Тарифная политика при формирование цены на тепловую энергию
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
373 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-14 19:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9:338.5 (5)
Economics of energy in general (434)
Prices. Price formation. Costs (81)
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БАБИЧ, В.М.. Тарифная политика при формирование цены на тепловую энергию. In: Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 3(38), pp. 169-180. ISSN 1857-0070.
10.5281/zenodo.2222386
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(38) / 2018 / ISSN 1857-0070

Тарифная политика при формирование цены на тепловую энергию

Tariff Policy in the Formation of the Price of Thermal Energy

Politica tarifară în formarea preţului energiei termice


DOI: 10.5281/zenodo.2222386
CZU: 620.9:338.5
Pag. 169-180

Постолатий В.М., Бабич В.М.
 
Институт энергетики
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2018


Rezumat

Тарифы на энергию и энергоресурсы являются главными факторами, которые определяют устойчивое развитие экономики. Цель статьи определить динамику изменения тарифов на тепловую энергию в последнее десятилетие и сопоставить с динамикой роста одного из главных показателей эко-номики республики – валового внутреннего продукта. Рассмотрены данные по потреблению тепловой энергии и изменению ее тарифов в денежном выражении и в относительных величинах по сравнению с базовым годом в г. Кишинэу. В качестве базового года принят 2009 год. На основании ранее выполнен-ных работ сформулировано положение о том, что темпы роста тарифов не должны обгонять темпы роста главного показателя экономики - реального валового внутреннего продукта (ВВП). Чем выше тарифы, тем большая часть произведенного валового продукта, характеризуемого в экономике объемом «Выпус-ка», тратится на «Промежуточное потребление (ПП)». Разность между объемами «Выпуска» и «Проме-жуточного потребления» составляет величину «Валовой добавленной стоимости (ВДС)», которая явля-ется главной составляющей «Валового внутреннего продукта (ВВП)». Анализ изменения объема реаль-ного ВВП Республики Молдова, темпов роста тарифов за 2009-2017 г.г. (с учетом прогноза ВВП на 2018 г.) показал, что рост тарифов на тепловую энергию значительно превышал рост реального ВВП. Полагая, что плановое увеличение объема ВВП составляет 4,7% и учете изменения индекса потребительских цен (коэффициента инфляции), расчетным способом оценено возможное снижение тарифа на тепловую энер-гию в г. Кишинэу на 28% по сравнению с существующей величиной, т.е. не превышать 803 лей/Гкал, вместо 1122 лей/Гкал. Сделан вывод о целесообразности применения предложенной методики для обос-нования и установления тарифов на текущий момент времени и на ближайшую перспективу не только на тепловую энергию, но и на другие виды энергии, материальные ресурсы и услуги в производственной и социальной сфере.  

Tariffs for energy and energy resources are the main factors determining the sustainable development of the economy. The aim of the paper is to determine and compare the dynamics evolution of the tariffs for thermal energy and the evolution of the gross domestic product (GDP).The data on the heat consumption and tariff change in the city of Chisinau were examined in monetary terms and in relative units compared to the base year 2009. The higher the tariffs, the more part of the GDP, characterized in the economy by the volume of "Output", is spent on "Intermediate consumption (PP)". The difference between "Output" and "Intermediate consumption" volumes is the "gross added value (VAB)", which is the main component of GDP. The analysis of the changes in the real GDP volume of the Republic of Moldova and the increase of the tariffs for the years 2009-2017 (taking into account the GDP forecast for 2018) show that the increase in the tariffs for thermal energy significantly exceeded the real GDP growth. Considering that the planned GDP growth is 4,7% and taking into account the change in the consumer price index (inflation rate), the calculated reduction of the thermal energy tariff in Chisinau is estimated at 28% compared to the existing value, so to 803 lei / Gcal compared to the currently regulated value of 1122 lei / Gcal. The conclusion was reached on the opportunity of applying the proposed methodology to justify current tariffs and in the near future not only extends to thermal energy tariffs, but also for other types of energy, material resources and services in the field of production and social sphere.

Tarifele pentru resursele energetice şi energetice sunt principalii factori care determină dezvoltarea durabilă a economiei. Scopul lucrării constă determina dinamicii evoluţiei tarifelor la energia termică în ultimul deceniu şi compararea cu dinamica de creştere a principalului indicator al dezvoltării economiei - produsului intern brut (PIB). S-au examinat datele privind consumul de energie termică şi modificarea tarifului în oraşul Chişinău în termeni monetari şi în unităţi relative comparativ cu anul de bază 2009. S-a formulat ipoteza, că ratele de creştere a tarifelor nu trebuie să depăşească ratele de creştere ale indicatorului principal al economiei – PIB-ului real. Cu cât sunt mai mari tarifele, cu atât о cotă mai mare a PIB-ului, caracterizat în economie de volumul "Ieşire-Output", se cheltuie pentru "Consumul intermediar (CI)". Diferenţa dintre volumele "Output" şi "Consum intermediar" o constituie cota denumită "Valoarea adăugată brută (VAB)", care este componenta principală a PIB-ului. Analiza modificărilor volumului PIB-ului real al Republicii Moldova, а ratelor de creştere a tarifelor pe anii 2009-2017 (ţinând seama de prognoza PIB-ului pentru 2018) a arătat, că creşterea tarifelor pentru energia termică a depăşit în mod semnificativ creşterea PIB-ului real. Considerând, că creşterea planificată a volumului PIB-ului este de 4,7% şi ţinând cont de modificarea indicelui preţurilor de consum (rata inflaţiei), reducerea calculată a tarifului la energia termică la Chişinău este estimată cu 28% faţă de valoarea existentă, deci la nivel 803 lei / Gcal în comparare cu valoarea reglementată în prezent la nivel de 1122 lei / Gcal. S-a formulat concluzia privind oportunitatea aplicării metodologiei propuse pentru justificarea tarifelor curente şi în viitorul apropiat, nu numai pentru energia termică, dar şi pentru alte tipuri de energie, resurse materiale şi servicii în domeniul producţiei şi al sferei sociale.

Cuvinte-cheie
теплоэнергетика, тепловая энергия, централизованная система теплоснабжения, тарифы, статистические данные и национальные счета, валовой внутренний продукт, макроэкономика.