producției și mecanismul influenței acestora asupra dezvoltării inovatoare a întreprinderilor. Articolul se bazează pe rezultatele studiilor realizate de cercetători ucraineni și străini, informații din rapoarte analitice, statistici oficiale și informații de la companii publice. Metodele de cercetare utilizate în această lucrare includ analiza și sinteza, generalizarea teoretică și analiza statistică. Articolul analizează poziția Ucrainei pe piața globală de externalizare a producției. Sunt determinate perspectivele întreprinderilor industriale ucrainene de a intra pe piața globală de externalizare industrială. Sunt elaborate recomandări privind selectarea tipurilor de externalizare industrială. Rezultatele cercetării pot fi utilizate în activitățile practice ale întreprinderilor industriale și în cercetarea ulterioară în domeniul managementului inovației și organizarea afacerilor.

Актуальность исследования обусловлена проблемой инновационного развития, которая особенно остро стоит перед украинскими промышленными предприятиями. Согласно украинской статистике, довольно небольшая доля промышленных предприятий внедряет инновации в свою деятельность и производит инновационные продукты, что обусловлено отсутствием инвестиций и опыта для интенсификации инноваций. Поэтому предприятия вынуждены использовать современные формы организации бизнеса, например, аутсорсинг, который зарекомендовал себя эффективной формой стратегического партнерства и механизмом передачи инноваций. Целью статьи является разработка рекомендаций по выходу украинских промышленных предприятий на мировой рынок производственного аутсорсинга для обеспечения их инновационного развития. Предметом исследования являются виды производственного аутсорсинга и механизм их влияния на инновационное развитие предприятий. Статья основана на результатах исследований украинских и зарубежных ученых, информации аналитических отчетов, официальной статистике и информации от публичных компаний. Методы исследования, использованные в работе, включают анализ и синтез, теоретическое обобщение, статистический анализ. В статье анализируется положение Украины на мировом рынке производственного аутсорсинга. Определены перспективы выхода украинских промышленных предприятий на мировой рынок промышленного аутсорсинга. Разработаны рекомендации по выбору типов промышленного аутсорсинга. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности промышленных предприятий, а также для дальнейших исследований в области управления инновациями и организации бизнеса.

Cuvinte-cheie
manufacturing outsourcing, industry, enterprise, innovative development, innovation, Market,

externalizarea producției, industrie, Întreprindere, dezvoltare inovatoare, inovaţie, piaţă,

производственный аутсорсинг, промышленность, предприятие, инновационное развитие, инновации, рынок