Legități și dependențe stabilite în procesul de restabilire naturală a ecositemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment”
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
543 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-06 15:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
574.4.:502.75(478) (1)
General ecology and biodiversity (584)
The environment and its protection (437)
SM ISO690:2012
BULIMAGA, Constantin; CERTAN, Corina; BURGHELEA, Aureliu; GRABCO, Nadejda. Legități și dependențe stabilite în procesul de restabilire naturală a ecositemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment”. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), pp. 171-180. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X

Legități și dependențe stabilite în procesul de restabilire naturală a ecositemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment”

Regularities and dependencies established in the process of natural restoration of the petrophyte ecosystem in „Lafarge Ciment” quarry stock company

Закономерности и взаимосвязи, установленные в процессе естественного восстановления петрофитной экосистемы карьера „Лафарж Цемент”

CZU: 574.4.:502.75(478)

Pag. 171-180

Bulimaga Constantin1, Certan Corina1, Burghelea Aureliu1, Grabco Nadejda2
 
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 iulie 2019


Rezumat

A fost stabilită dependența gradului de evoluare a regosolurilor formate pe suprafața haldelor de steril de vârsta acestor halde. A fost demonstrat că, inițierea procesului de restabilire a biodiversităţii pe suprafața haldelor de steril este asigurată de materialul pământos de pe suprafață haldei. A fost evidențiată dependența procesului de restabilire a biodiversităţii pe suprafața haldelor de steril de durata expunerii la zi a acestora. A fost stabilită legitatea procesului de formare a solului pe suprafața haldelor de steril, care reprezintă un proces de evoluare a solului determinat de vârsta haldelor, numărul speciilor de plante de pe suprafața haldelor și a conținutului de humus format de masa speciilor de pe suprafața haldelor de steril

The dependence of the degree of evolution of regosols (soils formed on the surface of tailings dumps) of the age of these dumps was established. The degree of evolution of regosols is characterized by the humus amount in these regosols, and depends on the age of the tailings dump. The highest degree of evolution of the soil formation is represented by the regosol on the surface of the 25-year-old dump. It has been demonstrated that the initiation of the process of restoration of biodiversity on the surface of the tailings dumps is ensured by the earth material on the surface of the dump. It was highlighted the dependence of the biodiversity restoration process on the surface of tailings dumps during the daytime exposure of these waste dumps. The regularity of soil formation process on the surface of the tailings dumps was established. This is expressed by the fact that it (regosol formation) represents an evolution process of the soil determined by the age of the tailings dumps, the number of species developing on the surface of the dumps and the amount of humus (organic matter) formed by the species grown on the surface of the tailings dumps. 13 references, 1 figure

Установлена зависимость степени эволюции регопочв (формирующихся на поверхности отвалов вскрышных пород) от возраста отвалов. Показано, что начало процесса восстановления биоразнообразия на поверхности отвалов обеспечивается насыпной массой рыхлой горной породы на поверхности отвалов. Выявлена зависимость процесса восстановления биоразнообразия на поверхности отвалов вскрышных пород от времени их экспозиции. Установлена закономерность процесса почвообразования на поверхности отвалов вскрышных пород, которая состоит в том, что развитие регопочв определяется возрастом отвалов, количеством видов растений, произрастающих на поверхности отвалов и уровнем содержания гумуса. Библ. – 13, рис. – 1.

Cuvinte-cheie
biodiversitate, halde de steril, procesul de solificare, evoluare a regosolurilor, cantitatea de humus, restabilirea ecosistemului petrofit,

biodiversity, tailings dumps, soil formation process, evolution of regosols, amount of humus, ecosystem restoration,

биоразнообразие, отвалы вскрышных пород, почвообразовательный процесс, эволюция регопочв, содержание гумуса, восстановление экосистемы