Rezultatele studiului de identificare a produselor tradiţionale şi obiectelor de meşteşugărit şi artizanat ce pot fi promovate sub indicaţii geografice în Republica Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1125 36
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-12 14:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.77 (669)
Commercial law. Company law (1309)
SM ISO690:2012
FALA, Anatolie. Rezultatele studiului de identificare a produselor tradiţionale şi obiectelor de meşteşugărit şi artizanat ce pot fi promovate sub indicaţii geografice în Republica Moldova. In: Intellectus, 2018, nr. 4, pp. 47-63. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Rezultatele studiului de identificare a produselor tradiţionale şi obiectelor de meşteşugărit şi artizanat ce pot fi promovate sub indicaţii geografice în Republica Moldova

Results of the Study on Identification of Traditional Products and Crafts and Handicrafts That Can Be Promoted as Geographical Indications in the Republic of Moldova

Результаты исследования по идентификации традиционных продуктов, ремесленных и кустарных изделий, подлежащих регистрации в качестве географических указаний в Республике Молдова

CZU: 347.77

Pag. 47-63

Fala Anatolie
 
Proiectul UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”
 
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019


Rezumat

Proiectul UE „Suport pentru Asigurarea Respectării Drepturilor de Proprietate Intelectuală (SARDPI)” în Republica Moldova (noiembrie 2016 – noiembrie 2018), implementat cu succes de Consorţiul format din companiile Archidata Srl (Italia), European Profi les S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia), a desfășurat, în perioada august – octombrie 2017, o Campanie naţională de identifi care a produselor legate de anumite regiuni geografi ce, precum și a specialităţilor tradiţionale, în cadrul căreia au fost identifi cate 67 de asemenea produse, băuturi, bucate şi obiecte de meşteşugărit. Studiul de identifi care a produselor tradiţionale şi obiectelor de meşteugărit şi artizanat a avut ca arie de intervenţie 3 zone economice şi agro-pedologice ale Republicii Moldova (zonele Nord, Centru şi Sud), 33 de raioane, UTAG şi municipiile Chişinău şi Bălţi. Cele 67 de produse identifi cate în cadrul Studiului au inclus: 2 produse din carne; 6 brânzeturi; 5 produse apicole; 28 de fructe şi legume proaspete şi prelucrate; 5 băuturi obţinute din extracte de plante; 4 paste făinoase preparate sau umplute; 1 mâncare pre-pregătită; 1 bulion (borș ţărănesc) şi 15 obiecte de artizanat şi meşteşugărit. Pentru 7 produse identifi cate în cadrul Studiului menţionat, prin voinţa exprimată de grupurile de producători şi eforturile Proiectului SARDPI şi AGEPI, s-a propus de a înregistra Indicaţiile Geografi ce Kaurma de Bugeac, Miere din Codrii Moldovei, Miere din Codrii Tigheciului, Mousse de miere de Dolna, Pistil de Valea Răutului, Prune deosebite de Lalova şi o Denumire de Origine – Brânză de Măgura.

The EU Project “Support to Enforcement of Intellectual Property Rights (SEIPR)” in the Republic of Moldova (November 2016 – November 2018), successfully implemented by the Consortium made up of the companies Archidata Srl (Italy), European Profiles S.A. (Greece) and Business and Strategies in Europe S.A. (Belgium), conducted in the period August – October 2017 a national Campaign on the identification of products related to certain geographical regions, as well as traditional specialties, in which 67 such products, beverages, dishes and handicrafts were identifi ed. The Study on identification of traditional products and crafts and handicrafts had as intervention area three economic and agro-pedological zones of the Republic of Moldova (North, Center and South zones), 33 districts, ATUG and Chisinau and Balti municipalities. The 67 products identified in the Study included: 2 meat products; 6 cheeses; 5 bee products; 28 fresh and processed fruits and vegetables; 5 beverages obtained from plant extracts; 4 prepared or stuff ed pastes; 1 pre-prepared meal; 1 broth (peasant sour soup) and 15 handicrafts. For the 7 products identified in the mentioned Study, through the will expressed by the groups of producers and the eff orts of the SEIPR Project and AGEPI, it was proposed to register the Geographical Indications Bugeac Kaurma, Moldova Forest Honey, Tigheci Forest Honey, Dolna Honey Mousse, Fruit Paste of Valea Rautului, Criuleni Fruit Paste and special Prunes of Lalova, and an Appellation of Origin – Magura Cheese.

Проект технической помощи Европейского Союза «Поддержка в целях обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности» в Республике Молдова (ноябрь 2016 г. – ноябрь 2018 г.), реализуемый Консорциумом компаний Archidata Srl (Италия), European Profiles S.A. (Греция) и Business and Strategies in Europe S.A. (Бельгия), в период с августа по октябрь 2017 года провел национальную кампанию по идентификации продуктов, относящихся к определенным географическим регионам, и традиционных продуктов, в ходе которой были определены 67 таких продуктов, напитков, блюд и объектов ремесленного производства. Исследование по идентификации традиционных продуктов, ремесленных и кустарных изделий охватило три экономические и агропочвенные зоны Республики Молдова (Северную, Центральную и Южную), 33 района, АТО Гагаузию и муниципии Кишинэу и Бэлць. Среди идентифицированных в результате исследования продуктов есть 2 мясных продукта, 6 видов сыра, 5 продуктов пчеловодства, 28 свежих и переработанных фруктов и овощей, 5 напитков из растительных экстрактов, 4 видов приготовленных или фаршированных макаронных изделий, 1 предварительно приготовленное блюдо, 1 бульон (крестьянский борщ) и 15 изделий ремесленного и кустарного промысла. По волеизъявлению групп производителей усилиями Проекта ЕС и AGEPI предложено зарегистрировать шесть географических указаний и одно наименование места происхождения: Буджакская каурма, Мед из Кодров Молдовы, Мед из Кодров Тигеча, Долнянский медовый мусс, Пастила из Долины реки Реут, Лаловские особые сливы и Мэгуровская брынза

Cuvinte-cheie
indicaţii geografi ce, produse tradiţionale, obiecte de meşteşugărit şi artizanat, regiuni geografice, specialităţi tradiţionale, Indicaţii Geografi ce Protejate (IGP), Denumiri de Origine Protejate (DOP), Specialităţi Tradiţionale Garantate (STG),

geographical indications, traditional products, crafts and handicrafts, geographical regions, traditional specialties, Protected Geographical Indications (PGIs), Protected Appellations of Origin (PAO), Traditional Specialties Guaranteed (TSG).,

географические указания, ремесленные и кустарные изделия, географические регионы, традиционные продукты, охраняемые географические указания (IGP), охраняемые наименования мест происхождения (DOP), гарантированные традиционные продукты (STG).

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Fala, A.M.</dc:creator>
<dc:date>2018-12-31</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Proiectul UE &bdquo;Suport pentru Asigurarea Respectării Drepturilor de Proprietate Intelectuală (SARDPI)&rdquo; &icirc;n Republica Moldova (noiembrie 2016 &ndash; noiembrie 2018), implementat cu succes de Consorţiul format din companiile Archidata Srl (Italia), European Profi les S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia), a desfășurat, &icirc;n perioada august &ndash; octombrie 2017, o Campanie naţională de identifi care a produselor legate de anumite regiuni geografi ce, precum și a specialităţilor tradiţionale, &icirc;n cadrul căreia au fost identifi cate 67 de asemenea produse, băuturi, bucate şi obiecte de meşteşugărit. Studiul de identifi care a produselor tradiţionale şi obiectelor de meşteugărit şi artizanat a avut ca arie de intervenţie 3 zone economice şi agro-pedologice ale Republicii Moldova (zonele Nord, Centru şi Sud), 33 de raioane, UTAG şi municipiile Chişinău şi Bălţi. Cele 67 de produse identifi cate &icirc;n cadrul Studiului au inclus: 2 produse din carne; 6 br&acirc;nzeturi; 5 produse apicole; 28 de fructe şi legume proaspete şi prelucrate; 5 băuturi obţinute din extracte de plante; 4 paste făinoase preparate sau umplute; 1 m&acirc;ncare pre-pregătită; 1 bulion (borș ţărănesc) şi 15 obiecte de artizanat şi meşteşugărit. Pentru 7 produse identifi cate &icirc;n cadrul Studiului menţionat, prin voinţa exprimată de grupurile de producători şi eforturile Proiectului SARDPI şi AGEPI, s-a propus de a &icirc;nregistra Indicaţiile Geografi ce Kaurma de Bugeac, Miere din Codrii Moldovei, Miere din Codrii Tigheciului, Mousse de miere de Dolna, Pistil de Valea Răutului, Prune deosebite de Lalova şi o Denumire de Origine &ndash; Br&acirc;nză de Măgura.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The EU Project &ldquo;Support to Enforcement of Intellectual Property Rights (SEIPR)&rdquo; in the Republic of Moldova (November 2016 &ndash; November 2018), successfully implemented by the Consortium made up of the companies Archidata Srl (Italy), European Profiles S.A. (Greece) and Business and Strategies in Europe S.A. (Belgium), conducted in the period August &ndash; October 2017 a national Campaign on the identification of products related to certain geographical regions, as well as traditional specialties, in which 67 such products, beverages, dishes and handicrafts were identifi ed. The Study on identification of traditional products and crafts and handicrafts had as intervention area three economic and agro-pedological zones of the Republic of Moldova (North, Center and South zones), 33 districts, ATUG and Chisinau and Balti municipalities. The 67 products identified in the Study included: 2 meat products; 6 cheeses; 5 bee products; 28 fresh and processed fruits and vegetables; 5 beverages obtained from plant extracts; 4 prepared or stuff ed pastes; 1 pre-prepared meal; 1 broth (peasant sour soup) and 15 handicrafts. For the 7 products identified in the mentioned Study, through the will expressed by the groups of producers and the eff orts of the SEIPR Project and AGEPI, it was proposed to register the Geographical Indications Bugeac Kaurma, Moldova Forest Honey, Tigheci Forest Honey, Dolna Honey Mousse, Fruit Paste of Valea Rautului, Criuleni Fruit Paste and special Prunes of Lalova, and an Appellation of Origin &ndash; Magura Cheese.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'><p>Проект технической помощи Европейского Союза &laquo;Поддержка в целях обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности&raquo; в Республике Молдова (ноябрь 2016 г. &ndash; ноябрь 2018 г.), реализуемый Консорциумом компаний Archidata Srl (Италия), European Profiles S.A. (Греция) и Business and Strategies in Europe S.A. (Бельгия), в период с августа по октябрь 2017 года провел национальную кампанию по идентификации продуктов, относящихся к определенным географическим регионам, и традиционных продуктов, в ходе которой были определены 67 таких продуктов, напитков, блюд и объектов ремесленного производства. Исследование по идентификации традиционных продуктов, ремесленных и кустарных изделий охватило три экономические и агропочвенные зоны Республики Молдова (Северную, Центральную и Южную), 33 района, АТО Гагаузию и муниципии Кишинэу и Бэлць. Среди идентифицированных в результате исследования продуктов есть 2 мясных продукта, 6 видов сыра, 5 продуктов пчеловодства, 28 свежих и переработанных фруктов и овощей, 5 напитков из растительных экстрактов, 4 видов приготовленных или фаршированных макаронных изделий, 1 предварительно приготовленное блюдо, 1 бульон (крестьянский борщ) и 15 изделий ремесленного и кустарного промысла. По волеизъявлению групп производителей усилиями Проекта ЕС и AGEPI предложено зарегистрировать шесть географических указаний и одно наименование места происхождения: Буджакская каурма, Мед из Кодров Молдовы, Мед из Кодров Тигеча, Долнянский медовый мусс, Пастила из Долины реки Реут, Лаловские особые сливы и Мэгуровская брынза</p></dc:description>
<dc:source>Intellectus  (4) 47-63</dc:source>
<dc:subject>indicaţii geografi ce</dc:subject>
<dc:subject>produse tradiţionale</dc:subject>
<dc:subject>obiecte de meşteşugărit şi artizanat</dc:subject>
<dc:subject>regiuni geografice</dc:subject>
<dc:subject>specialităţi tradiţionale</dc:subject>
<dc:subject>Indicaţii Geografi ce Protejate (IGP)</dc:subject>
<dc:subject>Denumiri de Origine Protejate (DOP)</dc:subject>
<dc:subject>Specialităţi Tradiţionale Garantate (STG)</dc:subject>
<dc:subject>geographical indications</dc:subject>
<dc:subject>traditional products</dc:subject>
<dc:subject>crafts and handicrafts</dc:subject>
<dc:subject>geographical regions</dc:subject>
<dc:subject>traditional specialties</dc:subject>
<dc:subject>Protected Geographical Indications (PGIs)</dc:subject>
<dc:subject>Protected Appellations of Origin (PAO)</dc:subject>
<dc:subject>Traditional Specialties Guaranteed (TSG).</dc:subject>
<dc:subject>географические указания</dc:subject>
<dc:subject>ремесленные и кустарные изделия</dc:subject>
<dc:subject>географические регионы</dc:subject>
<dc:subject>традиционные продукты</dc:subject>
<dc:subject>охраняемые географические указания (IGP)</dc:subject>
<dc:subject>охраняемые наименования мест происхождения (DOP)</dc:subject>
<dc:subject>гарантированные традиционные продукты (STG).</dc:subject>
<dc:title>Rezultatele studiului de identificare a produselor tradiţionale şi obiectelor de meşteşugărit şi artizanat ce pot fi promovate sub indicaţii geografice &icirc;n Republica Moldova</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>