Competitiveness of Goods and Classification of Influence Factors
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1000 65
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-05 08:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.13+330.16 (2)
General questions of trade and commerce. Market (811)
Science of economics. Basic economic concepts, theory. Value. Capital. Fund (239)
SM ISO690:2012
GUTIUM, Tatiana. Competitiveness of Goods and Classification of Influence Factors. In: Intellectus, 2018, nr. 4, pp. 64-72. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Competitiveness of Goods and Classification of Influence Factors

Competitivitatea bunurilor și clasificarea factorilor de influenţă

Конкурентоспособность товаров и классификация факторов влияния

CZU: 339.13+330.16
JEL: M30, M31, D10

Pag. 64-72

Gutium Tatiana
 
National Institute for Economic Research of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019


Rezumat

Fluctuations of the vector of development of the free market lead to increased competition; so the problem of increasing the competitiveness of goods becomes especially acute. In turn, the development of measures to improve competitiveness is impossible without studying the factors of influence. In order to structure the factors, it is necessary to develop a new classifier containing new components. The main purpose of research is the elaboration of a classifier that would include new factors besides those already known. In the process of both empirical and theoretical research methods were used: observation, comparison, the method of ascending from the abstract to the concrete. The study has shown that there is interdependence between the competitiveness of goods and the Gross Domestic Product per capita, also the factors of competitiveness of goods can be divided into the following groups: quality, price, after-sales service, marketing elements, and psychological factors

Fluctuaţiile vectorului de dezvoltare a pieţei libere cauzează intensifi carea concurenţei, devine acută problema sporirii competitivităţii bunurilor. La rândul său, elaborarea măsurilor de sporire a competitivităţii este imposibilă fără studierea factorilor de infl uenţă. Pentru a structura factorii, este necesar de elaborat un clasifi cator nou, care să conţină noi elemente componente. Scopul principal de cercetare reprezintă elaborarea clasifi catorului care ar include factori noi pe lângă cei cunoscuţi. În procesul de cercetare au fost utilizate următoarele metode empirice și teoretice: observaţia, comparaţia, metoda de avansare de la abstract la concret. Studiul a arătat că există o interdependenţă dintre competitivitatea bunului și Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, că factorii competitivităţii bunului pot fi divizaţi în următoarele grupe: calitatea, preţul, deservirea post-vânzare, elementele de marketing, factorii psihologici.

Колебания вектора развития свободного рынка введут к обострению конкуренции и, таким образом, проблема повышения конкурентоспособности товара становится особенно острой. В свою очередь, разработка мер по повышению конкурентоспособности невозможна без изучения факторов влияния. Чтобы структурировать факторы, необходимо разработать новый классификатор, содержащий новые компоненты. Основная цель исследования – это разработка классификатора, который включал бы новые факторы помимо уже известных. В процессе исследования были использованы следующие эмпирические и теоретические методы: наблюдение, сравнение, метод восхождения от абстрактного к конкретному. Исследование показало, что существует взаимозависимость между конкурентоспособностью товара и валовым внутренним продуктом на душу населения. Факторы конкурентоспособности товаров можно разделить на следующие группы: качество, цена, послепродажное обслуживание, маркетинговые элементы, психологические факторы.

Cuvinte-cheie
competitiveness of goods, Competitive advantage, Quality, Price, psychological factors, Gross Domestic Product per capita,

competitivitatea bunurilor, avantaj competitive, calitatea, preţ, factorii psihologici, Produsul Intern Brut pe cap de locuitor,

конкурентоспособность товара, конкурентное преимущество, качество, цена, психологические факторы, Валовой внутренний продукт на душу населения

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Gutium, T.</dc:creator>
<dc:date>2018-12-31</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>Fluctuations of the vector of development of the free market lead to increased competition; so the problem of increasing the competitiveness of goods becomes especially acute. In turn, the development of measures to improve competitiveness is impossible without studying the factors of influence. In order to structure the factors, it is necessary to develop a new classifier containing new components. The main purpose of research is the elaboration of a classifier that would include new factors besides those already known. In the process of both empirical and theoretical research methods were used: observation, comparison, the method of ascending from the abstract to the concrete. The study has shown that there is interdependence between the competitiveness of goods and the Gross Domestic Product per capita, also the factors of competitiveness of goods can be divided into the following groups: quality, price, after-sales service, marketing elements, and psychological factors</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Fluctuaţiile vectorului de dezvoltare a pieţei libere cauzează intensifi carea concurenţei, devine acută problema sporirii competitivităţii bunurilor. La r&acirc;ndul său, elaborarea măsurilor de sporire a competitivităţii este imposibilă fără studierea factorilor de infl uenţă. Pentru a structura factorii, este necesar de elaborat un clasifi cator nou, care să conţină noi elemente componente. Scopul principal de cercetare reprezintă elaborarea clasifi catorului care ar include factori noi pe l&acirc;ngă cei cunoscuţi. &Icirc;n procesul de cercetare au fost utilizate următoarele metode empirice și teoretice: observaţia, comparaţia, metoda de avansare de la abstract la concret. Studiul a arătat că există o interdependenţă dintre competitivitatea bunului și Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, că factorii competitivităţii bunului pot fi divizaţi &icirc;n următoarele grupe: calitatea, preţul, deservirea post-v&acirc;nzare, elementele de marketing, factorii psihologici.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'><p>Колебания вектора развития свободного рынка введут к обострению конкуренции и, таким образом, проблема повышения конкурентоспособности товара становится особенно острой. В свою очередь, разработка мер по повышению конкурентоспособности невозможна без изучения факторов влияния. Чтобы структурировать факторы, необходимо разработать новый классификатор, содержащий новые компоненты. Основная цель исследования &ndash; это разработка классификатора, который включал бы новые факторы помимо уже известных. В процессе исследования были использованы следующие эмпирические и теоретические методы: наблюдение, сравнение, метод восхождения от абстрактного к конкретному. Исследование показало, что существует взаимозависимость между конкурентоспособностью товара и валовым внутренним продуктом на душу населения. Факторы конкурентоспособности товаров можно разделить на следующие группы: качество, цена, послепродажное обслуживание, маркетинговые элементы, психологические факторы.</p></dc:description>
<dc:source>Intellectus  (4) 64-72</dc:source>
<dc:subject>competitiveness of goods</dc:subject>
<dc:subject>Competitive advantage</dc:subject>
<dc:subject>Quality</dc:subject>
<dc:subject>Price</dc:subject>
<dc:subject>psychological factors</dc:subject>
<dc:subject>Gross Domestic Product per capita</dc:subject>
<dc:subject>competitivitatea bunurilor</dc:subject>
<dc:subject>avantaj competitive</dc:subject>
<dc:subject>calitatea</dc:subject>
<dc:subject>preţ</dc:subject>
<dc:subject>factorii psihologici</dc:subject>
<dc:subject>Produsul Intern Brut pe cap de locuitor</dc:subject>
<dc:subject>конкурентоспособность товара</dc:subject>
<dc:subject>конкурентное преимущество</dc:subject>
<dc:subject>качество</dc:subject>
<dc:subject>цена</dc:subject>
<dc:subject>психологические факторы</dc:subject>
<dc:subject>Валовой внутренний продукт на душу населения</dc:subject>
<dc:title>Competitiveness of Goods and Classification of Influence Factors</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>