Conceptul şi trăsăturile infracţiunilor cu caracter terorist
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
256 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-14 15:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.326 (24)
Offences against the state (548)
SM ISO690:2012
SÎLI, Vitalie. Conceptul şi trăsăturile infracţiunilor cu caracter terorist. In: Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), pp. 64-69. ISSN 1811-0770.
10.5281/zenodo.3369951
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 4-6(210-212) / 2018 / ISSN 1811-0770

Conceptul şi trăsăturile infracţiunilor cu caracter terorist

Concept and particularities of terrorist infractions


CZU: 343.326
DOI: 10.5281/zenodo.3369951
Pag. 64-69

Sîli Vitalie
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 22 decembrie 2018


Rezumat

Activitatea teroristă, în toată complexitatea sa, a fost în atenția comunității internaționale de foarte mult timp. Creșterea pericolului social din cauza terorismului si a manifestărilor teroriste a forțat structurille internaționale sa se mobilizeze in vederea elaborarii unor reglementări clare și exacte care să contribuie la prevenirea și combaterea fenomenului terorist. În acest context, merită a fi menționate o serie de convenții internaționale și regionale care reglementează diferitele aspecte ale combaterii terorismului. În urma adoptării actelor normative internaționale în materie, a devenit necesară modificarea și completarea legislației naționale a statului. Astfel, în Republica Moldova, în domeniul aderării la nivel internațional la convenții și tratate privind prevenirea și combaterea terorismului, s-au făcut unele adaptări importante și in legislația penală. Respectiv, Codul penal a fost modificat prin articolul 13411, intitulat "Infracțiuni de caracter terorist", care conține o listă exhaustivă a activităților criminale atribuite acestei categorii. În plus, a fost adoptată Legea privind prevenirea și combaterea terorismului, care conține prevederi importante în reglementarea detaliată a activității de prevenire și combatere a terorismului și alte noțiuni importante în acest domeniu. În acest articol am încearcat să identificăm și să sistematizăm trăsăturile comune ale infracțiunilor teroriste precum și să sugererăm o noțiune corespunzătoare celor din urmă. Noi credem că realizarea obiectivului propus poate avea un efect pozitiv atât în ceea ce privește percepția teoretică a naturii infracțiunilor teroriste atît și în elaborarea unor măsuri eficiente de prevenire și combatere a acestora.

The terrorist activity, in all its complexity, stands to the attention of the international community for a long time. The rise of social danger because of terrorism and terrorist-related manifestations has forced the international structures to develop clear and precise regulations that would help to prevent and combat the terrorist phenomenon. In this respect, it is worth mentioning several international and regional conventions that regulate various aspects of terrorism combating. After the adoption of international normative acts in the matter, it has become necessary to amend and supplement the national legislation. Thus, in the Republic of Moldova, in the scope of adherence to international conventions and treaties on prevention and combating terrorism, there have been made some important adjustments to the criminal legislation. Respectively, the Criminal Code was amended by the article 13411, entitled “Crimes of a terrorist character”, which contains an exhaustive list of criminal activities attributed to this category. In addition, the Law on Preventing and Combating Terrorism was adopted, which contains important provisions for the detailed regulation of the activity of preventing and combating terrorism and several important notions in this field. This article attempts to identify and systematize the common traits of terrorist offenses and suggest a corresponding notion of them. We believe that the achievement of the proposed objective can have a positive effect both in terms of theoretical perception of the terrorist crimes nature and the elaboration of effective measures for preventing and combating them.

Cuvinte-cheie
activitate teroristă, Codul penal, convenţii internaţionale, măsuri de prevenire și combatere a terprismului