Шелковые ткани и золототканая тесьма византийского и восточного происхождения в костюме жителей Западной Руси: по материалам курганных погребений на территории Беларуси
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
353 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-27 19:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.04(470) (1)
Prehistory. Prehistoric remains, artefacts, antiquities (190)
SM ISO690:2012
ЛАВЫШ, Кристина. Шелковые ткани и золототканая тесьма византийского и восточного происхождения в костюме жителей Западной Руси: по материалам курганных погребений на территории Беларуси. In: Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), pp. 148-158. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 2(14) / 2018 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Шелковые ткани и золототканая тесьма византийского и восточного происхождения в костюме жителей Западной Руси: по материалам курганных погребений на территории Беларуси

Silk fabrics and webbings of byzantine and oriental origin in the costume of the inhabitants of Western Rusʼ: after burial mounds materials from the territory of Belarus

Ţesături din mătase şi tresă de aur de origine bizantină şi orientală în costumul locuitorilor din Rus’ de Vest: în baza descoperirilor din mormintele tumulare de pe teritoriul Belarusiei


CZU: 902/903.04(470)
Pag. 148-158

Лавыш Кристина
 
Национальная академия наук Беларуси
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2019


Rezumat

The article deals with the finds of silk fabrics, silk webbings with gilt strips and silk embroidered webbings from burial mounds on the territory of Belarus and their role in the costume of the inhabitants of Western Rus’. Currently there are known 13 points of these finds in 16 burials (Azaryany, Putilkovichi, Novy Bykhov, Lisno, Drutsk, Kamenka, Golshany, Minsk burial mounds, Poleevka, Virkov, Mayak, Garozhi, and Nadatki). Most of these finds are of byzantine origin, they are concentrated in the basin of the Dnieper and its confluents, which indicates the way of their movement. The burial mounds, where they were found, date back to the 11th-12th centuries. Silk fabrics and silk webbings found in the burial mounds on the territory of Belarus were used to decorate the dress details and headbands, which were not for everyday life but as a funeral costume closely associated with a ceremonial dress. In this case the size and the number of silk details is an indicator of the social rank of the deceased. The use of silk decoration does not depend on the sex and the age of the deceased. It was found both in female and male burials.

În acest studiu sunt analizate descoperirile de țesături de mătase, trese din aur și din mătase cu broderie din mormintele tumulare de pe teritoriul Belarusiei și locul lor în costumul locuitorilor din Rus’ de Vest. Până în momentul de faţă sunt cunoscute 13 puncte cu astfel de descoperiri din 16 înmormântări (Azaryany, Putilkovichi, Novy Bykhov, Lisno, Drutsk, Kamenka, Golshany, tumulii Minsk, Poleevka, Virkov, Mayak, Garozhi, şi Nadatki). Majoritatea acestor descoperiri sunt de origine bizantină şi sunt concentrate în bazinul Niprului și al afluenților acestuia, ceea ce indică căile lor de acces şi pătrundere. Mormintele tumulare în care au fost descoperite sunt datate în secolele XI-XII. Mătasea, tresele de aur și mătase din mormintele tumulare de pe teritoriul Belarusiei, au fost utilizate relativ puţin – pentru a decora îmbrăcămintea și coroana, care nu erau destinate portului cotidian, ci pentru costumul funerar, strâns legat cu cel ceremonial. În acest caz, indicatorul statutului social ţine de dimensiunile și numărul elementelor lucrate din mătase. Utilizarea decorului din mătase nu depinde de sexul și vârsta defunctului și poate fi găsit atât în mormintele de femei, cât și în cele de bărbaţi.

В статье проанализированы находки шелковых тканей, золототканой тесьмы и шелковой тесьмы с вышивкой из курганных погребений на территории Беларуси и их место в костюме жителей Западной Руси. На данный момент зафиксировано 13 пунктов таких находок с 16 погребениями (Азаряны, Путилковичи, Новый Быхов, Лисно, Друцк, Каменка, Гольшаны, минские курганы, Полеевка, Вирков, Маяк, Гарожи, Надатки). Большинство из этих находок – византийского производства, сосредоточены в бассейне Днепра и его притоков, что указывает на путь их движения. Курганные погребения, в которых они обнаружены, датируются XI-XII вв. Шелк, шелковая и золототканая тесьма, найденные в курганных погребениях на территории Беларуси, использовались в небольших количествах – для украшения деталей одежды и для налобных венчиков, которые предназначались не для повседневного ношения, а для погребального костюма, тесно связанного с парадным. Индикатором места в социальном ранге погребенного в этом случае является размер и количество шелковых деталей. Использование шелковой отделки не зависит от пола и возраста погребенного, и встречается как в женских, так и в мужских погребениях.

Cuvinte-cheie
silk fabrics, silk webbings with gilt strips, silk embroidered webbings, Western Rusʼ, burial mounds, burials, social rank, costume.,

ţesături din mătase, tresă de aur, tresă din mătase cu broderie, Rus’ de Vest, tumuli, înmormântări, statut social, costum.,

шелковые ткани, золототканая тесьма, шелковая тесьма с вышивкой, Западная Русь, курганы, погребения, социальный статус, костюм.