Determining agriculture production efficiency based on the new assesment tools
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1625 8
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-04 01:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.158:005.52 (1)
Farm management and organization (488)
Management operations. Direction (301)
SM ISO690:2012
PARMAKLI, Dmitrii, STRATAN, Alexandru. Determining agriculture production efficiency based on the new assesment tools. In: Economie şi Sociologie, 2019, nr. 2, pp. 10-19. ISSN 1857-4130. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.2-01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 2 / 2019 / ISSN 1857-4130

Determining agriculture production efficiency based on the new assesment tools

DOI:https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.2-01
CZU: 631.158:005.52
JEL: M41, I10, L31

Pag. 10-19

Parmakli Dmitrii1, Stratan Alexandru2
 
1 Comrat State University,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 2 ianuarie 2020


Rezumat

Profitability indicators describe the result of the management process more comprehensively than profit, characterize the effectiveness and efficiency of management, because their value shows the ratio of the effect with cash or input resources. They are used to evaluate the performance of the enterprise, as well as an instrument of investment policy and pricing. Most often, in practice, agricultural enterprises calculate indicators that characterize the profitability of production costs, investment projects and profitability of sales. It is very important to calculate the profitability levels of each type of sold products and give them an estimate, which allows identifying the most profitable ones. Methodological approaches are proposed in order to determine the four levels of profitability of the sold products, which are clearly presented in tables and graphs. It is important to grade the levels of profitability for each type of sold product, and therefore, it is becoming possible to assess their degree of effectiveness or level of profitability. The purpose of the article is to provide teachers from higher educational institutions, as well as agricultural specialists with modern tools for assessing the effectiveness of sold products, in particular through application of an unconventional method. The presented study allows specialists of agricultural enterprises to determine on the basis of two coefficients (return on fixed and specific variable costs) the moderate, rational, optimal and high profitability of sold grain, sunflower, grapes and other products and based on them to justify the amount of expected profit.

Indicatorii de rentabilitate descriu rezultatul procesului managerial mai cuprinzător decât profitul, caracterizează eficiența și eficacitatea managementului, dat fiind faptul că valoarea acestora prezintă relația dintre efect și resursele de numerar sau cele utilizate. Aceștia sunt utilizați pentru a evalua activitățile întreprinderii, precum și în calitate de instrument al politicii investiționale și de stabilire a prețurilor. În cele mai dese cazuri, în practică, întreprinderile agricole calculează indicatori care caracterizează rentabilitatea costurilor de producție, a proiectelor de investiții și a rentabilității vânzărilor. Este foarte important de a calcula nivelurile de rentabilitate ale fiecărui tip de produse vândute și de a oferi o estimare a acestora, ceea ce va contribui la identificarea celor mai profitabile produse. Sunt propuse abordări metodologice pentru determinarea a patru niveluri de rentabilitate a produselor vândute, care sunt prezentate în mod clar în tabele și grafice. Este important de a evalua nivelurile de rentabilitate pentru fiecare tip de produs vândut, ceea ce permite evaluarea gradului lor de eficiență sau nivelul de rentabilitate. Scopul articolului este de a oferi cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior, precum și specialiștilor din domeniul agrar instrumente moderne pentru evaluarea eficienței produselor vândute, în special prin utilizarea unei metode neconvenționale. Studiul prezentat permite specialiștilor din întreprinderile agricole să determine în baza a doi coeficienți (rentabilitatea costurilor fixe și a costurilor variabile pe unitate) valoarea rentabilității moderate, raționale, optime și ridicate a cerealelor vândute, a florii-soarelui, strugurilor, precum și a altor produse și în baza acestora, să justifice valoarea profitului scontat.

Показатели рентабельности описывают результат процесса управления более полно, чем прибыль, характеризуют результативность и эффективность хозяйствования, так как их величина показывает соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. Их применяют для оценки деятельности предприятия и как инструмент инвестиционной политики и ценообразования. Чаще всего в практике сельскохозяйственных предприятий рассчитывают показатели, характеризующие рентабельность издержек производства, инвестиционных проектов и рентабельность продаж. Очень важно проводить расчеты уровней рентабельности каждого вида реализованной продукции и осуществлять их оценку, что позволяет выявить наиболее доходные из них. В данной статье предлагаются методические подходы по определению четырех уровней рентабельности реализованной продукции, наглядно представленные в таблицах и графиках. Важно проводить градацию уровней рентабельности по каждому виду реализованной продукции, в связи с чем представляется возможность оценивать степень их эффективности или уровень доходности. Цель статьи обеспечить преподавателей высших учебных заведений, а также специалистов сельского хозяйства современным инструментарием оценки эффективности реализованной продукции, в том числе с использованием нетрадиционного метода. Представленное исследование позволяет специалистам сельскохозяйственных предприятий, на базе двух коэффициентов (окупаемости постоянных и удельных переменных затрат) определять величину умеренной, рациональной, оптимальной и высокой рентабельности реализованного зерна, подсолнечника, винограда и другой продукции и на этой основе обосновать объем ожидаемой прибыли.

Cuvinte-cheie
Profitability, profit, efficiency, profit margin, rate of return, fixed costs, Price, variable costs per unit, cost,

rentabilitate, profit, eficienţă, marjă de profit, rată de rentabilitate, costuri fixe, preţ, costuri variabile pe unitate, Cost,

рентабельность, прибыль, эффективность, норма прибыли, норма прибыли, постоянные затраты, цена, переменные затраты на единицу, стоимость